ช่องทางทุจริตหนัก กทม. - จัดซื้อจัดจ้าง ทัศนะศึกษา กระบวนการยาเสพติดและอาชญากรรม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ช่องทางทุจริตหนัก กทม. - จัดซื้อจัดจ้าง ทัศนะศึกษา กระบวนการยาเสพติดและอาชญากรรม

 วิเคราะห์ปัญหาทุจริตใน กทม.และแนวทางการแก้ไข

ข้อเสนอของสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม. ใน “วันถวายสัตย์ปฏิญาณต้านทุจริต”

 ในโอกาสวันเฉลิมประชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ วันต่อต้านทุจริตสากล 

วันที่  9 ธันวาคม 2553    ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

       เพื่อเป็นการประกาศข้อเท็จจริง ประกอบการประกาศถวายสัตย์ปฏิญาณต้านทุจริต  สมัชชาสภาองค์กรชุมชนขอรายงานสถานการณ์ทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ประเภทการทุจริต

          การทุจริตสำคัญใน กทม.ที่ภาคประชาชนประสบได้แก่   1) ทุจริตงบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง   การจัดสัมมนาดูงาน    2)การติดสินบนเอื้อประโยชน์ในงานบริการ      3) การเสนอนโยบายโดยมีประโยชน์แอบแฝง    4)การซื้อตำแหน่ง  5) ซื้อสิทธิ์ขายสียง  เลือกตั้ง     6) การเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ     7) การทุจริตอย่างเป็นกระบวนการในความผิดยาเสพติดและอาชญากรรม

สาเหตุของการทุจริต

1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางผิด เช่น ติดสินบน  ยกย่องคนร่ำรวยและมีอำนาจโดยมิชอบ   ระบบพวกพ้องในวงราชการ   การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย  การซื้อเสียงเลือกตั้ง  การใช้ผลประโยชน์อิทธิพลครอบงำประชาชน 

2)ปัญหาโครงสร้าง กทม.  กรมตำรวจ  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ยาก

3)ปัญหาระบบการทำงานไม่รัดกุม  มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต  เช่น โครงการทับซ้อน  ไม่มีการแจ้งรายละเอียดในงานจัดซื้อจัดจ้าง ฮั้วประมูล

4)ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐ  ล่าช้า  ไม่ทั่วถึง ละเลยในบางกรณี

5)ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์  ได้แก่  นักการเมือง   และระบบราชการ ร่วมมือกันทุจริต  ตำรวจ ร่วมมือกับกลุ่มมิจฉาชีพ เปิดบ่อน ค้ายาเสพติด  กลั่นแกล้งคนดี

6)ภาคประชาชนชินชาเพิกเฉยต่อการทุจริต  ติดสินบนราชการ  สมยอม เข้าร่วมในกระบวนการทุจริต

 

แนวทางแก้ไข

1) ให้มีการวางระบบการทำงานที่รัฐกุม  มีการตรวจสอบอย่างได้ผล   จัดตั้ง “ศูนย์ประชาสังคมเพื่อความโปร่งใส” ที่สำนักงานเขตและ ศาลาว่าการ กทม.  เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลโปร่งใส  ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน

2) ปรับปรุงโครงสร้าง กทม. กระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ให้มีการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขต    มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงง่าย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

          3) ส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้มี “สำนึกพลเมือง”  ตื่นตัวรับผิดชอบบ้านเมือง “ไม่ยอมรับการทุจริต” และไม่เข้าร่วมในกระบวนการทุจริตทุกกรณี

          4)ให้เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ  วางระบบตรวจสอบการทุจริตทุกระดับอย่างเข้มข้น นำผู้กระทำผิดมาลงโทษให้เป็นแบบอย่าง

          5) รณรงค์ขนาดใหญ่ สร้างค่านิยมใหม่ “ กทม.ไม่เอาทุจริต  สร้างกรุงเทพมหานคร  “เป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วม  โปร่งใส เป็นธรรมาภิบาล”

 

งานที่สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการในปี 2554

1)  

อบรม จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันทุจริต  ส่งเสริมเสริม เครือข่ายประชาชนต้านทุจริต (คปท.) จัดทำแผนป้องกันทุจริตในระดับแขวง   เขต  และ ระดับ กทม.

2)  

ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น  ป.ป.ท.   ป.ป.ช.  และวุฒิสภา  ในการสร้างระบบให้ข้อมูล เฝ้าระวังการทุจริต   เชิดชูข้าราชการที่ดี   และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของภาคประชาชนในการต่อสู้กับการทุจริต คอร์รับชั่น

3)  

เปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน กทม. ประเมินผลการแก้ไปปัญหาทุจริตประจำปี

4)  

ประสานสภาองค์กรชุมชนในต่างจังหวัด   ขยายเครือข่ายประชาชนต้านทุจริต ให้มีบทบาทและเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ

 

 

ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต