สัญลักษณ์สภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สัญลักษณ์สภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว

สัญลักษณ์สภาองค์กรชุมชน เขตคันนายาว
เป็นมือประสานกัน หมายถึง ความสามัคคีของคนในเขตคันนายาว
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง คนคันนายาวร่วมมือร่วมแรงใจกันขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาวให้ไปสู่จุดสูงสุดอันหมายถึงมงกุฏที่อยู่ด้านบนสุดของช่อชัยพฤกษ์