เอกสาร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสาร

 ถนนสายสำคัญและคูคลองสายต่างๆ

ถนนสายหลัก  มีทั้งหมด  3 สาย

                                1. ถนนเพชรเกษม

                                2. ถนนกาญจนาภิเษก

                                3. ถนนกัลปพฤกษ์         

ถนนสายรอง  มีทั้งหมด 4 สาย

                                1. ถนนพุทธมณฑล สาย 2

                                2. ถนนพุทธมณฑล สาย 3

                                3. ถนนบางแค   

                                4. ถนนบางแวก                    

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กำลังก่อสร้าง จะเกิดขึ้นในเขตบางแคในปีพ.ศ.  2558

 

 

 

 

คลอง คู ลำกระโดง ภายในพื้นที่เขตมี   119 แห่ง  ( คลองหลัก 11 แห่ง ) คลองรอง 46 แห่ง

และลำกระโดง 72 แห่ง) รวมความยาวประมาณ 118, 033 เมตร   คลองหลัก  11  แห่ง     ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำ คือ


1.    

คลองพระยาราชมนตรี


2.    

คลองบางเชือกหนัง


3.    

คลองบางแค (คลองราษฎร์สามัคคี)


4.    

คลองภาษีเจริญ


5.    

คลองบางแวก


6.    

คลองบางจาก


7.    

คลองบางไผ่


8.    

คลองบางอ้าย

                    9.    คลองบางขี้เก้ง

                  10.    คลองหนองใหญ่

                  11.     คลองยายเทียบ

สถานศึกษา  ลานกีฬา  สถานพยาบาล  วัด

                1. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1 แห่ง

                                1. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนบุรี

                2. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน  2 แห่ง

                                1. โรงเรียนปัญญาวรคุณ

                                2. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานคำ

                3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกรุงเทพฯ  จำนวน  4 แห่ง

                                1. โรงเรียนคลองหนองใหญ่

                                2. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

                                3. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

                                4. โรงเรียนบางเชือกหนัง

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน  12 แห่ง

                                1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

                                2. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์)

                                3. โรงเรียนเพชรเกษม

                                4. โรงเรียนบางแคเหนือ

                                5. โรงเรียนบางไผ่

                                6. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

                                7. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

                                8. โรงเรียนคลองหนองใหญ่

                                9. โรงเรียนวัดศาลาแดง

                                10. โรงเรียนบางเชือกหนัง

                                11. โรงเรียนวัดม่วง

                                12. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง                               

 

โรงเรียนสังกัด สป.กทม.   จำนวน  1 แห่ง

                                1. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

โรงเรียนเอกชน   จำนวน   10  แห่ง

                                1. โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

                                2. โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

                                3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                                4. โรงเรียนสากลศึกษา

                                5. โรงเรียนภูมิสุขศึกษา

                                6. โรงเรียนมณีวัฒนา

                                7. โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์

                                8. โรงเรียนภาษานุสรณ์

                                9. โรงเรียนสารสวัสดิ์ธนบุรี

                                10. โรงเรียนกสิณธรวิทยา                  

ลานกีฬา

                                1. ลานกีฬาประเภทชุมชน                    5              ลานกีฬา

                                2. ลานกีฬาประเภทสาธารณะ               6              ลานกีฬา

                                3. ลานกีฬาประเภทโรงเรียน                                6              ลานกีฬา

                                4. ลานกีฬาแอโรบิค                              24            แห่ง

                                5. ลานกีฬาประเภทยาเสพติด                               17            ลานกีฬา

สถานพยาบาล

                                1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (บางแค)

                                2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (แย้มเหยิน หนูเสเกกูล)

                                3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (บางแคเหนือ)

                                4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (บางไผ่)

                                5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (คลองขวาง)

                                6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (หนูไล้  จีนประสาน)

                                7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 (วิจิตรา)

                                8. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (เอกชน)

                                9. โรงพยาบาลเพชรเกษม บางแค (เอกชน)

                                10. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.)

3.  ข้อมูลประชากรระดับเขตบางแค

ประชากรในเขตบางแค  มีทั้งสิ้น จำนวน  193,839  คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 91,334  คน หญิง

จำนวน102,505      คน     โดยแยกเป็นครัวเรือนและประชากรของแขวงต่างๆ ดังนี้

แขวงบางแค                            23,966  หลัง      ประชากรจำนวน   65,148        คน

แขวงบางแคเหนือ                                  17,701  หลัง      ประชากรจำนวน   50,164        คน

แขวงบางไผ่                           13,221  หลัง       ประชากรจำนวน   40,569        คน

แขวงหลักสอง                       13,747  หลัง       ประชากรจำนวน   37,958        คน

 

โครงสร้างประชากรของเขตบางแค   ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยเด็กและวัยทำงาน    สำหรับ

ผู้สูงอายุมีค่อนข้างน้อย มีการเพิ่มลดของประชากรจากการย้ายเข้าและย้ายออกตลอด  คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของประชากรทั้งเขตเฉลี่ยในแต่ละเดือน  และคาดว่ามีประชากรแอบแฝงประมาณ    40,000  ถึง  50,000

4.  สานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดต่างๆในเขตบางแค

                                1. วัดศาลาแดง

                                2. วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง

                                3. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

                                4. วัดม่วง

                                5. วัดราษฎร์บำรุง 

          ที่ท่องเที่ยว  สวนแสงธรรม

 

5.  ข้อมูลชุมชนแครือข่าย  เขตบางแค

 

การก่อเกิดสภาองค์กรชุมชน

สภาองค์กรชุมชนเขตบางแค  เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน  โดยมีสมาชิก 62 องค์กร  ได้รับการรับรองการจดแจ้งจากเขตบางแค   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  ได้ทำเวทีประชาคม เพื่อเลือกคณะทำงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553  และได้รับใบรับรองเป็นสภาองค์กรชุมชนเขตบางแค  จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2553

 

วิสัยทัศน์ เขตบางแค

                สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในบทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน เพื่อการยอมรับของประชาชน  โดยมีการร่วมมือกันทำอย่างเสมอภาค  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งตนเอง  อยู่เย็นเป็นสุข  และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

                สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในองค์กรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้เข้าใจถึงการเป็นสภาองค์กรชุมชน  โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพแกนนำให้มากยิ่งขึ้น

กลไกการบริหารงาน (คณะทำงาน)

ข้อมูลองค์กรที่จดแจ้ง/ชื่อผู้ประสานงานโทรศัพท์

องค์กรที่จดแจ้งเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตบางแค  มี 62 กลุ่ม  โดยมีผู้ประสานงาน ดังนี้

                                นายปรีชา                บัวสาย                    โทร. 0898847605

                                น.ส.ธิญาดา             อยู่พุ่ม                      โทร. 0833068217

                                นายพรชัย               ออมสิน                   โทร. 0891143258

                   นายคำรณ               ผลัดเผื่อน               โทร.0893218742