สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.เลือกตั้งหัวหน้าเขต ขับเคลื่อน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.เลือกตั้งหัวหน้าเขต ขับเคลื่อน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์

 ข้อเสนอ เวทีสมัชชาปฏิรูปกรุงเทพฯ สู่....การปฏิรูปประเทศไทย  

9 ประเด็นยุทธศาสตร์  และ เลือกตั้งหัวหน้าเขต

 

วันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

สรุปย่อ

 

การขยายตัวของทุนสากล ทำให้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ก่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนชั้นต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายที่ถูกกระทำคือชุมชนดั้งเดิมและคนชั้นล่างในสังคม  ได้รับผลกระทบจากการไล่ที่ชุมชน การค้าแบบใหม่ทุนนิยมทำลายอาชีพและวิถีการทำมาหากินของคนชั้นล่าง   เยาวชนตกเป็นเหยื่อบริโภคนิยมและยาเสพติด   สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  จำแนกขอบเขตปัญหาในสามระดับ คือ ในชุมชน/เขต  ระดับ กทม. และระดับประเทศ

 

เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอ สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้จัดเวทีระดมความเห็นปฎิรูปประเทศไทยในระดับเขต  กำหนดประเด็นนโยบาย  9 เรื่อง  ได้แก่

 1) สิ่งแวดล้อม  2) ที่อยู่อาศัย  3) ยาเสพติด  4) เศรษฐกิจชุมชน  5) การศึกษา  6) ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม  7)  สุขภาพ    8)ทุจริต     9) ปฎิรูปโครงสร้างกทม/เลือกตั้งหัวหน้าเขต

 

ข้อเสนอเพื่อการปฎิรูป

 

ข้อเสนอปฎิรูป กทม. ให้แบ่ง กทม.เป็นนครย่อง  เลือกตั้งผู้บริหารนคร/ผู้บริหารเขต   มีกองทุนพัฒนาชุมชน มีศูนย์ประสานงานแก้ยาเสพติดประชาชนระดับเขต และ กทม. มีอาสาสมัครควบคุมพื้นที่  เปิดที่ว่าง กทม.เป็นลานค้าชุมชน สนับสนุนอาชีพชุมชน    

ให้ชุมชนเข้าร่วมบริหารการศึกษา กทม. กำหนดหลักสูตรสอดคล้องวิถีชาว กทม.

ข้อเสนอปฎิรูปประเทศไทย  ให้ภาครัฐรับรองและเอื้ออำนวยสภาองค์กรชุมชน จัดงบประมาณ พัฒนาลงตรงสุ่ชุมชน  ภาคประชาชนร่วมบริหารและตรวจสอบทุจริตภาครัฐ ยุติการไล่รื้อ  ตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย