เขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตหนองจอก

This is group page

เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 โดยประธานสภาฯและรองประธานสภาฯได้จัดเวทีให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนแม่ที่ชุมชนวัดลำพะองและชุมชนเจริญดำริโดยมีวิทายกรและเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนคุณ ภาวิณีร่วมในวันที่ 28และ29 ก.ค สิทธิ์พิเศษจากที่ป.ป.ส.ให้คือถ้าผู้เสพยาเสพติดเป็นญาติกับสมาชิกในกองทุนแม่จะได้รับความช่วยเหลือจาก คณะกรรมการกองทุนแม่ให้การช่วยเหลือเจรจากับทางเจ้าหนา้ที่ตำรวจเมี่ถูกจับดำเนินคีดในข้อหาเสพยาเพื่อเอาตัวมาทำการบำบัดและรักษาโดยไม่ดำเนินคีดเพื่อช่วยไม่ให้ผู้เสพยามีประวัติ แต่ผู้เสพยาต้องให้สัตย์ว่าจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านในการลดผู้เสพยาเสพติด

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด

เรื่อง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 รองประธานสภาฯหนองจอกคุณเสนาะและเลขานุการสภาฯร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตได้จัดงานโครงการสวดมนต์ปฎิบัติธรรมเทิดไท้มหาราชามหาราชินีนั่งสมาธิ3เดือน13ครั้งณ.วัดลำพะอง โดยผ.อ.เขตหนองจอกมาเป็นประธานในพิธี   และเลขาได้ร่วมกับชุมชนพิบลูย์ทรัพย์17และส.น.ลำผักชีแห่เทียนเข้าพรรษาถวายณ.วัดเจียระดับเมี่อวันที่ 1.ส.ค. 55

รูปภาพ: 

โครงการดีที่สำนักงานเขตหนองจอกส่งเสริมชุมชนและบุคคลทั่วไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดให้มีการรับบริจาดโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบสนองจากบุคคลผู้ให้โลหิตอย่างมากและครั้งนี้ทางสมาชิกสภาองค์กรชุมชนได้เข้าร่วมบริจาดกันหลายท่านโดยหวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้คงมีต่อเนื่องตลอดไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก.ท.ม.

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสุนนจากส.ส.ส.โดยด.ร.พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล เป็นผู้จัดการโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้เด็กเยาวชนเสนอความต้องการของตนเองหรือกลุ่ม  ว่าอยากทำสิ่งใดที่จะไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้ประธานชุมชนช่วยสนับสุนนร่วม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด

เรื่อง โครงการจ้างงานชุมชนโดยศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลและร.รสังฆประชานุสรณ์

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผ.อ.ร.ร.สังฆประชานุสรณ์และศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลร่วมกันกระจายรายได้ในการจ้างงานของร.ร.ในส่วนที่ร.ร.สามารถที่จะทำได้และทางผ.อ.ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันกับทางม.มหิดลและชุมชนโดยได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เลขาฯสภาหนองจอกร่วมประชุมภัยพิบัติ

โดยใช้สถานที่นิด้าจัด เรื่องการรับมือภัยพิบัติและวิธีการช่วยเหลือเพื่อเสนอรัฐบาล และม.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง เปิดประชุมเลือกประธานสภาและคณะกรรมการสภาเขตหนองจอก

เมื่อ่วันที่ 18 มิ.ย 55 ทางขบวนสภาเขตหนองจอกได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา โดยมีคุณณัฐชพล เกิดเกษม และคุณ พรรณี  มานหมัด และทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองจอกมาเป็นพยานในการเลือกตั้งทั้งนี้สมาชิกสภาหนองจอกได้เข้ารว่มประชุมโดยพร้อมเพียงและได้เลือกประธานสภาได้ดังนี้  ประธานสภาคุณ วาสนา กล้ำกลาย  รองประธานคนที่1 คุณ บัวทิพย์  ฮับมูซอ  รองประธานคนที่2 คุณ เสนาะ  เพ็ชบุรี  และเลขานุการคุณ กีรติ สำลีกำเนิด    

รูปภาพ: 

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาเขตหนองจอก

               เดิมเขตหนองจอกมีฐานะเป็น อำเภอหนองจอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานพวกแรก ๆ เป็นชาวไทยมุสลิมที่อพยพมาจากหัวเมืองภาคใต้ โดยตั้งชุมชนตามแนวคลองแสนแสบซึ่งได้มีการขุดลอกขยายคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว และอีก 5 ปีต่อมา (พ.ศ. 2445) อำเภอหนองจอกก็ได้มาขึ้นอยู่กับเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ ในมณฑลกรุงเทพฯ

Syndicate content