ชุมชนสุวรรณนิเวศน์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ชุมชนสุวรรณนิเวศน์

ป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีชมรมเด็กรักการอ่าน  ชมรมผู้สูงอายุรักเสียงเพลง