เอกสาร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสาร

 6.  บัญชีรายชื่อองค์กรที่จดแจ้ง / รับรอง/ไม่รับรอง

      แขวงบางแค  11  ชุมชน

                                1. ชุมชน นิมมานรดี

                                2. ชุมชน สองคุณจ่า

                                3. ชุมชน หลังโรงเรียนสากลศึกษา

                                4. ชุมชน ครูเจือ

                                5. ชุมชน พึ่งธรรม

                                6. ชุมชน คลองยายเทียบฝั่งใต้

                                7. ชุมชน หมู่บ้านชัยมงคล

                                8. ชุมชน กระถินทอง

                                9. ชุมชน ยิ้มประยูร

                                10. ชุมชน เพิ่มทรัพย์

                                11. ชุมชน งามปัญจะ

แขวงบางแคเหนือ     มี  12 ชุมชน         

                   1. ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข.

                                2. ชุมชน รวมใจริมคลอง ม.3

                                3. ชุมชน ริมคลองราชมนตรี

                                4. ชุมชน นครแสงเพชร

                                5. ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4

                                6. ชุมชน คลองยายเทียบฝั่งเหนือ

                                7. ชุมชน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

                                8. ชุมชน พุ่มพวง

                                9. ชุมชน หมู่บ้านชมเดือน

                                10. ชุมชน หมู่บ้านพุทธมณฑล

                                11. ชุมชน ฤทธิ์พัฒนา

                                12.ชุมชน  เลียบคลองทวีวัฒนา

แขวงบางไผ่มี  9 ชุมชน          

                   1. ชุมชน วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

                                2. ชุมชน เจริญแพทย์

                                3. ชุมชน นครลุง

                                4. ชุมชน ทองพูนพัฒนา

                                5. ชุมชน ศิริเกษม 1

                                6. ชุมชน ข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

                                7. ชุมชน ศิริเกษมพัฒนา

                                8. ชุมชน ศิริเกษมรวมใจ 50

                          9. ชุมชน  รักษ์พัฒนา

 

 

 

แขวงหลักสอง       มี  15 ชุมชน            

                   1. ชุมชน มีสุวรรณพัฒนา

                                2. ชุมชน ร่วมใจพัฒนา

                                3. ชุมชน ชาววัดม่วง

                                4. ชุมชน เจิมจิตต์

                                5. ชุมชน เลียบคลองบางแค

6. ชุมชน บ้านขิง

                                7. ชุมชน หลัง สน.เพชรเกษม

                                8. ชุมชน เกษตรรุ่งเรืองทรัพย์

                                9. ชุมชน สุขสำราญ

                                10. ชุมชน ร่มเย็น

                                11. ชุมชน หมู่บ้านเพชรสยาม 3

                                12. ชุมชน ศาลพ่อปู่ดำ

                                13. ชุมชน เทพพิทักษ์

                                14. ชุมชน ปู่เย็น ย่าคำ ยังอยู่

                                15. ชุมชน เรืองสอน

กลุ่มต่างๆดังนี้

                   1.  เครือข่ายยาเสพติด                                           2.  กลุ่มเยาวชน

                                3.  ชมรมผู้สูงอายุ                                                  4.  เครื่อข่ายสวัสดิการ

                                5.  กลุ่มอาชีพ                                                         6.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

                                7.  กลุ่มออมทรัพย์                                                           

 

คณะทำงาน

                                               

ประเด็นสิ่งแวดล้อม                                               นางปฎิมา                ธนปุระ  

ประเด็นองค์กรการเงิน                                          นายลิขิต                 แตงจั่น

ประเด็นเศรษฐกิจ                                                  นางสาวธิญาดา       อยู่พุ่ม     

ประเด็นสวัสดิการ                                                 นางนวล                  อ่วมเปี่ยม

ประเด็นที่อยู่อาศัย/ภัยพิบัติ                                   นายปรีชา                บัวสาย

ประเด็นเยาวชน/สื่อ                                               นายเดชธนพล        สิงหนาม

ประเด็นศาสนา วัฒนธรรม สังคม ยาเสพติด       นางลัดดา                เทียรสิงห์

ประเด็นการศึกษา                                                  นายพรชัย               ออมสิน