เตรียมรับมือเปิดประชาคม อาเชี่ยน พ.ศ.2558 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เตรียมรับมือเปิดประชาคม อาเชี่ยน พ.ศ.2558

ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมภูมิภาค  ...แรงงานต่างด้าวจะไหลเข้าไทย ... แย่งกินแย่งใช้ทรัพยากร อาหาร สิ่งแวดล้อม... เตรียมตัวอย่างไร

รายละเอียดในหมวดเศรษฐกิจ/อาชีพ

รูปภาพ: