ข้อมูลสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต

ข้อมูลสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต
กันยายน2554
 
การก่อเกิดขบวนองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุม
 
           การพัฒนาช่วงที่ผ่านมาที่เน้นรูปแบบการพัฒนาจากบนลงล่าง (Top Down) ที่ดำเนินการโดยบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ/ภายนอก ส่งผลให้ชุมชนสูญเสียบทบาทในการจัดการตนเอง ทุนทางทรัพยากรถูกทำลาย ทุนชุมชนวัฒนธรรมถูกลดคุณค่าความสำคัญลง วิธีคิด ตลอดจนวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นไปตามกระแสทุนนิยม ในขณะที่เครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาจากฐานรากของชุมชนเอง โดยใช้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม ความต้องการร่วม ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่อง การจัดการทุนชุมชนด้วยตนเองจึงทำให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานกันระหว่างภาคประชาชนขึ้นและมีการรวมตัวกันในการจดแจ้ง/จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นภายใต้ พรบ. สภาองค์กรชุมชน โดยมีขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน
 
 องค์กรที่จดแจ้ง/ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์ (ของสภาฯ/ขบวน)
องค์ที่จดแจ้งณ ปัจจุบัน 84 องค์กร 36 ชุมชน 10 ประเด็นงาน
ผู้ประสานงานสภาฯ
   1.   นางมณี   จิรโชติมงคลกุล               โทร 08-9674-7879 
                   2.   นางศุภมาศ        รุกขชาติ            โทร 08-9409-6330
                    3.    นางสำรวย      ฤาไชยคาม              โทร 08-7714-8077
 

ชื่อองค์กร/จดแจ้ง
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
สิ่งแวดล้อม
นายธารา      ผโลดม
08-9778-5364
สวัสดิการ
น.ส.ปรางค์ทอง ยศโต
02-2410650
เศรษฐกิจอาชีพ
น.ส.ปราณี   เฉลิมฉัตร
08-5112-9809
วัฒนธรรมประเพณี
นางสำรวย   ฤาไชยคาม
08-77148077
ที่อยู่อาศัย(บ้านมั่นคง)
นางเกษสุดา ยศโต
08-9983-5230
องค์กรการเงิน
นางมณี   จิรโชติมงคลกุล
08-9674-7879
แผนแม่บทชุมชนฯ
นางศุภมาส   รุกขชาติ
08-9409-6330
ยาเสพติด
จสอ.ประทีป เอี่ยมสะอาด
08-9920-7237
เยาวชน
นายณัฐวุฒิ    บุญสง่า
08-5112-9809
สาธารณสุขสุขภาพ
นายคณาวุฒิ    บูรณบูลย์
08-6534-6246

 สถานการณ์สภาองค์กรฯจุดอ่อน/จุดแข็ง/อุปสรรค/โอกาส
จุดอ่อน
·          มีคนทำงานน้อย
·          ผู้นำมีความรู้ ความสามารถยังไม่มากพอเวลา ถ่ายทอดมีน้อย 
·         ผู้นำยังขาดความรู้ความสามารถในบางเรื่อง เช่น ด้านบริหารจัดการ
·         กองเลขาไม่มีเวลาในการสรุปงาน เวลาไม่พอกับการทำงาน เนื่องจาก ทำงานประจำ
·         การประสานงานไม่ทั่วถึง
·         ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีไม่ต่อเนื่อง 
·         ขบวนองค์กรชุมชนไม่สามารถทำ แผนงานไปเชื่อมโยงกับภาครัฐได้
·         ไม่วางระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
·         ขาดการติดตาม ตรวจสอบทุกระดับขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารที่เน้น คุณภาพ
·         ระบบเอกสารไม่เป็นระเบียบ
จุดแข็ง
 •  ผู้นำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 •  ผู้นำมีจิตสาธารณะ
 •  มีปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น            สามารถถ่ายทอดให้ความรู้ได้
 •  ผู้นำมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ เนื่องจากทำงานด้วยตนเอง
 •  ผู้นำมีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 •  ผู้นำสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน
 • ผู้นำทำงานในทุกระดับ ชุมชน/เขต และสามารถส่งคนเข้าร่วมในระดับจังหวัด
 • มีผู้นำในการประสานงาน/เจรจา กับหน่วยงานท้องถิ่นได้รับการตอบรับที่ดี
 • มีพื้นที่ศักยภาพ/พื้นที่รูปธรรม ในการถ่ายทอดการเรียนรู้และขยายผล
 • มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกระดับ ระดับชุมชน/เขต/จังหวัด อย่างต่อเนื่อง
 • สามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่
 ปัญหาและอุปสรรค
Ø  นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย / ไม่ต่อเนื่อง
Ø  ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน
Ø  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน
Ø  การเมืองไม่นิ่งการทำงานของชุมชนมีอุปสรรค์บ่อย
Ø  การทำงานระดับนโยบายไม่ต่อเนื่อง
Ø  กฎหมายไม่เอื้อต่อการทำงาน เช่น ที่อยู่อาศัย
Ø  หน่วยงานมองขบวนองค์กรชุมชนในเชิงลบ
Ø   การหนุนเสริมของหน่วยงานไม่เอื้อกับชุมชน เช่น ระบบบัญชี
 
โอกาส
  องค์กรชุมชน มีการเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย และหนุนเสริมการทำงานระหว่ากัน
 องค์กรชุมชน มีทุน ภูมิปัญญา มีทรัพยากรธรรมชาติ
 มีกฎหมายที่เอื้อต่อการทำงานของชุมชน เช่น พรบ.องค์กรชุมชน พรบ.สวัสดิการชุมชน มีองค์กรการเงิน
 มีพื้นที่รูปธรรม/องค์ความรู้ / สามารถศึกษาดูงานได้จริง ถ่ายทอดได้และนำสู่เวทีสาธารณะ
 ภาคีพัฒนาให้การยอมรับและหนุนเสริมมากขึ้น ด้านงบประมาณ ความรู้ หลายหน่วยงาน กศน,สสส. สนงเขต.  สนง.ทรัพย์สิน, กรมธนารักษ์             
 องค์กรชุมชนมีโอกาสเสนอแผนงานสู่นโยบาย
 สื่อสาธารณะ ให้ความสนใจและสนับสนุนแนวคิดขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น
 
วิสัยทัศน์สภาฯเขตดุสิต  " นำความรู้สู่การพัฒนา องค์กรเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข”
 
พันธกิจ
       1) ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา
       2) ใช้ขบวนองค์กรชุมชนเป็นกลไก การขับเคลื่อนงาน
       3) สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือ
       4) พัฒนาองค์กรให้มีองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
      5) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักสภาฯ
      6) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
      7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
กลไกการบริหารงาน
 
ประธานสภาองค์กรชุมชนเขต - นางมณี   จิรโชติมงคลกุล
รองประธาน                                                                                                  
     นางศุภมาส   รุกขชาติ           นางเกษสุดา ยศโต                                                      
เลขานุการ น.ต.สมมิตร   ศรีประเสริฐ
 
คณะทำงาน
 
ประเด็นสิ่งแวดล้อม                          นายธารา    ผโลดม             ผู้ประสานงาน
ประเด็นองค์กรการเงิน                     นางมณี   จิรโชติมงคลกุล   ผู้ประสานงาน
 ประเด็นเศรษฐกิจอาชีพ                   น.ส.ปราณี   เฉลิมฉัตร        ผู้ประสานงาน
ประเด็นสวัสดิการ                              น.ส.ปรางค์ทอง ยศโต       ผู้ประสานงาน
ประเด็นที่อยู่อาศัยบ้านมมั่นคง         นางเกษสุดา ยศโต              ผู้ประสานงาน
 ประเด็นเยาวชน                                 นายณัฐวุฒิ   บุญสง่า            ผู้ประสานงาน
ประเด็นศาสนา วัฒนธรรม                  นางสำรวย   ฤาไชยคาม      ผู้ประสานงาน
ประเด็นสังคม ยาเสพติด                   จสอ.ประทีป   เอี่ยมสะอาด ผู้ประสานงาน
ประเด็นสุขภาพ                                   นายคณาวุฒิ บูรณบูลย์     ผู้ประสานงาน
 ประเด็นแผนแม่บทชุมชน                 นางศุภมาศ      รุกขชาติ      ผู้ประสานงาน
 
สำนักงานสภาองค์กรชุมชนเขต (หรือสำนักงานขบวนองค์กรชุมชนเขต)
 
เลขที่ 146/18 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหนคร โทรศัพท์02-2431860 โทรสาร 02-6691792
 
รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

รายงาน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
จำนวน
รายชื่อ
หมายเหตุ
1 ชุมชนที่มีการทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด
44 ชุมชน
ทั้ง44ชุมชน เขตดุสิต
 
2 กลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมขบวนการพัฒนาชุมชน
84 องค์กร
ใน 33ชุมชนที่จดแจ้ง
 
3 กลุ่มองค์กร/เครือข่ายได้รับการรับรองสถานภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
84 องค์กร
ตามที่จดแจ้ง
 
4 แกนนำที่มีบทบาทขับเคลือนงานพัฒนาในพื้นที่เขตดุสิต
33 คน
ผู้ประสานงานทั้ง11ประเด็นงาน
 
5พื้นที่ที่จัดทำแผนชุมชน
17 ชุมชน
1.พระยาประสิทธิ์ 2. ประชาระบือธรรม4
 3. บางกระบือ14 4.ราชผาทับทิม
5. วัดโบสถ์  6. ท่าน้ำสามเสน
 7. สีคาม
8. ศรีย่าน3   9. ราชพัสดุ
10. เสริมสุข   11. ทอผ้า
12. ปืนหนึ่ง   13. สะพานเกษะโกมล
14. ม.พัน3 รอ.  15. ยานเกราะ
 16 .ถนนสุคันธาราม
 17. วัดประชาระบือธรรม2  
 
- ชุมชนที่ทำแผนชุมชนแล้ว นำไปสู่การปฏิบัติ
-
-
 
-ชุมชนที่มีการเชื่อมโยง/บรรจุเข้ากับแผน อปท./หน่วยงานอื่น
44 ชุมชน
ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด
 
6 ชุมชนที่มีการพัฒนาการจัดการกองทุนและสวัสดิการชุมชน
14 ชุมชน
1.พระยาประสิทธิ์  2. ประชาระบือธรรม4
3. บางกระบือ14   4.มิตรอนันต์
5. วัดประชาฯ 1  6. ท่าน้ำสามเสน
7. สีคาม   8. ศรีย่าน3
9. วัดประชาฯ2   10. เสริมสุข
11. รักษาวัง  12. ตรอกต้นโพธิ์
13. วัดสวัสดิวารีฯ  14. สวนอ้อย 
 
-กลุ่มองค์กรการเงินที่เข้าร่วมขบวนการพัฒนา
36 องค์กร
จาก 14 ชุมชน
 
-สมาชิก/เงินออมขององค์การเงินที่เข้าร่วมขบวนการพัฒนา
587 คน
จาก 14 ชุมชน
 
-สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ
14 ราย
 
 
-กองทุสวัสดิการจ่ายเงินสวัสดิการ
 
 
 
-เงินสมทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20,000.00 บาท
96,360.00 บาท
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
รัฐบาล
 
- ชุมชนที่มีการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัย   ปัจจุบัน(บ้านมั่นคง)
 
 
 
 
 
-สถานการณ์อนาคตจากผลกระทบโครงการการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย
10 ชุมชน
 
 
 
 
 
2 ชุมชน
 
18 ชุมชน
1.ชุมชนทอผ้า  2.ตรอกต้นโพธิ์
3.ซอยโซดา  4.นครไชยศรี
5.ถนนสุคันธาราม
6.ข้างวัดสุคันธาราม
7.สุโขทัย ซอย 9 8.ท่าน้ำสามเสน
9.สันติสุข  10.ร่วมจิตต์หลังธนาคารกรุไทย
 
1.บ้านพักองค์การทอผ้า
2.ตรอกตระกูลดิษฐ์
ในพื้นที่เขตดุสิต
 
 
 
 
 
 
รอดำเนินการ
เวนคืนไปแล้ว
อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์
-ครัวเรือนที่เข้าขบวนการแก้ปัญหา
1,836 ครัวเรือน
10 ชุมชน ทำด้านสาธารณูประโภคโดยการสนับสนุนจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น
19,798,303บาท
 
-พื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาที่ดิน
-
 
 
 ชมชนที่ทำเกษตรยั่งยืน
-
 
 
- องค์ที่มีการจัดการความรู้โดยชุมชน(ศูนย์เรียนรู้ชุมชน)
1ศูนย์
ศูนย์บริการครอบครัววัดประชาระบือธรรม
 
- องค์เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
หน่วยงาน (จำนวนโครงการ/งบประมาณ)
4 ชุมชน
-สีคาม
-มิตรคาม1-2
-ราชผาทับทิม
-เขียวไข่กา
28 ครัวเรือน
โครงการฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วมเขตดุสิต
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สนับสนุนงบประมาณ 465,948บาท
รอการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูฯในพื้นที่เขตดุสิต
-องค์กรเครือข่าย ปปส. ADP เขตดุสิต
40 ชุมชน
1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
งบประมาณ 51,000บาท
2.โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
งบประมาณ 43,5000 บาท
สนับสนุนโดยสำนักงาน ป.ป.ส.กทม.
 

3.2 ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ                                                                                                                                   
3.2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผู้นำองค์กรชุมชนเห็นได้จากมีการขับเคลื่อนงานองค์กรในพื้นที่และมีแผนงานแต่ละประเด็นงาน                                                                                                                                                 3.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมขบวนการพัฒนาเห็นได้จากมีการขับเคลื่อนงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนในพื้นที่และมีแผนงานขับเคลื่อน                                                                                      3.2.3 ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของกลไก/การทำงานร่วมในระดับท้องถิ่นเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการรับรององค์กรเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ที่ผ่านขบวนการระดับเขตไปแล้ว                                                              
4. ปัญหาอุปสรรค์ต่อการทำงาน
ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง                                                                                                           
 เมื่อมีการขัดแย้งทางการเมืองสภาองค์กรชุมชนเขตดุสิต เป็นพื้นที่ศูนย์กลางแหล่งชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก                       
ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่                                                                                                                       
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ประชาชนในพื้นที่ ตกงาน ว่างงาน รายได้ไม่พอกับรายจ่ายในครัวเรือน                       
ด้านการบริหารจัดการองค์กร                                                                                                                             
คณะทำงานขบวนองค์กรในพื้นที่มีองค์ความรู้ไม่เท่ากัน ภาครัฐ/ภาคี ยังไม่เข้าใจขบวนการทำงานของสภาองค์กรชุมชน ขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน                                                                                                                                                         
ด้านการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม                                                                                                
มีแผนแม่บทชุมชนในพื้นที่ที่เกิดจากนโยบายที่สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครยังไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังยังติดกรอบข้อกำหนดของภาครัฐ                                                                                                                                 

ด้านการพัฒนาขบวนองค์กรในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบทางเทคโนโลยี                                                                                                                      

อุปกรณ์รองรับการจัดเก็บข้อมูลไม่มีที่มีประสิทธิภาพ (คอมพิวเตอร์)ทำให้ไม่สามารถสร้างระบบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ