เขตราษฎร์บูรณะ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตราษฎร์บูรณะ

This is group page

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ที่จะเรียนปริญญาตรี

วันที่ 8/7/2555 ได้มีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ที่จะเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ผู้ประกอบการสังคม

ขึ้นที่ สถาบัน ซ.วิภาวดี 18 มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ

Date and Time: 
Mon, 16/07/2012 (All day)

อบรมการใช้งาน Website สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 50 เขต

Date and Time: 
Mon, 19/03/2012 (All day)

เขตที่เข้ารับการอบรม 23 เขต  การอบรมครั้งนี้จะพัฒนาแกนนำกรุงเทพให้มีศักยภาพในการเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารของตนเองในการจัดการตนเองของชุมชนกรุงเทพฯ  เป็นการพัฒนายกระดับชุมชนตัวชุมชนท้องถิ่นได้

ข้อมูลเขตราษฎร์บูรณะ

 สภาพทางภูมิศาสตร์

เขตราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเขตราษฎร์บูรณะมีพื้นที่ 42.87 ตารางกิโลเมตร
เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการพัฒนาด้าน
โครงข่าย คมนาคมขยายตัวออกกว้างไกลเข้าสู่พื้นที่ว่าง ทำให้มีการกระจายตัวของประชากรและสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องจัดขนาดพื้นที่

ประวัติเขตราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตตากสิน ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ ที่

สภาองค์กรเขตราษฎร์บูรณะได้จัดตั้งทีมเยาวชนของเขตแล้วจ้า

จากการประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะได้มีการข้บเคลื่อนในเรื่องของเยาวชน คือได้มีเยาวชนเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

และท่านประธานเขต คุณขจัด เชื้ออาษา ได้ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอผู้แทนจากกลุ่มเยาวชนของตน เพื่อจะได้เป็นตัวแทนในการ

พัฒนาชุมชน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และเรื่องของการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน และจะได้มีการ

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกันต่อไปในอนาคตอันใกล้ จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ

Syndicate content