พรบ.สภาองค์กรชุมชน 2551 - รับรองสถานะ ให้สิทธิอำนาจของชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

พรบ.สภาองค์กรชุมชน 2551 - รับรองสถานะ ให้สิทธิอำนาจของชุมชน

  • สภาองค์กรชุมชนตำบลมีอำนาจในการประสานงาน เสนอปัญหาและและนโยบายต่อหน่วยงานรัฐ และ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  1.  ม.5 การจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ...
  2. ม.21 ภารกิจสภาองค์กรชุมชน (5) เสนอแนะปัญหา..และการพัฒนา ต่อ หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น ..
  3. ม.22 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐสนับสนุนและร่วมมือแก่สภาองค์กรชุมชนตำบล....องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย..เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
  4. ม.34 ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.. กำหนดข้อบังคับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับตำบล ... เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป...

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ไฟล์ ประกอบ)

รูปภาพ: