เอกสาร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสาร

  

โครงสร้างขบวนการทำงานตามขีดความสามารถ
ตามยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชน เขตบางแค

 
 

1.  นักยุทธศาสตร์  ได้แก่                นางสาวธิญาดา      อยู่พุ่ม ,   นายเดชธนพล                  สิงห์นาม

2.  นักวิชาการ         ได้แก่             นางสาวธิญาดา      อยู่พุ่ม นายเดชธนพล        สิงห์นาม

3.  นักประสานงาน ได้แก่      นายไพศาล       บังคมเนตร

4  นักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ได้แก่  นายไพบูลย์  สันทิศ

5.  นักบริหารการจัดการ   ได้แก่ นายปรีชา  บัวสาย

 

 

 

  1.  การเมืองและพื้นที่การปกครอง

ข้าราชการการเมืองในเขตบางแค ประกอบด้วย

1.  สส อรอนงค์                     คล้ายนก

2  สก.สุพิน                            คล้ายนก

1.  สข.ไพทูรย์                      กระถินทอง

2.   สข. สุรชัย                        พึ่งธรรม

3.  สข.อำนาจ                        ปานเผือก

4.  สข.สุบิน                           พุกกระทุ่ม

5.  สข.บุญเลิศ                       ฤกษ์ประกอบ

6.  สข.  สุรชัย                        ชูสังข์

7.  สข.วิโรจน์                        ศาสตร์วัฒนาโรจน์

 

ลักษณะการแข่งขันทางการเมืองใน เขตบางแค

                บางแคเป็นเขตที่อยู่แบบเดิมๆด้านการเกษตร ในเรื่องของความเป็นอยู่ ยังไม่วุ่นวายเหมือนอยู่ใจกลางเมืองในกรุงเทพฯ สถานการณ์ด้านการเมืองยังไม่รุนแรงหรือเกิดการขัดแย้งแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย ไม่

เหมือนเขตอื่นๆ  ทั้งในระดับชุมชน หรือระดับเขต ก็ยังไปได้

 

ความขัดแย้งทางทางการเมือง/อำนาจ

                        ในเขตบางแคความขัดแย้งทางการเมือง และอำนาจทางการเมืองยังไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรง

                                ยังมีแนวทางร่วมกันได้อยู่ในพื้นที่เขตบางแค

                                   

ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง

                                ในทางโครงสร้างยังขาดองค์ความรู้ในโครงสร้างของทางภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงทำให้การ

                                ทำงานในระดับชุมชนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ยังไม่สมบูรณ์เท่าไร                      

 

 

 

 

 

ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

                        ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ ในเขตบางแคยังไม่เห็นสถานการณ์เกิดอะไรที่เด่นชัดขึ้น แต่ก็

                                เป็นไปตามสถานการณ์ทั่วไปเหมือนกับเขตอื่นๆ

 

ความขัดแย้งในวิถีชีวิตทั่วไป

                        ประชาชนส่วนใหญ่เป็นระดับกลางๆ วิถีชีวิตเป็นแบบคนชานเมือง มีการเกษตรเป็นหลัก

                                มีชีวิตแบบง่ายไม่เป็นรูปแบบมากนัก

 

ความปรองดองและการมีส่วนร่วม

                        การมีส่วนร่วมของชาวบ้านมีมากขึ้น ความรักความสามัคคีก็ยังไม่เกิดผลกระทบกับความ

                                คิดต่างกัน ต่างเสื้อสีกัน แต่ก็ยังปรองดองมีส่วนร่วมๆกัน

 

8 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

                  เขตบางแคคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร    ค้าขาย  และรับจ้าง ส่วนมากพออยู่พอกิน  และมี

ชีวิตแบบเรียบง่าย

 

9. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

                                วัฒนธรรมจะเป็นแนวพุทธ นับถือศาสนาพุทธ และยังรักษาวัฒนธรรมไทยเช่นการทำบุญ

เลี้ยงพระในเทศการต่างๆ  และยังรักษาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย กลองยาว  และลิเกไทยยังมีอยู่ตามชุมชน

 

   10.วิเคราะห์เชิงคาดสถานการณ์และผลกระทบ

 

 


11.   

Sword สภาองค์กรฯ เขตบางแค

-จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ของชุมชนในเขตบางแค คือการรวมตัวกันทำให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างความเข็มแข็ง การทำงานเป็นทีม

-จุดด้อยหรือจุดอ่อน เกิดจากการขาดองค์ความรู้ ขาดความเข้าใจ จึงต้องมาแก้ปัญหาร่วมกัน

-โอกาสที่เกิดจากปัจจัยภายนอก การประสานงามหรือการติดต่อไม่ชัดเจนทำให้ขาดโอกาสการทำงานต่อเนื่อง

-อุปสรรค ขาดการมีส่วนร่วมกับภาครัฐไม่เต็มที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

 

12.ข้อบกพร่องของภาครัฐที่ล้มเหลว

                        ขาดความเข้าใจในการบริหาร ระหว่างการทำงานของภาคประชาชนกับทางราชการ  และสิ่งสำคัญในเรื่องการทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน