เขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตหนองจอก

This is group page

เสวนาสภาองค์กรชุมชน

วิดิโอ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เรื่อง เขตหนองจอกจะทำวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกกำลังนำเอาวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมในเรื่องสุขภาพไปด้วย โดยจะทำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในทางบก โดยใช้จักรยานในการเที่ยวชมธรรมชาติและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันเพราะในเขตหนองจอกมีธรรมชาติที่ดีอยู่และเหมาะในการปั่นจักรยานเนื่องจากมีสถานที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาก และยังมีคูคลองที่มีทางสัญจรสามารถปั่นจักรยานได้ปลอดภัยทั้งยังใกล้กับกรุงเทพไม่ไกลเดินทางสะดวก  และจะเที่ยวทางน้ำก็มีเรือไว้รับรองคือมาเที่ยวหนองจอกได้ครบทั้งทางบกและทางน้ำ

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมรวมกับส.ก.เขตหนองจอก

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง งานแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สภาองค์กรชุมชนโซนศรีฯ

เมื่อวันที่ 24 กพ 56 ที่สนามกีฬาชุมชนfbtลาดกระบังทางสภาฯเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง ได้ร่วมกันส่งเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเป็นการนำร่องให้สภาองค์กรชุมชนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและแลกเปีลยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกรรมการสภาฯแต่ละเขต ประสบผลสำเร็จปีหน้าจะทำใดกว่าปีนี้และขยายทีมสภาฯให้ครบทั้งโซน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง งานซ่อมบ้านผู้รับผลกระทบภัยพิบัติ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว

 ด้วยเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 เลขานุการสภาฯเขตหนองจอกได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านยางม.17 จ.ปราจีนบุรีในเรื่องชุมชนจัดการตนเองและตามหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการสังคมของมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาดูงานได้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนไม่มีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนแต่มีคณะกรรมการหมู่แต่ละคุ้มเลือกคนในชุมชนที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารจัดการปกครองและชาวบ้านให้ความร่วมมือโดยไม่โต้แย้ง มีกองทุนเป็นเงินที่สูงถึง5ล้านกว่าบาทมีสินค้า ปั้มนำมัน มีร้านค้าชุมชน มีโรงกรองนำขายในชุมชนและอื่นๆอีกมากสมควรที่จะให้คณะทำงานสภาฯไปดูเป็นต้นแบบถึงการทำงานที่ไม่พึ่งรัฐมีการตั้งกฎของชุมชนเองโดยไม่สนใจถึงระเบียบการตั้งชุมชนของรัฐหลังจาก ที่ดูงานเสร็จได้ไปชมนำตกธารทิพย์ซึ่งเป็นนำตกในท้องถิ่นและได้เห็นถึงความมักง่ายของนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อป่าหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นทิ้งขยะไม่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมขอประนามนักท่องเที่ยวที่ทำความเลวให้กับธรรมชาติไม่มีจิตสำนึกรักป่าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปดังภาพ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

เรื่อง นำเน่าเสียปล่อยทิ้งลงคลอง

สภาฯได้ทราบข่าวมีการปล่อยนำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรเถื่อนในเขตหนองจอก ลงสู่คลอง1ซึ่งจากการที่ปล่อยนำเสียลงนั้นทำให้พี่น้องที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเอานำมาทำการเกษตรและใช้งานอย่างอื่นได้ ซึ่งเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจพื้นมี่แล้วจะบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทำง่านสภาฯใน วันที่ 18 พย 55นี้เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ปลูกป่าลดโลกร้อนที่นิคมฯลาดกระบัง

 โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อนกับทางชุมชนบึงบัวและมหาวิชชาลัยภูมปัญญาท้องถิ่นศูนย์ศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 55ที่บริเวณ

ริมคลองแตงโม ได้มีการประสานความร่วมจากทางสำนักงานเขตลาดกระบัง เยาวชนบึงบัว อาสาสมัครตำรวจชุมชน นักศึกษามหาวิชชาลัยฯและ

โรงงานในนิคมส่งพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน โครงการนี้ริเริ่มจากการที่อ.ยุพลซึ่งเป็นศลิปจารย์ของมหาวิชชาลัยฯได้ทำMOUกับทางเขต

และนิคมตามโครงการลดโลกร้อนโดยปลูกป่าเชิงนิเวศตามที่บริษัทTOYOTAได้ให้การสนับสุนน 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง งานเสวนาการเข้าร่วมaecของประชาชน

 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.55ที่กระทวรงแรง งานโดยร.ม.ต.กระทรวงท่านเผดิมชัยได้จัดงานแถลงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมูลนิธิอ.นิคม ร่วมกับทางส.ส.ส.และหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพ มีการพูดคุยกันจากทางนายจ้างและลูกจ้างถึงผลกระทบจากการเปิดอาเซียน และทางภาครัฐเช่นปลัดกระทรวงแรงงานและการธนาคารฯได้ให้ข้อมูลถึงสิ่งดี  ส่วนทางส.ส.สก็พูดถึงโครงการที่จะทำในการเปิด aec ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมได้รับทราบว่ายังไม่มีมาตราการสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงโดย รศ.ดร.จีระ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักได้ให้ขัอคิดที่ว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนจากพี่น้องประชาชนเลยและทั้งหมดที่พูดคุยกันก็ไม่มีแผนงานใน การรองรับผลกระทบ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สภาฯเขตหนองจอกออกสื่อวิทุยชุมชน

 สภาฯหนองจอกและขบวนสภาฯเขตสวนหลวงได้รับเชิญจาก วิทยุชุมชนสถานีลาดกระบังเรดดิโอ 105.25 ออกอากาศเรื่องของชุมชนในวัน

เสาร์และอาทิตย์เวลา 14.00ถึง 16.00 น.ในรายการ คุยเฟื่องเรื่องชุมชนในวันที่ 4. พ.ย. ทางผู้จัดรายการได้เชิญสภาฯทั้ง2 เขตเข้าร่วมรายการ

มีการพูดคุยถึงหน้าที่ของสภาฯว่าทำอะไรให้กับชุมชนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง งานแถลงข่าวกทม

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสินค้าราคาถูกของกทมจัด ให้ในวันที่ 2 พ.ย. 55ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์

โดยได้รับการประสานงานจาก ศนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับชาติให้เขัาร่วมรับฟัง และยังมีการเปิดตัวโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับ

ผู้ขับขี่แท็กซี่ ซึ่งงานนี้ทางสภาฯและศนูย์ประสานงานฯจะร่วมมือกันนำลงสู่ชุมชนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สถานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหนองจอก

ทางสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกมีโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากหนองจอกมีของโบราณแยะมากทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคลองที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

มีของโบร่ณสมัยร.5ที่นำมาแสดงให้ดูเป็นบ้างส่วนอาทิเช่น ค้างคาวแม่ไก่นับ1000 ตัว บาแลสมัยร.5 บ้านโบราณ ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกไม่เคยให้ความสนใจทางสภาฯจะนำมาพัฒนาเพื่อ

เป็นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 55 ได้เปิดประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่2โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอกเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ข้อสรุปดังนี้พิจารณาบ้านซ่อมสร้าง การให้ความร่วม

มือจากสำนักงานเขตฯในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานสภาฯที่สำนักเขตได้ การติดต่อส่วนราชการในเรื่องต่าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง ร่างกฎระเบียบข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

ร่างนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ปรับแก้และเห็นชอบแล้ว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เรื่อง สำรวจบ้านซ่อมสร้างโครงการภัยพิบัติ

วันที่ 19 ต.ค.55ประธานสภาฯและรองประธานพร้อมเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากนำท่วมปี54และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลย และยังไม่มีความ

สามารถในการซ่อมแซมบ้านได้เนื่องจากยากจนโดยทางสภาฯ ได้ประกาศในที่ประชุมประธานชุมชนเขตหนองจอกในวันที่ 10 ก.ย.ให้สำรวจว่ามีบ้านใดในชุมชนที่เข้าเกณท์ให้แจ้งมาที่สภาฯ

เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานสภาฯ โดยได้มีประธานชุมชนส่งเข้ามาให้พิจารณาจำนวน 10 หลังใน5แขวงและได้สำรวจแล้วให้การช่วยเหลือทั้ง10หลัง เนื่องจากเข้าเกณท์และ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สถานะการณ์นำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนกระทุ่มรายหมู่5ถึงสถานะการณ์นำท่วมขังภายในชุมชนจากการที่นำลัน

ตลิ่งจากคลองแสนแสบเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 วันและได้ร้องให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังมาไม่ถึง จึงได้ร้องเรียนมาที่สภาองค์กรชุมชนฯ

ให้ช่วยเร่งประสานงานกับทางสำนักงานเขตหนองจอกเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ไปสำรวจบริเวณประตูระบายนำและสถานณีสูบนำหนองจอกด้วย โดย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สภาฯประชุมเตรียมงานด้านภัยพิบัติ

 คณะกรรมการสภาฯได้ประชุมคณะทำงานประจำแขวงสรุปงานเรื่องภัยพิบัติและเตรียมการทำงานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ที่ทำการสภาองค์กร

ชุมชนเขตหนองจอก เวลา 9.30 น. โดยได้ข้อมูลชุมชนที่ประสบภัยพิบัติมาเป็นตัวอย่าง และจะประชุมเตรียมแผนงานป้องกับคณะทำงานสภาฯในการประชุมครั้งหน้าเพื่อเตรียมเสนอให้กับสำนักงานเขตต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง เปิดสัมชาสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ศาลาประชาคมเขตหนองจอกทางคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยประธานสภาฯได้แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของสภาฯ 5 ข้อย่อๆได้ดังนี้ 1)ทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 2) ผลักดันส่งเสริมให้เกิด

กองทุนอาชีพในชุมชน 3) ส่งเสริมและป้องกันภัยต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติด 4)จะร่วมมือกับหน่วยราชการในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

5)สนับสุนนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิ์ในด้านต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการ  และยังได้เลือกตั้งคณะทำงานสภาฯมาได้อีก 10 คน

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง การประชุมเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงานการผลิต

 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55ณ.ห้องประชุมใหญ่ศนูย์ฝึกอบรมข้าราชการก.ท.ม.เขตหนองจอกโดยบริษัทโกเบซีเอชไวร์ผประเทศไทย) ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจได้ผลกระทบจากการที่บริษัทได้เพิ่มกำลังผลิตจากเดิมผลิตวันละ90ตัน/วัน เป็นวันละ200ตัน/วันโดยบริษัทได้เปิดประชาพิจารณ์ไปแล้ว 1 ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2โดยมีการเชิญประชาชนไปดูกระบวนการผลิต แต่ในครั้งที่ 2นี้ทางสภาองค์กรฯได้ทราบเรื่องจึงแอบเข้า

ไปประชุมร่วมและได้เสนอต่อบริษัทว่าทำไม่ถูกต้องที่จริงต้องพาไปดูว่าบริษัทได้ทำการบำบัดของเสียจากการผลิตอย่างไรไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวด

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมโซนศรีนครินทร์

 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55สภาฯเขตหนองจอกได้รับเกียติให้จัดการเปิดประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนโซนศรีนครินทร์จำนวน 8 เขตโดยได้ระดมความ

คิดเห็นต่างๆในประเด็นงานของสภาฯและได้มีการเลือกตั้งผู้ประสานงานโซนศรีนครินทร์เพิ่มเนื่ิ่องจากได้มีการปรับตำแหน่งโดยได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นาง พรรณี 2) นางบัวทิยท์ 3) นายกฤตภาส และในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงงานที่แต่ละเขตได้ดำเนินการไปแล้ว

ว่ามีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาในการทำงานอย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content