ศิษย์เก่าที่น่าจดจำ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ศิษย์เก่าที่น่าจดจำ

          นายวินัย  สะมะอุน เกิดเมือปี พ.ศ. 2483 อายุ 70 ปี
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองกินใต้
เขตคลองสามวา กรุงเทพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม
เป็นที่ยกย่องนับถืออย่างสูงในวงการศึกษาและการบริการสังคม
ได้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามและพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลเพชรกรุงเทพ
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัตตกุล
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนาจากสภาการศึกษา
ได้รับรางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลจากบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน
และประกาศนียบัตรด้านการช่วยเหลือสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นสูงสุดชื่อมหาวชิรมงกุฏ
          นายวินัย  สะมะอุน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากปอเนาะมะโงว
จังหวัดปัตตานี ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดกะมาลุลอิสลาม
สมควรได้การยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป