เขตจตุจักร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตจตุจักร

ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์
แต่เดิม ตำบลลาดยาว เป็นท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร
สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนา มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ตามริมคลองสายหลัก
เช่น คลองเปรมประชากร
คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดยาว เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีชุมชนและบ้านจัดสรรต่าง ๆ
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตัวเมืองในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2507
อันเป็นปีที่ขยายเขตเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งครอบคลุมตำบลลาดยาวด้วย
ในปี พ.ศ.
2514
มีประกาศรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา
ซึ่งเปลี่ยนการเรียกคำว่าตำบลและอำเภอใหม่
ตำบลลาดยาวจึงมีฐานะเป็น แขวงลาดยาว ขึ้นกับเขตบางเขน
ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก
พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงลาดยาวและประกาศจัดตั้งเป็น
เขตจตุจักร พร้อมกับจัดตั้งเขตดอนเมือง
ในวันที่ 4
กันยายน
พ.ศ.
2532

และเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน
พ.ศ.
2546
ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงในเขตจตุจักรใหม่
โดยแบ่งออกเป็น 5 แขวง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของเขต
เพราะเดิมเขตจตุจักรมีเพียงแขวงเดียว
แต่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรอาศัยหนาแน่น
จึงมีเลขที่บ้านซ้ำกันเป็นจำนวนมาก
การแบ่งเขตการปกครอง
เขตจตุจักรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง (khwaeng) ได้แก่เเขวงลาดยาว    แขวงเสนานิคม    แขวงจันทรเกษม   แขวงจอมพล   แขวงจตุจักร
การคมนาคม
ในพื้นที่เขตจตุจักรมีทางสายหลัก ได้แก่

ทางน้ำมี

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครตัดผ่านในพื้นที่เขต
โดยมีสถานี 2 แห่ง คือ สถานีกำแพงเพชรและสถานีสวนจตุจักร
เป็นที่ตั้งของสถานีหมอชิตซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท
รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งสายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
(ที่นิยมเรียกกันว่าสถานีขนส่งหมอชิตใหม่หรือจตุจักร)
สถานศึกษา

เอกสารแนบ: