ประเด็นนโยบาย เรือง สุขภาพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประเด็นนโยบาย เรือง สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ

สภาพปัญหา
ประชาชนที่ใช้บัตรทองในการรักษาพยาบาลมีสิทธิจำกัดในการรักษา ไม่ได้รับความสะดวก คลินิกปฐมภูมิ ห่างไกลบ้าน ค่ารถแพง งบประมาณไม่ส่งต่อ การจ่ายยาไม่ได้คุณภาพ

ข้อเสนอ

1.สิทธิบัตรทองควรจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
2.
ส่งเสริมระบบการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชนให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมทุกระดับ   ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับแขวงที่มีความเชื่อมโยงกับกองทุน สปสช.(PP)
 
3..ขยายให้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้าเป็นเอกชนควรมีสัญญา15  ปี

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ