ประสบการณ์โซนเจ้าพระยา - ประชุมเป็นเนืองนิจ ระบบราชการทำให้ชาวบ้านมีปัญหา ถือหลักพึ่งตนเอง เอื้ออาทร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์โซนเจ้าพระยา - ประชุมเป็นเนืองนิจ ระบบราชการทำให้ชาวบ้านมีปัญหา ถือหลักพึ่งตนเอง เอื้ออาทร

  • การประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนเจ้าพระยาสรุปว่า ปัจจุบันมีปัญหาสำคัญ 2 เรื่องคือ

1) การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ 

2) การทำกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ  ภาคประชาชน ถูกรัฐสั่งมาให้ทำ  หรือ ไม่ก็รับอาสาทำแต่ มีปัญหาเพราะ “มีวัฒนธรรมแบบราชการ”  

       "วัฒนธรรมแบบราชการ" คือการทำงานตามแผนเพื่อสนองนโยบาย ยึดตามวิธีการแบบราชการ ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น   สั่งให้ทำเหมือนกันทั้งประเทศ แต่ประชาชนมีความหลากหลายและมีความพร้อมต่างกัน  หน่วยราชการมุ่งให้ "เสร็จงาน"  แต่ "งานไม่สำเร็จ" การสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนถูกละเลย   ประชาชนจึงมีแนวโน้มทำให้เสร็จตามโครงการที่ราชการกำหนด

  • นายนิพนธ์ กลิ่นวิชิต ที่ปรึกษาฯ   เสนอหลักการว่า “สภา คือทีประชุม  งานของสภาคือการประชุม  ต้องมีหลักการแม่นในการประชุม  ไม่ต้องกลัวการประชุม ไม่ครบองค์ประชุมก็นัดใหม่
  •  นายสมพงษ์ พัดปุย  เสนอว่า - การใช้วัฒนธรรมแบบการเมือง หรือ แบบราชการ  จะนำสู่ความขัดแย้ง และองค์กรประชาชนด้อยคุณค่า  ภาคประชาชนอย่าใช้อำนาจทางกฎหมายและการครอบงำ ต้องเปิดกว้างและมีความเอื้ออาทร   ควรถือเอากรณียานนาวาเป็นพื้นที่เรียนรู้การพัฒนาสภาองค์กรชุมชน   เสนอแนวทางการทำงานภาคประชาชน  3 หลัก คือ  รู้ทันโลก  รู้รากฐานชุมชน  และ พี่งตนเอง

       ..อ่านรายละเอียดในจดหมายข่าว