ยาเสพติดยังระบาดหนัก ขยายสู่เยาวชน เรียกร้องภาครัฐสนับภาคประชาชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ยาเสพติดยังระบาดหนัก ขยายสู่เยาวชน เรียกร้องภาครัฐสนับภาคประชาชน

 แนวทางพลิกฟื้นชุมชน กทม.สู้ยาเสพติด


สถานการณ์ยาเสพติดใน ชุมชน กทม. :

 การระบาดยาเสพติดขยายตัวทุกพื้นที่  ผู้ค้ากลับชุมชน  ผู้เสพพัฒนาเป็นผู้ค่าย่อย  ผู้เสพยาเสพติดกลุ่มใหม่เป็นเยาวชน   ติดเกมส์  มีปัญหาจากครอบครัว   ออกจากโรงเรียน  ไม่มีงานทำ  มีเครือข่ายมั่วสุม      ชาวบ้านไม่ไว้ใจตำรวจ  

 กทม./ศตส.เขต ยังไม่เอางาน  กอ.รมน.ลงชุมชนฉาบฉวยแค่ตามข่าว   ระบบราชการทำให้ชุมชนท้อ แต่ยังมีใจสู้  องค์กรที่ขยายตัว มีบทบาทได้แก่  อสส.  กศ.น.  สภาองค์กรชุมชน

 

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบสนับสนุนกิจกรรมแก้ยาเสพติดแก่ชุมชนมาล่าช้า    การจัดทำ โครงการขาขึ้น ยังไม่ดี  มักทำโครงการเหมือน ๆ กันในเครือข่ายเพื่อง่ายต่อการอนุมัติงบประมาณ  เวลาปฎิบัติจริงไม่ตรงกับความจำเป็นของชุมชน     

โดยรวมชุมชนยังไม่เห็นกิจกรรมใหม่ ๆ  ทำกิจกรรมซ้ำแบบเดิม ๆ   เครือข่ายหลายส่วนห่างชุมชน ให้คำแนะนำชุมชนไม่ได้ บางพื้นที่เกิดความขัดแย้งการบริหารเงิน   ในชุมชนบางส่วนมีการช่วงชิงทางการเมือง ก่อความขัดแย้ง 

 

 ในทางบวก ชุมชนมีความก้าวหน้าในการคิดระบบควบคุมชุมชนและเฝ้าระวังปัญหา   ใช้กำลัง อสม.   หลายพื้นที่ประสานกับ กศน.     ชุมชนสนองนโยบายนำผู้เสพบำบัด  มีอุปสรรค ที่ขาดศูนย์บำบัด    ผ่านบำบัดแล้วไม่มีงานทำ   อบายมุขและสภาพแวดล้อมในชุมชนยังไม่เปลี่ยนแปลง

 

การดำเนินงาน ป.ป.ส.

          จุดอ่อน : เจ้าหน้าที่ราชการ/มูลนิธิฯ ติดต่อแค่เครือข่าย เข้าไม่ถึงชุมชน  ทำได้แค่เอาเงินไปให้ชุมชน  คิดตามรายงาน  ระดมชาวบ้านร่วมกิจกรรมพิธีการ  โครงการที่ชาวบ้านเสนอถูกดัดแปลงเพื่อให้อนุมัติง่ายตามกรอบราชการ   งบประมาณล่าช้า 

ชาวบ้านคาดหวังจะมีการปรับปรุงการทำงาน มภท./ จนท.ปปส. กทม.

          จุดแข็ง : แกนนำชุมชนมีบทบาทในท้องถิ่น  ชุมชนยังสู้ พัฒนากลยุทธเฝ้าระวังชุมชน

          โอกาส : รัฐบาลร้อนใจประสิทธิภาพโครงการ  5 รั้วป้องกันยาเสพติด  ประชาชนเรียกร้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ยุทธศาสตร์ 3 ขา:   

งานสนาม: ยึดพื้นที่ (เริ่มที่จุดสะเทือน)  งานกระแส :ประชาคม กทม.สู้ยาเสพติด   

          งานนโยบาย : ผลักดัน กทม.เป็นเจ้าภาพแก้ยาเสพติด

กลยุทธ์ :  

1.ใช้พื้นที่แพร่ระบาด (441 ชุมชน) และกองทุนแม่ เป็นแกนนำสร้างการเปลี่ยนแปลง

2.เคลื่อนกระแสสาธารณะชูปัญหายาเสพติด     

3.ขยายแนวร่วมเชื่อมภาคีใหม่ ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน  กศ.น.  อสส.

4.เปิด  “สมัชชาประชาคม กทม.สู้ยาเสพติด”  รุกเข้าผลักดัน ศตส.เขตให้ทำงานเป็นศูนย์อำนวยการสู้ยาเสพติด

5.ผลักดันทางนโยบาย เข้าหา นายกรัฐมนตรี    กทม.(ผู้ว่า – สภา – สำนัก) 

แนวทางแก้ยาเสพติด กทม.ในอนาคต

1.ทำงานโดยยึดพื้นที่  (ควบคุมพื้นที่  นำผู้เสพบำบัด  กดดันผู้ค้า   ป้องกันกลุ่มเสี่ยง)สร้างภาคีท้องถิ่น   จัดตั้งศูนย์บำบัดชุมชน

2.จัดทำระบบข้อมูลติดตามผลได้ต่อเนื่อง              

3.บูรณาการงานแก้ปัญหายาเสพติดเข้ากับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ       

 

ข้อเสนอปรับปรุงภาคราชการ

กทม.:   ด้านการพัฒนา  กทม.ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนตาม นโยบาย กทม. เช่น สนับสนุนงบประมาณชุมชนเดือนละ 5,000 บาท  การให้เงินกองทุนพัฒนาโดยให้ชุมชนจัดทำ แผนชุมชน  แต่ระบบราชการเป็นอุปสรรค ทำให้ไม่สนองปัญหาของชุมชนอย่างที่ควรจะเป็น

      -  กทม.ยังไม่เน้นให้ความสำคัญปัญหายาเสพติด   ทำให้ ศตส.กทม. ยังไม่กระตือรือร้น   การประสานกับตำรวจยัง เป็นแบบราชการ

 

ตำรวจ : โดยรวมประชาชนยังไม่ไว้วางใจ   ยกเว้นนายตำรวจบางบุคคล ซึ่งพัฒนาความร่วมมือกับชาวบ้านได้ดี

 

สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค มภท. :  ประสานชุมชนได้ระดับเครือข่าย  แต่ชุมชนปฎิบัติการมีจำนวนมากทำให้ลงไม่ถึงปัญหาลึกในชุมชน  การอนุมัติงบประมาณล่าช้า    ป.ป.ส. ยังไม่สามารถประสานทางนโยบายกับ กทม.ได้ (ที่มีผลจริงในทางปฎิบัติ)

 

สรุปจากประเด็นปรึกษา มูลนิธิภูมิพลังไทย/เครือข่ายชุมชน กทม.- ป.ป.ส.(กทม.)  9 ก.ย.2551

ปรับปรุง  20 ก.ย.2554

 

ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด