เขตบางแค | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตบางแค

 สำนักงานสภาองค์กรชุมชน เขตบางแค

เลขที่ 1 ซอยบางแค 4 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

โทร. 083-3068217    โทรสาร  02-803-4941

E-mail : thiyada1999@gmail.com

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล

โครงการสร้างกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยความร่วมมือของนิด้ากับสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

 

 

1.  ประวัติศาสตร์เขตบางแค

              เขตบางแค เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้

ซึ่งถือเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีทางฝั่งธนบุรี

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี มีอาณาบริเวณติดต่อ ดังนี้


§                    

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน   มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้น   แบ่งเขต


§                    

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลอง  ครูเสงี่ยม   


§                    

คลองบางแวก และคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต


§                    

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต


§                    

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชร            

         เกษม 69 (อินทาปัจ) และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต

   เดิมพื้นที่เขตบางแคมีฐานะเป็นท้องที่ปกครองในเขตอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี มีชื่อว่า ตำบลบางแคต่อมามีอาณาเขตกว้างขวางและมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้นครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแค และในปี พ.ศ. 2508 ก็ได้แบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลนี้ไปจัดตั้งเป็นตำบลบางแคเหนือ

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี   และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งได้ยุบการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาลและเทศบาล   รวมทั้งได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอใหม่ ตำบลบางแคจึงเปลี่ยนฐานะเป็น   แขวงบางแค ขึ้นกับเขตภาษีเจริญ  ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญสาขา 1   ขึ้นเพื่อดูแลพื้นที่แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่

ในที่สุด จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งพื้นที่ปกครองของสำนักงานเขตภาษีเจริญสาขา 1 ดังกล่าวรวมกับพื้นที่แขวงหลักสองของสำนักงานเขตหนองแขม มาจัดตั้งเป็น เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงแนวเขตและพื้นที่แขวงทั้งสี่ของเขตบางแคใหม่ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

 

 

 

เขตบางแค  เป็นเขตจัดตั้งใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2540  โดยแยกมาจากเขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขมบางส่วน

                 สำนักงานเขตบางแค ปัจจุบัน ตั้งอยู่      เลขที่    1    ถนนกาญจนาภิเษก   แยก 2   แขวงบางแค   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160

มีคำขวัญประจำเขตว่า

มีคลองสี่ทิศ      วิจิตรเขาควาย      ลวดลายทองเหลือง

นามกระเดื่องสวนแสงธรรม    เลิศล้ำพืชพรรณ       ประชาสรรค์ร่วมใจ