ข้อมูลทั่วไป เขตดุสิต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป เขตดุสิต

ข้อมูลทั่วไปของเขตดุสิต
 
ข้อมูลประชากรระดับเขต
          พื้นที่                     10.7 ตร.กม.  
         ประชากร               114,488 คน (พ.ศ. 2552)
         ความหนาแน่น      10,699.81 คน/ตร.กม.
 
ประวัติศาสตร์เขตดุสิต
               ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงจัดรูปแบบการปกครองใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย โดยจัดการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในมณฑลกรุงเทพมีกระทรวงนครบาลดูแล แบ่งเขตปกครองออกเป็นอำเภอและตำบลเช่นเดียวกับหัวเมืองอื่น ๆ โดย อำเภอดุสิต เป็น 1 ใน 8 อำเภอชั้นใน ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ริมคลองเปรมประชากร ถนนสุโขทัย
ในปี พ.ศ. 2481 อำเภอบางซื่อซึ่งเป็นอำเภอชั้นนอกทางทิศเหนือ ได้ถูกยุบลงเป็นตำบลมาขึ้นกับอำเภอดุสิต และเนื่องจากทางอำเภอมีจำนวนประชากรและพื้นที่กว้างขวางมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกตำบลสามเสนใน ตำบลมักกะสัน ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลถนนเพชรบุรี และตำบลถนนพญาไท ไปรวมกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางกะปิ เพื่อจัดตั้งเป็นอำเภอพญาไท ในปี พ.ศ. 2509
ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอดุสิตจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีหน่วยการปกครองย่อย 6 แขวง
ต่อมา ในพื้นที่เขตดุสิตมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและยังมีพื้นที่กว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถดูแลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตดุสิต สาขา 1 รับผิดชอบแขวงบางซื่อ ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นเขตบางซื่อ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
 
 การแบ่งเขตการปกครอง
เขตดุสิตแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

1.
ดุสิต
2.
วชิรพยาบาล
3.
สวนจิตรลดา
4.
สี่แยกมหานาค
5.
ถนนนครไชยรี

  
 ข้อมูลแสดงจำนวนประชากรพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรในชุมชน
 

ลำดับ
ชุมชน
จำนวนประชากร
รวม
จำนนวนหลังคาเรือน
พื้นที่(ไร่)
ความหนาแน่นของประชากร
ชาย
หญิง
1
พระยาประสิทธิ์
324
368
692
120
7
 
2
บางกระบือ14
371
421
792
122
14
 
3
วัดประชาระบือธรรม1
349
524
873
106
23
 
4
วัดประชาระบือธรรม2
560
640
1,200
220
22
 
5
วัดประชาระบือธรรม3
334
340
674
127
7
 
6
วัดประชาระบือธรรม4
193
214
407
97
8
              
7
ซอยระนองกลาง
717
513
1,230
122
7
 
8
พัฒนาซอยสินทรัพย์
505
545
1,050
114
6
 
9
เสริมสุข
365
500
865
79
7
 
10
สันติสุข
265
243
508
79
7
 
11
มิตรอนันต์
198
207
405
83
9
 
12
ตรอกต้นโพธิ์
550
680
1,230
110
13
 
13
สะพานเกษะโกมล
304
299
603
172
3
 
14
ทหารรักษาวัง
399
200
599
189
30
 
15
สรรพวุธนิเวศน์
477
737
914
251
5
 
16
ปืนหนึ่ง
797
507
1,364
356
20
 
17
ปตอ.เกียกกาย
722
903
1,625
500
20
 
18
ม.พัน3 รอ.
695
299
994
201
17
 
19
ยานเกราะ
516
554
1,070
290
178.99
 
20
บ้านพักองค์การทอผ้า
190
245
435
94
8
 
21
เขียวไข่กา
165
206
371
50
3
 
22
ราชพัสดุ
461
513
974
147
10
 
23
สีคาม
419
360
779
155
1
 
24
ศรีย่านซอย 3
320
330
650
130
10
 
25
ท่าน้ำสามเสน
838
995
1,831
350
12
 
26
ราชผาทับทิม
408
432
840
98
2
 
27
วัดเทาวราชกุญชร
270
310
580
110
1
 
28
สวนอ้อย
437
876
1,313
380
10
 
29
วัดสวัสดิวารีสีมาราม
202
233
435
112
2
 
30
นครไชยศรี
301
199
500
80
10
 
31
ท่าวาสุกรี
720
588
1,308
218
40
 
32
ซอยโซดา
516
501
1,007
290
8
 
33
วัดโบสถ์
65
95
165
45
.6
 
34
สุโขทัยซอย 9
407
493
900
165
3
 
35
ถนนสุคันธาราม
1,100
800
1,900
310
9
 
36
ข้างวัดสุคันธาราม
500
520
1,020
170
15
 
37
บ้านมนังคศิลา
346
422
768
197
22
 
38
ริมทางรถไฟแปดริ้ว
1,305
1,107
2,412
315
30
 
39
วัดญวณคลองลำปัก
352
504
856
174
25
 
40
วัดราชาธิวาส
235
260
495
79
6
 
41
พิชัย
130
145
275
100
1.52
 
42
วัดน้อยนพคุณ
222
224
446
82
16
 
43
ร้อยม.
135
125
260
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายชื่อผู้นำชุมชน เขตดุสิต

ลำดับ
ชุมชน
ผู้นำชุมชน
ที่อยู่
เบอร์โทร
1
พระยาประสิทธิ์
นางมณี จิรโชติมงคลกุล
146/18
08-9674-7879
2
บางกระบือ14
นางสำรวย ฤาไชยคาม
59
08-7714-8077
3
วัดประชาระบือธรรม1
นางปราณี เฉลิมฉัตร
161/15
08-5112-9809
4
วัดประชาระบือธรรม2
นางอุไรวรรณ สรีประเสริฐ
101/8
08-1712-5052
5
วัดประชาระบือธรรม3
นางจิรฐา นุชพ่วง
135ซวัดประชาระบือธรรม
08-7498-3792
6
วัดประชาระบือธรรม4
นางสมบูรณ์ แก้วอนุรักษ์
111/72
08-7062-2398
7
ซอยระนองกลาง
น.ส.กัลยา สุกอร่าม
60 ถ ระนอง1
08-9457-1868
8
พัฒนาซอยสินทรัพย์
ร.ต.ประเทือง รอดศาสตรา
844/3
08-1309-7264
9
เสริมสุข
นายยินยล พรหมสุภา
638/12
08-5481-5801
10
สันติสุข
นายบุญเลิศ ช้างศร
102/5 ซสันติสุข
 
11
มิตรอนันต์
นางสุภาพร นามงาม
29ซ มิตรอนันต์
02-241-7043
12
ตรอกต้นโพธิ์
นางเกษสุดา ยศโต
60
08-9983-5230
13
สะพานเกษะโกมล
ร.ต.สุชิน อยู่กรุด
328/58
08-6569-2674
14
ทหารรักษาวัง
จสอ.ประทีป เอี่ยมสะอาด
147/325
08-9920-7237
15
สรรพวุธนิเวศน์
นายบัณฑิตย์ ชาลีรัตน์
818/169
08-1258-9349
16
ปืนหนึ่ง
พ.ต.สุรัตน์ ดาบเพ็ชร
4/224
08-9092-5261
17
ปตอ.เกียกกาย
พ.ต.เตชสิทธิ์ ศิริวัฒน์
51/54
08-6563-25496
18
ม.พัน3 รอ.
ร.อ.ฐกฤต ตรีธัญญา
 
08-9019-1188
19
ยานเกราะ
ร.อ.กลิ้ง ชมถนอม
1156/68
08-9216-4738
20
บ้านพักองค์การทอผ้า
นายอุบล ม่วงทิม
72/63
08-7781-6860
21
เขียวไข่กา
นายสมศักดิ์ แซ่ห่าน
114/10
08-9525-4903
22
ราชพัสดุ
นายสามารถ อำพันหอม
120/6
08-1610-2094
23
สีคาม
นางไพเราะ พวงชมพู
224
 
24
ศรีย่านซอย 3
นางจันทิมา เลิศณรงค์
273/32
08-9697-1641
25
ท่าน้ำสามเสน
นายวีรศักดิ์ หาญโชคชัยสกุล
80
 
26
ราชผาทับทิม
นายธารา ผโลดม
184/59
08-9778-5364
27
วัดเทาวราชกุญชร
นายคำนวน คร้ามศรี
72 ถศรีอยุธยา
08-5359-8461
28
สวนอ้อย
นายเกียรติก้องวรรธนสุขสันต์
227/2
08-6322-4129
29
วัดสวัสดิวารีสีมาราม
น.ส.นัยนา ยลจอหอ
1058/2
08-5168-3274
30
นครไชยศรี
นายศุภชัย อัศวะวิบูลย์
 -
022413686
31
ท่าวาสุกรี
นางชมนิภา ธิเนตร
499/53
08-6041-0242
32
ซอยโซดา
นางจินดามณี สุขศิริ
2 ถ สุพรรณ
08-6079-3034
33
วัดโบสถ์
นางกนกวรรณ สารสุวรรณกุล
658/8
02-668-8478
34
สุโขทัยซอย 9
นางวันดี เสมระวนิช
47/1
08-1452-6761
35
ถนนสุคันธาราม
นายสมเดช กิตติมาลัยวรรณ
1535 ถ สุคันธาราม
02-243-4107
36
ข้างวัดสุคันธาราม
นายชลอ ผลละมุด
73/60
02-2435256
37
บ้านมนังคศิลา
นายอิทธิทีป วุฒิวิทยารักษ์
285/2
08-4723-6888
38
ริมทางรถไฟแปดริ้ว
นายรังสรรค์ เรณางกูร
255/49
 
39
วัดญวณคลองลำปัก
นายอนุชา ตริตรอง
428/42
08-5917-5639
40
วัดราชาธิวาส
นายสุวรรณ อุดมธนชัย
39
08-3375-7234
41
พิชัย
-
-
-
42
วัดน้อยนพคุณ
นายวันชัย นักสอดสี
14/2
08-4147-2505
43
ร้อยม.
นายธนกร
 
08-1791-1648

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง
มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 1 ท่าน (นายศิริพงษ์   ลิมปิชัย)และเป็นที่ปรึกษาของสภาองค์กรชุมชนเขตดุสิตด้วย
มีสมาชิกสภาเขตดุสิต 7 ท่าน
 ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตและสภาองค์กรชุมชน ภายใต้ (พรบ.) โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
สถานที่สำคัญ       
 พระที่นั่งอนันตสมาคม      พระที่นั่งวิมานเมฆ             
สถานที่ทำการรัฐบาล
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ศาสนา ของชุมชน
       ชุมชนในพื้นที่ เขตดุสิตส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกประเพณี เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) ฯ        
3.วัดมกุฏกษัตริยาราม                                                        
 
ข้อมูลด้านการศึกษา
          มีสมาชิกในชุมชนที่ไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์อยู่บ้าง ส่วนมากจะเป็นประชากรแฝงที่มาเช่าอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆในพื้นที่ เขตดุสิตเป็นเวลานาน ในพื้นที่เขตดุสิตมีสถานศึกษาทั้งหมด 9 แห่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) 1 แห่ง
1.โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร                                       
2.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล                                     
4.โรงเรียนราชินีบน                                             
6.โรงเรียนราชวินิต มัธยม                                   
8.โรงเรียนจิตรลดา                                               
 มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์