ปัญหาสำคัญชุมชน กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ปัญหาสำคัญชุมชน กทม.

 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชุมชน กทม. 9 เรื่อง

สรุป ณ เวทีปฎิรูป กทม.-ปฎิรูปประเทศไทย  โดย สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม.  วันที่ 2 มีนาคม 2554 

ณ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า

 

1.สถานการณ์ชุมชน

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของอำนาจบริหารประเทศ และ เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สากล  สังคม   กทม.มีประชากรหนาแน่น  มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความเป็นมาและประวัติศาสตร์ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต รากฐานดั้งเดิม และฐานะความเป็นอยู่ ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีระยะห่าง เกิดความแปลกแยก  ณ ปัจจุบัน กทม.ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทุนนิยมในภูมิภาคสุวรรณภูมิ เงินทุนสากลหลั่งไหลลงสู่กรุงเทพและประเทศไทย ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ ยึดครองที่ดินและทรัพยากร  เป็นเหตุสำคัญทำให้ “ความเหลื่อมล้ำ” ของสังคมขยายตัว
              ชุมขนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับจัดตั้งอย่างเป็นทางการกว่าสองพันชุมชน  รวมกลุ่มเป็นองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง  ได้จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่เป็นองค์กรภาคประชาชนโดยมี พรบ.สภาองค์กรชุมชน
(2551) เป็นกฎหมายรับรอง  สภาองค์กรชุมชนจึงเป็น “เวที” ทางการที่เชื่อมร้อยชุมชน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ   เพื่อให้ประสานงานกับสภาองค์กรชุมชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้ง “สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร” เป็นองค์กรในการประสานงานระดับเครือข่าย

          สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม.ได้ร่วมกับ คณะกรรมการปฎิรูปประเทศไทย จัดเวทีรวบรวมความเห็นประชาชนใน กทม.เพื่อนำเสนอคณะปฎิรูป ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2554 จากนั้นได้ประมวลเป็นปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอเชิงโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน  9 ด้าน คือ ยาเสพติด สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ/อาชีพ  โครงสร้างกรุงเทพมหานคร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา  และการคอรัปชั่น/การบริหารภาครัฐ   สรุปสาระสำคัญเป็นข้อเสนอ “การปฏิรูปกรุงเทพฯและการปฏิรูปประเทศไทย” ดังนี้


2. ข้อเสนอการปฏิรูปกรุงเทพมหานคร
              แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนกรุงเทพฯ ด้านยาเสพติด สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ/อาชีพ  โครงสร้างกรุงเทพมหานคร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา  และการคอรัปชั่น/การบริหารภาครัฐ โดย
                1.สนับสนุนการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน และสนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนด้านระบบข้อมูล การวางแผน และการจัดการเรื่องพื้นฐานของชุมชน และสนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน กทม.ตามข้อเสนอขององค์กรชุมชน
                2.ให้มีคณะกรรมการพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน กทม.ทั้ง 9 ด้าน ที่ประกอบด้วย ผู้แทน กทม.หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชน สถาบันทางวิชาการ ฯลฯ โดย ใช้ชุมชนเป็นเป้าหมาย และเป็นผู้ปฎิบัติการทั้งการเสนอประเด็นปัญหาและการพัฒนา การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
               3..ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กทม. เพิ่มบทบาทชุมชน โดย 1)ให้เพิ่มหมวดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้องค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร กทม.ทุกขั้นตอน  2)ให้ กทม.มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองด้วย 3)ปรับโครงสร้างการบริหาร กทม.แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การบริการสาธารณะและแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยแบ่งเป็นการบริหารท้องถิ่น 2 ระดับ มีมหานครกรุงเทพ มหานครธนบุรี เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับบนบริหารภาพรวม และ มีเขตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมี ผู้ว่ามหานคร ผู้อำนวยการเขต  สมาชิกสภามหานคร /เขตมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
            4.
.ยุติการไล่รื้อชุมชน ในกรณีที่มีการไล่ที่แล้วให้ ภาครัฐและกทม.ชดเชยความเสียหายด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยผู้ถูกไล่ที่ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการทำมาหากินของคนจน และยุติ ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชน รวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนโดยจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยชุมชนให้องค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ
          5. กทม.
ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน  มีระบบข้อมูลสาธารณะที่ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในการรับเรื่องราว/ข้อเสนอของภาคประชาชน/ชุมชน และสนับสนุนการสื่อสารของชุมชนท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ฯลฯ ให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงข้อมูล กทม.กับชุมชน
             6.สร้างจิตสำนึกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทม.ในการบริการประชาชน ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน ตอบสนอง แก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วตรงกับความต้องการของชุมชน


3. ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
         1.
กระจายงบประมาณลงสู่ชุมชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ให้องค์กรชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน พัฒนาองค์กรชุมชน และพัฒนาชุมชนตนเอง อย่างเป็นอิสระตามความต้องการของคนในชุมชน
            2..สนับสนุนการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนด้านระบบข้อมูล การวางแผน และการจัดการเรื่องพื้นฐานของชุมชน และสนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมอย่างครบวงจร .ตามข้อเสนอขององค์กรชุมชน
           3.
ภาครัฐ กระทรวง /ทบวง /กรม ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลสาธารณะที่ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในการรับเรื่องราว/ข้อเสนอของภาคประชาชน/ชุมชน และสนับสนุนการสื่อสารของชุมชนท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ฯลฯ ให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐกับชุมชนท้องถิ่น
           4.แก้ไขปัญหาการบริหารงาน/การทุจริตภาครัฐ โดยให้มีองค์กรอิสระที่มีผู้แทนภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเป็นองค์ประกอบตรวจสอบการบริหารภาครัฐ หรือมีองค์กรตรวจสอบโดยภาคประชาชน และให้ข้าราชการตั้งแต่ซี 5 (เดิม)ขึ้นไปและนักการเมืองท้องถิ่นทุกระดับรายงานทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช./ปปท.ด้วย

           5 .ยุติการไล่รื้อชุมชน ในกรณีที่มีการไล่ที่แล้วให้ ภาครัฐและท้องถิ่น.ชดเชยความเสียหายด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยผู้ถูกไล่ที่ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการทำมาหากินของคนจน และยุติ ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชน รวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนโดยจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยชุมชนให้องค์กรชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ

 

ประมวลข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เรื่อง

จากการสรุปรวม 6 โซนประเด็นปัญหา


ข้อเสนอ1. 

ยาเสพติด

1.มีการค้ายาเสพติดมากขึ้นทุกชุมชน ผู้ค้ามีอิทธิพล

2. ผู้เข้าบำบัด เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผู้ค้า  กลับมาเสพยาเนื่องจากชุมชนขาดโครงการรองรับ

3.กิจกรรมป้องกันยาเสพติดชุมชนขาดการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งงบประมาณและมาตรการปราบปราม

4. ศูนย์ต่อต้านยาเสพติดของ กทม.และ สำนักงานเขต ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ


1ให้มีสำนักงานประสานงานแก้ยาเสพติดภาคประชาชน   ให้ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในกิจกรรมชุมชน 

2.ให้กทม.ประกาศยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน กำชับทุกสำนักงานเขตประสานหน่วยราชการทั้งด้านป้องกันและปราบปราม
3.ให้ภาครัฐบูรณาการแผน และสอดส่องควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต2    

ปัญหาสังคม / วัฒนธรรม

1.เด็กติดเกม การพนัน โต๊ะบอล

2. บ่อนการพนัน  และหวยใต้ดิน รูปแบบต่าง ๆ ระบาดในชุมชน3. คนพิการ / ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
 


1.ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีแก้ปัญหาสังคม ระดับเขต  ที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนสำนักงานเขต ผู้แทนภาคประชาชน
2. ปลูกฝังคุณธรรมศาสนาแก่ เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่
3.สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และฟื้นฟู จัดการความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่3    

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัต

1.ชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหามลพิษทางอากาศจากเรื่องบินและสนามบิน  

2.ปัญหาขยะตกค้าง น้ำในคูคลองเน่าเสีย 

3.การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน    

4.การผลักดันน้ำเสียลงทะเล ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง  อาหารทะเลเริ่มลดน้อยลง


1. กทม.สนับสนุนให้ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมเอง   จัดตั้งกองทุนจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
2.กทม.ต้องสนับสนุนงบประมาณการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเสนอที่ชุมชนเสนอ   ให้ กทม.ทำหน้าควบคุมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด4    

เศรษฐกิจ / อาชีพ

1.คนจนมีหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยโหด   เข้าไม่ถึงแหล่งทุน เข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐ

2.อาชีพเกษตรถูกละเลย

 3.คนนอกและอิทธิพลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเข้ายึดพื้นที่ค้าขายในที่สาธารณะ

 4.ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เปิดทำให้ร้านค้าชุมชนเจ๊ง

5.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตกของรัฐไม่สอดคล้องวิถีชุมชน   การสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP ของชุมชนปลายแผ่ว ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอื้อทุนเป็นอุปสรรคชุมชน  เช่น มาตรฐานสินค้า  มาตรฐาน อย.


1.สร้างงาน / สร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน  สนับสนุน “ลานค้าชุมชน”  เช่น ถนนคนเดิน  ตลาดนัดชุมชน เช่น ตลาดผักปลอดสารพิษ   กทม. จัดการศึกษาและสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยี่ทำเศรษฐกิจชุมชนอย่างจริงจัง จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าชุมชนาขนาดใหญ่อย่างครบวงจร และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
2.ต้องมีการศึกษาผลกระทบต่ออาชีพพื้นฐานของคนไทยต่อการขยายตัวของทุนข้ามชาติที่จะสร้างศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ขยายกิจการค้าปลีก และกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบ

3.เข้มงวดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่กระทำการเป็นผลกระทบการทำมาหากินของผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย5    

โครงสร้าง กทม.และระบบกรรมการชุมชน

1.กรรมการชุมชนมีบทบาทน้อยตามไม่ทันปัญหา เพราะมีอำนาจหน้าที่จำกัด    โครงสร้างและหน้าที่คณะ กก.ชุมชนไม่เหมาะสม     ระเบียบ กทม.ไม่เอื้ออำนวย    

2. กทม.ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.กทม.มีโครงสร้างใหญ่เกินไปและรวมศูนย์อำนาจ ทำให้การทำงานด้อยประสิทธิภาพและไม่โปร่งใส  ผอ.เขตมาจากการเลือกตั้งให้ความสนใจชุมชนน้อย   ไม่เอื้ออำนวยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย

 

 


1.แก้ระเบียบกรรมการชุมชน   ให้กรรมการชุมชนมีอำนาจจัดการชุมชนและประสานหน่วยงานต่าง ๆ ได้   มีวาระ 4 ปี   มีการอบรม  มีสวัสดิการ   มีระบบตรวจสอบการทำงานและประเมินผล
2.ปรับโครงสร้างการบริหาร กทม.แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นให้มีขนาดเล็กลง
 แตกเป็นหลายนคร  มีเขตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมี ผู้ว่ามหานคร ผู้อำนวยการเขต
3.จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนปีละประมาณหนึ่งล้านบาทต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
4.  ให้สภาองค์กรชุมชนอยู่ในโครงสร้าง กทม. ทั้งระดับเขตและศาลาว่าการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทม. มีส่วนร่วมในการบริหาร กทม.


6.ที่อยู่อาศัย

1.เกิดกระแสไล่ที่ชุมชนขนานใหญ่ในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ โดยโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการพานิชของทุนต่างชาติ

2. ชุมขนเดิมเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการพัฒนา  ความไม่มั่นคงที่อยู่อาศัยก่อเป็นปัญหาสังคม และความเหลื่อมล้ำ
3.กทม.ไม่มีนโยบายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน 

4. กฎหมายเป็นอุปสรรคในการจัดที่อยู่อาศัยคนชั้นล่าง  เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร

4.โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่นการสร้างรัฐสภาฯ  ไม่มีเวทีประชาพิจารณ์โดยให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรู้ข้อมูล รัฐไม่ได้ลงมาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง  มีการทำข้อมูลเท็จ  


1.ยุติการไล่รื้อชุมชน ในกรณีที่มีการไล่ที่แล้วให้ ภาครัฐและกทม.ชดเชยความเสียหายด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยเหลือด้านอยู่อาศัยผู้ถูกไล่ที่ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการทำมาหากินของคนจน
2.
ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ดังเช่น รัฐสภาแห่งใหม่บริเวณเกียกกาย 

3.ให้ออกโฉนดชุมชนใน กทม.  แก้ไข พรบ.ควบคุมอาคาร     จัดผังเมืองใหม่ ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดที่อยู่อาศัยชุมชน
 
4.ผ่อนปรนหรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและที่อยู่อาศัย เพื่อคนจนได้มีที่อยู่อาศัย


7.ปัญหาสุขภาพ
1.ประชาชนที่ใช้บัตรทองในการรักษาพยาบาลมีสิทธิจำกัดในการรักษา ไม่ได้รับความสะดวก คลินิกปฐมภูมิ ห่างไกลบ้าน ค่ารถแพง งบประมาณไม่ส่งต่อ การจ่ายยาไม่ได้คุณภาพ


1.สิทธิบัตรทองควรจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
2.
ส่งเสริมระบบการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชนให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมทุกระดับ   ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับแขวงที่มีความเชื่อมโยงกับกองทุน สปสช.(PP)
 
3..ขยายให้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้าเป็นเอกชนควรมีสัญญา 15  ปี


8  เรื่อง การศึกษา

1.เด็กในชุมชนมีมาตรฐานการศึกษาต่ำ  ออกกลางกัน   เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีปัญหาวัยรุนมั่วสุม ยาเสพติด

2.มีการทุจริตชุดเรียน โต๊ะเรียน
3.โครงการ “เรียนฟรี” ไม่เป็นจริง โรงเรียนเก็บเงินหลายรูปแบบ 
4.การปฏิรูปการศึกษาสิบปีล้มเหลว  บุคลากรการศึกษาขาดจิตวิญญาณความเป็นครู   หลักสูตรไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในเมืองใหญ่   โรงเรียน กทม.ขาดความเป็นอิสระ   เหินห่างชุมชน  ชุมชนไม่มีส่วนร่วมบริหารการศึกษา


1.ปรับโครงสร้างทางการศึกษา สร้างระบบเรียนฟรีอย่างแท้จริง
2.กระจายอำนาจโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง แบ่งเป็นโซน/เขตย่านชุมชนให้จัดระบบการศึกษาเอง
3.ใช้หลักศาสนาเป็นแกนในการจัดหลักสูตร   ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในสถานศึกษา กทม.  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพขุมชน สร้างคนสนองอนาคต  จัดสรรงบประมาณการศึกษาให้พอเพียง

4.จัดตั้งกองทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยประชาชนบริจาคเงินและภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ


9. ปัญหาทุจริต และประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ
1.หน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของภาครัฐไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน งบจัดซื้อจัดจ้างซื้อของสูงจากความเป็นจริง 
2.กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายมี 2 มาตรฐาน
3.การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ซื้อเสียงมากยิ่งขึ้นทุกครั้ง ใช้ระบบอุปถัมภ์ ซื้อเสียงล่วงหน้า
 4.การเมืองระดับชาติสร้างความแตกแยกในชุมชน แบ่งฐานแย่งมวลชน
  ใช้เงินในการซื้อเสียง / ขาดความจริงใจ  มีการจัดหาประชาชนในชุมชนออกท่องเที่ยว (สัมมนาหาเสียง)
5.ข้อมูลข่าวสาร โครงการ การจัดการภาครัฐลงไม่ถึงชุมชน ทำให้ชุมชนขาดข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาด้านต่างๆ ขณะที่ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนไม่ได้รับการตอบสนองหรือตอบสนองไม่รวดเร็วทันกับปัญหา


1.มีองค์กรภาคประชาชน ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

  2.มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ปฏิบัติ 2  มาตรฐาน
 
3
.เพื่อป้องกันการสร้างฐานการเมือง สร้างความแตกแยกในชุมชน  ../.. ต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง
 
4.ขจัดอุปสรรคจากภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการส่วนร่วมของประชาชน 
5. กระจายงบประมาณลงสู่ชุมชนโดยตรง  ให้องค์กรชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นอิสระ  โดยมีมาตรการตรวจสอบและวัดผล  

6.ให้มีคณะกรรมการระดับเขตระหว่างประชาชน และรัฐ ร่วมศึกษาข้อมูล กำหนดนโยบาย แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.