ขบวนองค์กรชุมชนเขตธนบุรี | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ขบวนองค์กรชุมชนเขตธนบุรี

ขบวนองค์กรชุมชนเขตธนบุรี

คำขวัญประจำเขต

เมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
หลากถิ่นท่องเที่ยวงามตา
วัดกัลยาณ์หลวงพ่อโต
วัดบุคคโลพระพักตร์งาม
กราบไหว้เจ้าตากสินวัดอินทาราม
ลือนามงามอาชีพศิลป์ไทย

1              

ประวัติความเป็นมา

               
เขตธนบุรี เดิมชื่อว่า “ อำเภอราชคฤห์ “
เป็นอำเภอชั้นในขึ้นตรงกับกรมนครบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดราชคฤห์
ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เปลี่ยนชื่ออำเภอราชคฤห์ เป็น อำเภอ “
บางยี่เรือ “ วันที่ 20 ธันวาคม 2459 ได้ประกาศเปิดที่ว่าการเป็นเอกเทศของตัวเอง
ต่อมาในวันที่ 17 เมษายน 2482 ได้มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามอำเภอบางยี่เรือ เป็น
อำเภอ

“ ธนบุรี “
เนื่องจากจังหวัดธนบุรีเคยเป็นราชธานีมาก่อน
รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย และเมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2510 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ตำบลบางยี่เรือ
ตราบเท่าทุกวันนี้

              
ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานเขตธนบุรี ชื่อ นายระบิล ปานแม้น ดำรงตำแหน่ง
เมื่อเดือนธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน

2 
ข้อมูลกายภาพชุมชน

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป            

                    เขตธนบุรี
เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 8566 ตารางกิโลเมตร
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่แม่น้ำลำคลองไหลผ่านทั่วถึงกันตลอดท้องที่

ขอบเขตบริเวณ

                   ทิศเหนือ                  ติดต่อ เขตบางกอกใหญ่

                   ทิศใต้                       ติดต่อ เขตจอมทอง /
ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม

                   ทิศตะวันออก           ติดต่อ เขตคลองสาน

                   ทิศตะวันตก             ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง

3 
จำนวนประชากร

         
เขตธนบุรีมีจำนวนประชากร   127,708 คน 
แบ่งตามจำนวนประชากรในแขวงทั้ง 7 แขวงดังนี้

            แขวง                                      ชาย                           หญิง                      รวม

วัดกัลยาณ์                                                        
5,257                             
5,937                             
11,194

หิรัญรูจี                                                              
6,677                           
7,198                                14,175

บางยี่เรือ                                                           
12,457                          
13,274                             
25,701

บุคคโล                                                    
9,114                           10,277                              19,391

ตลาดพูล                                                  
9,232                          
10,128                             
19,360

สำเหร่                                                      
8,548                             9,697                              18,245

ดาวคะนอง                                              
9,377                          
10,265                             
19,642

รวมจำนวนประชากร                            60,632                            67,076                            127,708

 

                             ผู้สูงอายุ    จำนวน                    10,462   คน

                             ผู้พิการ       จำนวน                     1,075   คน

                             ผู้ว่างงาน    จำนวน                       -         คน

                              เด็ก –
เยาวชน                             
-          คน

เอกสารแนบ: