ประเด็นที่3 ยาเสพติด (ปปส) | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร