สภาองค์กรชุมชน เสนอ เลือกผุ้บริหารเขต สภาองค์กรชุมชนอยู่ในโครงสร้าง กทม. มีกองทุนพัฒนาชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สภาองค์กรชุมชน เสนอ เลือกผุ้บริหารเขต สภาองค์กรชุมชนอยู่ในโครงสร้าง กทม. มีกองทุนพัฒนาชุมชน

 

ประเด็น เสนอ ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารราชการ กทม.

เสนอ โดย สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม.

สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าจัดทำร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. และได้จัดทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นแล้ว  สภาองค์กรชุมชนมีความเห็นว่าร่าง พรบ.ดังกล่าวมีเนื้อหามุ่งไปทางส่งเสริมอำนาจและบทบาทของฝ่ายราชการ ละเลยเนื้อหาสำคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ การพัฒนาองค์กร กทม.ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพพระมหานคร จึงมีแนวทางระดมความเห็นภาคประชาชนเพื่อนำเสนอความต้องการบรรจุเข้าใน ร่าง พรบ.ฯ ดังนี้ โดยถือเป็นกิจกรรมร่วมในการ ปฎิรูปประเทศไทยเรื่อง


เหตุผล


1)ให้เลือกตั้ง ผอ.เขต


ให้ประชาชนได้เลือกผู้บริหารเขต ซึ่งจะสนองประชาชนได้มากกว่าแต่งตั้งจากระบบราชการ


2)ให้มี สภาองค์กรชุมชน อยู่ในโครงสร้างของ กทม.ในทุกระดับ

 


สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรับรอง แต่ ยังมีช่องว่างในตการประสานงานกับระบบราชการ  การเข้าไปอยู่ในโครงสร้าง กทม.จะทำให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการบริหารงาน


3)ให้ ผวจ.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยสภาประชาชน กทม.


ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโดยตรงกับผู้ว่า กทม.ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมธรรมาภิบาล


4)ให้เปิดเผยประวัติ สก./สข.


เพื่อเป็นการคัดกรองนักการเมืองท้องถิ่น และให้ประชาชนกำกับติดตามนักการเมืองท้องถิ่นได้


5)ให้สภาเขตทำหน้าที่กำกับการทำงานของเขต โดยเป็นการเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียว


ยกบทบาทสภาเขตให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายประจำเขตและกำกับนโยบายการลบริหารเขตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต


6)ให้ชุมชนเป็นนิติบุคคล วาระ 4 ปี ได้มาโดยการสรรหา


ให้กรรมการชุมชนมีระยะเวลาการทำงานที่พอเพียง  ให้มีการสรรหาคนดีไม่เกิดความขัดแย้งจากการเลือกตั้ง


7)ให้ชุมชนมีกองทุนพัฒนาชุมชน


ให้ชุมชนสามารถวางแผนการพัฒนาด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน

 

นายณัชพล  เกิดเกษม

ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

 

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.