เขตภาษีเจริญ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตภาษีเจริญ

This is group page

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

นัดประชุม อสส. ประจำเดือน

Date and Time: 
Fri, 19/07/2013 - 13:00 - 17:00
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

ประชุมโซนธนบุรีเหนือ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีทบทวนสภาภาษีเจริญ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การรับมือของชุมชนต่อการขยายตัวของเมือง

  เมื่อเมืองขยายตัวพื้นที่เกษตรกรรมลดลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าจะรักษาความสะอาดและคุณภาพของน้ำได้นานแค่ไหนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน  

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ

Date and Time: 
Fri, 23/11/2012 - 10:00 - 16:00

เชิญประชุมประจำเดือนสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีเหนือ  วันที่ 23 พ.ย.2555 ณ.วัดเทพากร เขตบางพลัด เวลา 10.00น. เป็นต้นไป   จะมีการร่วมวางแผนงานระดับโซน และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ ของบประมาณสนับสนุนจาก สพม.               

*โดยคุณสุรศักดิ์  อินทรประสิทธ์

 

ประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

Date and Time: 
Sat, 03/11/2012 - 09:00 - 16:00

เชิญประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  นวมินทร์ 45

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  เชิญผู้แทนเขตละ 3 ท่านและผู้แทนประเด็นงาน เข้าร่วม

ประชุมคณะทำงานสภาฯชุด 34 ท่าน

Date and Time: 
Wed, 24/10/2012 - 09:00 - 16:00

ประชุมคณะทำงานสภาองกรค์ชุมชน ชุด 34 ท่าน  ประกอบด้วย ผู้ประสานโซนๆละ 3 ท่าน ข้อม้อมูลโซน และผู้แทนประเด็น

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ.ห้องประชุมชั้น 5  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  นวมินทร์ 45

เวทีประชุมร่วมกับ สมาคมปลอดภัยใว้ก่อน

Date and Time: 
Thu, 25/10/2012 - 08:30 - 16:00

ประชุม/อบรม เรื่องความปลอดภัย โดยสมาคมปลอดภัยใว้ก่อน วันที่ 25 ตุลาคม 2555  ที่กรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีย์                      ถนน พหลโยธิน  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป   เชิญผู้เข้าร่วม เขตละ 3ท่าน ,ผู้ประสานโซนๆ 3 ท่านและข้อมูลโซน

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ

Date and Time: 
Tue, 23/10/2012 - 11:00 - 16:00

ประชุมสภาองค์กรชุมชน ระดับโซนของธนบุรีเหนือ  วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เขตตลี่งชัน กรุงเทพฯ

เวลา 11.00น.-16.00น

เอกสารแนบ: 

สมาชิกสภาองค์ชุมชนเขตภาษีเจริญ (ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนได้รับรางวัลประชาธิปไตย55)

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนเขตภาษีเจริญได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2555 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลัษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยองคมนตรีนายอัมพล เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบรางวัล

กิจกรรมเด่นที่ทำให้องค์กรได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 56 ชุมชนจากทั่วประเทศ คือ "การประยุคต์ใช้หลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในชุมชนศิรินทร์และเพื่อน"

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีเหนือ

Date and Time: 
Thu, 23/08/2012 - 13:00 - 16:00

ประชุมสภาองค์ชุมชนโซนธนบุรีเหนือ ที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ซ.เพชรเกษม 48 แยก4-7 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ

เวลา 13.00น. สอบถามเส้นทาง ที่ ชนิสรา  ละอองดี  โทร 085-1461943

สิ่งแวดล้อม

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทางชุนชนเขตภาษีเจริญ จำนวน 54 ชุมชน มีความเหมือนกันว่า ชุมชนต้องช่วยกันลดขยะในชุมชนให้เหลือน้อยและทำการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่และเพิ่มรายได้ให้กลับคืนมา สร้างความเคยชินให้กับสมาชิกในชุมชน และช่วยลดพฤติกรรมของตนเองด้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ