ข้อมูลเขตบางซื่อ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเขตบางซื่อ

                                 

ประวัติความเป็นมา

 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการรวมหัวเมือง ใกล้เคียงกับพระนครธนบุรีเข้าเป็นมลฑลกรุงเทพ และแบ่งการปกครองเป็นอำเภอชั้นในและอำเภอชั้นนอก 

     “บางซื่อ”เป็นอำเภอชั้นนอก อำเภอหนึ่งของมณฑลกรุงเทพ มีเขตปกครองถึง 14 ตำบล แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการยกเลิกมณฑลและจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัด มีการประกาศยุบรวมอำเภอในจังหวัดพระนคร ทำให้อำเภอบางซื่อถูกยุบ และลดฐานะเป็นตำบลบางซื่อ ขึ้นอยู่กับอำเภอดุสิตเรื่อยมา และเมื่อมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ในวันที่ 13 ธ.ค. พ.ศ.2515 ให้จัดรูปแบบการปกครองเมืองหลวงใหม่เป็นกรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้งประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพ.ศ.2528 มา     ตามลำดับ ทำให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง เป็นเขตและแขวง ดังนั้นตำบลบางซื่อ จึงเป็นแขวงบางซื่อขึ้นอยู่กับเขตดุสิต

เนื่องจากเขตบางซื่อ เป็นเขตชั้นใน การเดินทางจึงมีความสะดวกสบายอย่างยิ่ง มีถนนสายหลัก สายเชื่อมต่อกับถนนสายรอง และซอยที่เป็นเส้นทางลัดต่างๆ ส่วนการคมนาคมทางน้ำสามารถใช้แม่น้ำเจ้าพระยา ในการเดินทางขึ้นลงบริเวณท่าน้ำ วัดสร้อยหรือใต้สะพานพระราม และมีคลองเปรมประชากร คลองบางเขน ที่ชาวบ้านยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมด้วยเรือหางยาว ส่วนผู้ที่ใช้รถไฟเดินทางจากภาคเหนือหรือใต้ สามารถเดินทางถึงเขตบางซื่อได้โดยแวะลงที่สถานีรถไฟบางซื่อ

 


 

ข้อมูลกายภาพเขต

 แผนที่ตั้ง

สำนักงานเขตบางซื่อตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยการประภา

ถ.ริมคลองประปา แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตบริเวณ

เขตบางซื่อมีพื้นที่ 11.545 ตร.กม.

 


มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่ต่างๆ

ทิศเหนือ ติดกับอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีคลองบางเขนเป็นแนวเขต

ทิศตะวันออก ติดกับเขตจัตุจักร มีราวรถไฟสายเหนือ/ใต้/คลองประปาเป็นแนวเขต

ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

 


 การเมืองและพื้นที่การปกครอง

เขตบางซื่อมี 2 แขวง คือ แขวงบางซื่อ/แขวงวงศ์สว่าง

สมาชิกผู้แทนราษฎร 1 คน     สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน

สมาชิกสภาเขต 7 คน    จำนวนชุมชน 50 ชุมชน

จำนวนประชากรมี 147,605 คน   ชาย 70,375 คน   หญิง 77,230 คน

ความหนาแน่นของประชากร 12,377 คน/ตร.กม. หลังคาเรือน 46,443 หลัง

จำนวนผู้พิการในเขต 1,087 คน ขึ้นทะเบียนใหม่ 180 คน  รวม 1,267 คน

จำนวนผู้สูงอายุ 13,002 คน  ขึ้นทะเบียนใหม่ 809 คน รวม 13,811 คน

 


 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 หนี้สิน ส่วนมากเป็นหนี้นอกระบบ อาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขาย/ราชการ

 


 

สถานที่สำคัญ

วัดไทยพุทธ 8 วัด   วัดญวณ 1 วัด      สถานีตำรวจนครบาล 3 แห่ง

โรงพยาบาล 2 แห่ง   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง

โรงเรียนสังกัด กทม. 7 แห่ง  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 3 แห่ง

โรงเรียนสังกัดสำนักงานปฐมศึกษาแห่งชาติ 1 แห่ง

โรงเรียนเอกชน 19 แห่ง  โรงเรียนระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง

 


 

แหล่งท่องเที่ยง

ถนนสายไม้

มีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร จัดงานปีละ 1 ครั้ง

สะพานพระราม 6

วัดสร้อยทอง

 


 

ผลกระทบในพื้นที่

1.สายสีแดง บางซื่อ/ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. ผลกระทบ 7 ชุมชน

   งานก่อสร้างคืบหน้า 71.32% ช้ากว่าแผนงาน 16.96%

  กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2555 เปิดให้บริการปลายปี 2558

2.สายสีม่วง บางซื่อ/บางใหญ่ ระยะทาง 23 กม.

  งานก่อสร้างคืบหน้า 27.43% ช้ากว่าแผนงาน 1.63%

  กำหนดเปิดให้บริการปลายปี 2557

3.สายสีน้ำเงิน บางซื่อ/ท่าพระ ระยะทาง 27 กม.

  งานก่อสร้างอยู่ระหว่างเข้าพื้นที่ รื้อย้ายสาธารณูปโภค

 
ข้อมูลเชิงประเด็นที่เป็นปัญหาในพื้นที่

  ที่อยู่อาศัย  

จำนวนชุมชนที่เดือนร้อนมี  9  ชุมชน  คือ   พระราม6 สะพานดำ สมถวิล ยิ้มประยูร สีน้ำเงิน 3  ตึกแดงสุขสันต์  แพรริมน้ำ  โชติวัฒน์ ผลกระทบของที่อยู่อาศัยในเขตบางซื่อ คือโครงการ Mega Projectที่ภาครัฐ จัดมาเพื่อขยายเส้นทาง คมมนาคม มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน และการขยายถนนเพิ่ม เพื่อการรองรับของสถานที่ราชการอีกหลายโครงการ ทำให้ชุมชนและชาวบางซื่อต้องถูกไล่รื้อ และการเวนคืนที่ดิน

ยาเสพติด

 มีชุมชนที่เป็นพื้นที่สีแดง ที่มีปัญหายาเสพติดหลายชุมชน การแก้ไขปัญหาและหลักการคิดมิได้เป็นไปตามแนวทางที่ภาคประชาชนนำเสนอจริง เพราะถูกเปลี่ยนผู้นำเชิงอำนาจ นโยบายของภาครัฐไม่เป็นนโยบายสาธารณะที่แท้จริง ขาดการค้นหาความจริง งบประมาณการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง เช่นกำหนดให้ทำกิจกรรม เพียงระยะเวลา 3-6 เดือนเท่านั้น นอกนั้นไม่สนับสนุน กำหนดงบประมาณน้อยผลกระทบของชุมชนต่อยาเสพติดทำให้มี ผู้ค้า ผู้เสพ ในแต่ละชุมชนมากขึ้น การขับเคลื่อนในพื้นที่ ที่มีการร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยร่วมกับภาคประชาชน

 

สื่อ

         มีการจัดตั้งการกระจายข่าว ระหว่างภาคประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นรายการวิทยุของสถานี

        วิทยุ พิทักษ์รัก-เตาปูน ตั้งอยู่ที่ห้องตำรวจชุมชนสัมพันธ์ คลื่น FM.102.75 การให้ข่าวสารเกี่ยวกับ

        สุขภาพ ความปลอดภัยของชาวชุมชนและสถานที่ต่างๆภายในเขตบางซื่

 

สวัสดิการ

-มีการจัดตั้งสวัสดิการให้กับชาวชุมชนในเขตบางซื่อ โดยจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการวันละ 1 บาท

-เป็นการประกันความมั่นคงในชีวิตแก่คนในชุมชนตั้งแต่การ เกิด แก่ เจ็บและตาย

-ชุมชนที่ร่วมเป็นสมาชิกในปัจจุบันมีทั้งหมด 29 ชุมชน ยังไม่เต็มพื้นที่เขตบางซื่อ มีสมาชิกจำนวน

  665 คน

-ในอนาคตกำลังขยายการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้สูงอายุ

 

ประเด็นงานสิ่งแวดล้อม

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 13 พื้นที่

1.ชุมชนซอยสนิท

2.ชุมชนวัดเสาหิน

3.ชุมชนวัดบางโพ

4.ชุมชนสวนรื่น

5.ชุมชนวัดเลียบ

6.ชุมชนบุญเหลือ 1

7.ชุมชนบ้าน 3 เรือน

8.ชุมชนบุญเหลือ 2

9.ชุมชนตึกแดง 1

10.ชุมชนวัดเชิงหวาย

11.ชุมชนตึกแดง 3                       

12.เครือข่ายสิ่งแวดล้อมบางซื่อ

 

โครงการขยะแห้งแลกไข่

ด้วยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้รู้จักคุณค่า

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1.นายศักรินทร์  ชลอสันติสกุล   2.น.ส.สุกัญญา  ไชยคุป