เขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตลาดกระบัง

This is group page

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีทำความเข้าใจ เคหะร่มเกล้าโซน11

 กองทุนสุขภาพชุมชนเเขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

อบรมเว็บไซด์ ที่นิด้า

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

240656 เวทีสภาพลเมือง เขตลาดกระบัง

 

240656 เวทีสภาพลเมือง เขตลาดกระบัง ณ.สำนักงานเขตลาดกระบัง 

รูปภาพ: 

ประชุมกองทุนสุขภาพ-โซนศรีนครินทร์

บันทึกการประชุม
ประเด็นงานกองทุนสุขภาพประชาชน โซนศรีนครินทร์
รูปภาพ: 

แผนการขับเคลื่อนสภา

 แผนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมปี55

Date and Time: 
Thu, 12/07/2012 (All day)

   

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมปี55

Date and Time: 
Thu, 12/07/2012 (All day)

   

ประวัติเขตลาดกระบัง

   เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของจังหวัดมีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลกรุงเทพฯ  มีชื่อเรียกว่าอำเภอแสนแสบ  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง และในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรี ได้ถูกยุบมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร อำเภอลาดกระบังจึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครด้วยครั้นในปี พ.ศ. 2481  กระทรวงมหาดไทได้ประกาศยุบอำเภอนี้ลงเป็นกิ่งอำเภอลาดกระบัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบังอีกครั้ง โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี  และได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาวมาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองในปี พ.ศ. 2504

ผลที่ได้รับ

 จากการที่ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมมศาสตร์  นำทีมโดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสี   และคณะ ได้ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนน้ำจะมาถึง ทำให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายน้อยลง

โครงการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

 การประชุมเตรียมความพร้อมและการวางแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขตลาดกระบัง

สภาองค์กรเขตลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาภัยพิบัติในเขตลาดกระบังพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดลอก คู คลอง ต่างๆภายในเขต

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมปี55

Date and Time: 
Thu, 29/03/2012 - 21:26

สภาองค์กรเขตลาดกระบังและศูนย์เฝ้าระวังน้ำเทคโน

 สภาองค์กรเขตลาดกระบังได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในพืื้นที่เขตลาดกระบังในปีที่ผ่า่นมา หลายหน่วยงานไม่ให้ความช่วยเหลือทำให้พี่น้องชาวลาดกระบังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

การประชุมเตรียมความพร้อม ณ เทคโนลาดกระบัง

Date and Time: 
Fri, 23/03/2012 - 21:37

ข้อมูลพื้นฐานเขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของกรุงเทพมหานคร มีคลองสายหลักและสายรองรวมทั้งลำรางต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน 65สายคลอง จำนวนประชากรทั้งกมดมีประมาณ 200,000คน ประชากรแฝงประมาณ 60,000 คน    แบ่งการปกครองเป็น 6 แขวง ดังนี้

  1 แขวงคลองสามประเวศ    2 แขวงลำปลาทิว  3 แขวงคลองสองต้นนุ่น

  4 แขวงทับยาว                   5 แขวงลาดกระบัง  6 แขวงขุมทอง

Syndicate content