เขตบางขุนเทียน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตบางขุนเทียน

This is group page

ประวัติความเป็มาของสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

 สภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยเป็นการรวมตัวของชุมชนทั้ง 49 ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และมีประเด็นงานหลักทั้งหมด 13 ประเด็นงาน

ข้อมูลประวัติความเป็นมาสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

 สภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551

โดยการรวมตัวของ 49 ชุมชน 98 องค์กร

มีสมาชิก 512 คน

โดยมีคณะยริหารกิจการสภาฯ ดังนี้

1.นายสุทิน อ่อนฟุ้ง

2.นายสุพัฒน์ ศรีธำมรงค์ 

3.นายทองใบ  เผือกบำรุง

 

Syndicate content