เอกสารสำคัญเขตบางแค | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสารสำคัญเขตบางแค

 จำนวนประชากร เขตบางแค

 

ประชากรของ   เขตบางแค มีประชากรทั้งหมด          192,597       ชาย   90,746     คน          หญิง

101,851        คน     มีทั้งหมด       72,865      หลังคาเรือน       9,483    ครอบครัว ประกอบอาชีพส่วนใหญ่       ค้าขาย        เกษตรกร             รับจ้าง    ผู้อำนวยการเขต      คือ    นายศิวรัตน์    สุวรรณกาศ

จำนวนและรายชื่อชุมชนในเขตบางแค  รวมทั้งสิ้น    47  ชุมชน

จำแนกตามวัยได้ดังนี้


1.    

ผู้สูงอายุ  รวม             30,597         คน  


2.    

ผู้ใหญ่      รวม        122,000                  คน


3.    

เด็ก          รวม               40,000                   คน

 

 

 

ชุมชนแขวงบางแค    11   ชุมชน

1.   ชุมชนยิ้มประยูร                                                                       มีจำนวนประชากร         750                   คน

ประวัติความเป็นมาเป็นชุมชนแออัด

2.  ชุมชนสองคุณจ่า                                                                       มีจำนวนประชากร           700-800         คน

ประวัติความเป็นมาเป็นชุมชนแออัดส่วนมากเป็นที่ดินเช่า

3.  ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้                                                        มีจำนวนประชากร           680                   คน

ประวัติความเป็นมาชุมชนแออัด

4.  ชุมชนเพิ่มทรัพย์                                                                        มีจำนวนประชากร           720                   คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

5.  ชุมชนนิมมานรดี                                                                        มีจำนวนประชากร             980                  คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

6.  ชุมชนครูเจือ                                                                               มีจำนวนประชากร              890                 คน

ประวัติความเป็นมาเป็นที่ดินเช่า

7.  ชุมชนงามปัญจะ                                                                          มีจำนวนประชากร            978                 คน

ประวัติความเป็นมา

8.  ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล                                                                มีจำนวนประชากร           896                   คน

ประวัติความเป็นมาเป็นชุมชนบ้านจัดสรร

9.  ชุมชนพึ่งธรรม                                                                            มีจำนวนประชากร           965                   คน

ประวัติความเป็นมาเป็นชุมชนแออัดหลากหลาย

10.  ชุมชนพึ่งธรรม                                                                          มีจำนวนประชากร           720                 คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

11  ชุมชนหลักโรงเรียนสากลศึกษา                                                  มีจำนวนประชากร             980               คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

ชุมชนแขวงบางแคเหนือ   12    ชุมชน

1.  ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจผัง ข                                           มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

2.  ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ                                          มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

3.  ชุมชนริมคลองหมู่ 3                                                        มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

4.  ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค                            มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

5.  ชุมชนริมคลองราชมนตรี                                                 มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

6.  ชุมชนพุ่มพวง                                                                    มีจำนวนประชากร             980                      คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

7.  ชุมชนนครแสงเพชร                                                          มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

 

 

8.  ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน                                                      มีจำนวนประชากร             980                       คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

9.  ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจซอย 4                                          มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

10.  ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล                                                มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

11.  ชุมชนฤทธิ์พัฒนา                                                               มีจำนวนประชากร           720                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนจัดสรร

12.  ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา                                                มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

ชุมชนแขวงบางไผ่    9   ชุมชน

1.  ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี                                         มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

2.  ชุมชนทองพูนพัฒนา                                                        มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

3  ชุมชนเจริญแพทย์                                                               มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

4.  ชุมชนศิริเกษม 1                                                               มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

5  ชุมชนนครลุง                                                                    มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

6  ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์                                     มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

7  ชุมชนศิริเกษมพัฒนา                                                         มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

8  ชุมชนศิริเกษมรวมใจ  50                                                  มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

9  ชุมชนรักษ์พัฒนา                                                               มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

ชุมชนแขวงหลักสอง  15  ชุมชน

1. ชุมชนเทพพิทักษ์                                                                มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

2  ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่                                                        มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

3  ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา                                                       มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

4  ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม                                                  มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

5  ชุมชนร่วมใจพัฒนา                                                            มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

6  ชุมชนเลียบคลองบางแค                                                    มีจำนวนประชากร             980                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

7  ชุมชนชาววัดม่วง                                                                มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

8  ชุมชนบ้านขิง                                                                      มีจำนวนประชากร             980                       คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

9  ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์                                                  มีจำนวนประชากร           720                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

10  ชุมชนสุขสำราญ                                                                 มีจำนวนประชากร             980                       คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

11. ชุมชนเจิมจิตต์                                                                     มีจำนวนประชากร           720                        คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

12  ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3                                                มีจำนวนประชากร             980                       คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

13  ชุมชนร่มเย็น                                                                       มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า

14  ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ                                                               มีจำนวนประชากร             980                       คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัด

15  ชุมชนเรืองสอง                                                                   มีจำนวนประชากร           720                         คน

ประวัติความเป็นชุมชนแออัดที่ดินเช่า