เขตบางซื่อ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตบางซื่อ

This is group page

เฃตบางซื่อ

เวทีสภาพลเมือง เฃตบางซื่อ

การประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตบางซื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 สภาองค์กรชุมชนเขตบางซื่อได้จัดประชุมสมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางซื่อ โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภารอบใหม่ ตามวาระการดำรงตำแหน่งที่สิ้นสุดลง ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ได้แก่ คุณปุณฑริกา พันธ์ไพศาล และผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สอง ได้แก่ คุณอุษา ร่วมเจริญ และคุณนงลักษณ์ ในไพศาล ตามลำดับ

รูปภาพ: 

ข้อมูลกลุ่มอาชีพเขตบางซื่อ

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ข้อมูลเขตบางซื่อ

                                 

ประวัติความเป็นมา

Syndicate content