เอ็กซ์เรย์ฟรี | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอ็กซ์เรย์ฟรี

ศูนย์ 50 ได้ออกหน่วยเอ็กซ์เรย์ปอดให้ประชาชนฟรี ที่วัดสุวรรณประสิทธิ