รายงานโซนเจ้าพระยา 9 เขต ย่านพัฒนาใหม่ กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายงานโซนเจ้าพระยา 9 เขต ย่านพัฒนาใหม่ กทม.

 รายงานซนเจ้าพระยา ในการสัมมนาปฎิรูป กทม. สู่การปฎิรูปประเทศไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2554    สถาบัณบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

          โซนเจ้าพระยาประกอบด้วย 9 เขต  ได้แก่    พระโขนง    บางนา    คลองเตย   ยานนาวา สาทร    บางคอแหลม  วัฒนา  ห้วยขวาง  ดินแดง    

           มีประชากรรวม 1.4 ล้านคน   ชุมชนที่กทม.รับรองรวม 270 ชุมชน  จัดตังสภาองค์กรชุมชนแล้วรวม  5 เขต

ลักษณะเฉพาะของย่านโซน

          โซนเจ้าพระยาแบ่งได้เป็น 3 ย่าน ได้แก่

1)  พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่   มีปัจัยอำนวยความสะดวก คือ  ท่าเรือ  ย่านสีลม  ตลาดหุ้น   ศูนย์ประชุมแห่งขาติสิริกิติ์  พื้นที่การท่าเรือ 2,300 ไร่     คือ ศูนย์กลางเชื่อมต่อสุวรรณภูมิ

2) พื้นที่ย่านสถานบันเทิง  ย่าน ถ.เพชรบุรี รัขดาภิเษก

    3) พื้นที่เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  ได้แก่  เขตพระโขนง บางนา  ชุมชนจะถูกไล่รื้อขนานใหญ่โดยภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคมนาคมด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่สู่สุวรรณภูมิ

ศักยภาพโซนเจ้าพระยา

¨ 

ปัจจัยบวก คือ  ในทุกเขตยังมีสภาพเป็นชุมชนดั้งเดิม  มีสังคมวัฒนธรรมเป็นญาติกัน  มีสถาบันชุมชน วัด มัสยิดเป็นศูนย์กลาง     มีกองทุนอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์  


¨ 

ปัจจัยลบ  คือ มีคนอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่มาก   รวมชาวต่างชาติ  คนต่างด้าว   กิดชุมชนหลากหลายฐานะ อาชีพ  วัฒนธรรม  เชื้อชาติ    เกิดความแปลกแยกในพื้นที่    มีสภานบันเทิงก่อก่ออบายมุข  ยาเสพติด  และการมั่วสุมของเยาวชน


¨ 

งานพัฒนาตัวอย่าง  ชุมชนตัวอย่างการพัฒนาได้แก่  แฟลตดินแดง และชุมชนแสนสุข(เขตดินแดง)        ชช.สุเหร่าบ้านดอน (เขตวัฒนา)     สถาบันพัฒนาจิต วัดธรรมมงคง    ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5  (เขตพระโขนง)     ชุมชนริมคลองไผ่สิงโต  (เขตคลองเตย)     ชุมขนเย็นอากาศ (เขตยานนาวา)    ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู(เขตสาทร)    ชุมชนผ่องพลอย (เขตบางนา)   ฯลฯ

สภาพปัญหา   


¨ 

ทุนไหลเข้าเมืองไทย ทำให้เกิดโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่  อาคารธุรกิจใหม่  ทำให้เกิดการไล่ที่ขนานใหญ่ ในเขต ยานนาวา  คลองเตย  บางนา  วัฒนา   ปัจจุบันในโซนเจ้าพระยา เกิดกระแสการไล่ที่ชุมชน ก่อผลกระทบสำคัญต่อชาวบ้าน เมือง กทม.

        ปัญหาสำคัญได้แก่  อบายมุข  เสพติด  ซึ่งมีสาเหตุมาจากแหล่งอบายมุข  ชุมชนมั่วสุม  ปัญหาการแทรกแซงการเมืองในชุมชน  การศึกษา  ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

  ภาพรวมอนาคตโซนเจ้าพระยา

       โซนเจ้าพระยาจะถูกทุนสากลผลักดันให้เป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   คนจนและคนชั้นกลางจะได้รับผลกระทบถูกไล่ที่  จะมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ในรูปบ้านเช่า คอนโดมิเนียม  ทำให้ประชากรหลายหลาย สับสน การรวมตัวทำได้ยาก   สถานบันเทิงจะขยายตัวเต็มพื้นที่

ข้อเสนอต่อภาครัฐ 

          1.ให้ออกโฉนดชุมชนใน กทม.    แก้ไข พรบ.ควบคุมอาคารให้เอื้อต่อการจัดที่อยู่อาศัย   จัดผังเมืองโดย รวมเรื่องที่อยู่อาศัยให้อยู่ในแผนการพัฒนาเมือง 

2.ให้กทม.- ปรับปรุงปฎิรูปโครงสร้าง กทม.ให้มีประสิทธิภาพ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม    มีนโยบายช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยผู้ถูกไล่ที่ และการส่งเสริมชุมชนให้มั่นคง  

 แนวทางแก้ปัญหาของภาคประชาชน  

วิสัยทัศน์ สร้างชุมชน อยู่คู่เมืองทันสมัย 

แนวทางแก้ปัญหาของภาคประชาชน

 

จัดตั้ง คณะทำงานที่อยู่อาศัยโซนเจ้าพระยา    แกนนำได้แก่  คลองเตย ยานนาวา บางนา

 

สร้างรูปแบบการแก้ปัญหาไล่ที่อย่างยั่งยืน  ใช้สหกรณ์เคหะสถานเป็นแกนนำในการบริหารเมือง

              

เขื่อมภาควิชาการ นำเรื่องไล่ที่สู่ที่แจ้งให้เห็นผลกระทบทั้งเมือง

 บทบาทของสภาองค์กรชุมชน

สภาองค์กรชุมชนเขต -  เป็นเวทีส่งเสริมคณะทำงานแก้ปัญหาไล่ที่  จัดประชุมเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น กรณีชุมชนคลองไผ่สิงโต ถูกสำนักงานทรัพย์สินฯ ไล่ที่

สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม. - เชื่อมประสานองค์กรส่วนกลาง และ องค์กรต่างประเทศ เพื่อให้เกิดนโยบายและแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 

รูปภาพ: