ประเด้นนโนบาย เรื่อง การศึกษา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประเด้นนโนบาย เรื่อง การศึกษา

 เรื่อง การศึกษาในกรุงเทพมหานคร

สภาพปัญหา

 

 


1.เด็กในชุมชนมีมาตรฐานการศึกษาต่ำ  ออกกลางกัน   เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีปัญหาวัยรุนมั่วสุม ยาเสพติด

2.มีการทุจริตชุดเรียน โต๊ะเรียน
3.โครงการ “เรียนฟรี” ไม่เป็นจริง โรงเรียนเก็บเงินหลายรูปแบบ
 
4.การปฏิรูปการศึกษาสิบปีล้มเหลว  บุคลากรการศึกษาขาดจิตวิญญาณความเป็นครู   หลักสูตรไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในเมืองใหญ่   โรงเรียน กทม.ขาดความเป็นอิสระ   เหินห่างชุมชน  ชุมชนไม่มีส่วนร่วมบริหารการศึกษา  

 ข้อเสนอ

 

1.ปรับโครงสร้างทางการศึกษา สร้างระบบเรียนฟรีอย่างแท้จริง
2.กระจายอำนาจโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง แบ่งเป็นโซน/เขตย่านชุมชนให้จัดระบบการศึกษาเอง
3.ใช้หลักศาสนาเป็นแกนในการจัดหลักสูตร   ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในสถานศึกษา กทม.  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพขุมชน สร้างคนสนองอนาคต  จัดสรรงบประมาณการศึกษาให้พอเพียง
4.จัดตั้งกองทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยประชาชนบริจาคเงินและภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ

 

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา