เขตคลองสามวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตคลองสามวา

This is group page

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน เขตคลองสามวา

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการฟื้นฟูชุมชน เช่น ซ่อมบ้าน ซ่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนสาธารณะในชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สพม.

รายละเอียดกิจกรรม

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

เยาวชนซ่อมสร้าง

เยาวชนในเขตคลองสามวาได้มีการรวมตัวกันซ่อมสร้างพื้นที่สาธารณในชุมชน เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนในชุมชนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับงบประมานจาก สำนักงานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีต้นกล้าประชาธิปไตย

Date and Time: 
Mon, 26/09/2011 - 20:00 - Tue, 27/09/2011 - 16:00

เยาวชนคนดี

น้ำท่วมในชุมชน

ตอนนี้เกิด อุทกภัยน้ำท่วมที่ คู้ซ้าย ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ

รูปภาพ: 

เวทีกองทุนสุขภาพเขตคลองสามวา

Date and Time: 
Repeats every 5 days until Sun Sep 11 2011 .
Sat, 10/09/2011 - 21:00 - Sun, 11/09/2011 - 12:00

งาน

ศิษย์เก่าที่น่าจดจำ

          นายวินัย  สะมะอุน เกิดเมือปี พ.ศ. 2483 อายุ 70 ปี
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองกินใต้
เขตคลองสามวา กรุงเทพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม
เป็นที่ยกย่องนับถืออย่างสูงในวงการศึกษาและการบริการสังคม
ได้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามและพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลเพชรกรุงเทพ
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัตตกุล
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนาจากสภาการศึกษา
ได้รับรางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เชิญชวนร่วมบริจาค

  ในนามของศิษย์โรงเรียนสันนิธิอิสลามร่วมกับโรงเรียนสันนิธิอิสลาม ได้จัดงานน้ำชาการกุศลเพื่อขอรับบริจาคเพื่อเป็นทุนในการสร้างโรงเรียนเพิ่มเติม งานน้ำชาการกุศลจะจัดในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสันนิธิอิสลาม ประธานในการจัดงาน นายมัรวาน สะมะอูนการประกอบพิธีทำฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์
คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา
และสถานที่ต่าง ๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้
ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง
ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง

เชิญชวนร่วมบริจาคสร้างโรงเรียนสอนศาสนา มูลนิธิสันนิธิอิสลาม

  ในนามของศิษย์เก่าโรงเรียนสันนิธิอิสลามร่วมกับโรงเรียนสันนิธิอิสลามได้จัดงานน้ำชาการกุศลเพื่อขอรับการบริจาคในการปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติม โดยจะจัดงานน้ำชาการกุศลในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสันนิธิอิสลามประธานจัดงาน อาจารย์มัรวาน   สะมะอูน

Syndicate content