ขี้นปีที่ 4 สภาองค์กรชุมชน กทม.มุ่งผลักดันปฎิรูปโครงสร้าง กทม. เป็นกิจกรรม "จังหวัดจัดการตนเอง" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ขี้นปีที่ 4 สภาองค์กรชุมชน กทม.มุ่งผลักดันปฎิรูปโครงสร้าง กทม. เป็นกิจกรรม "จังหวัดจัดการตนเอง"

 รายงานความคืบหน้า สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สรุป ณ วันที่  3 ตุลาคม  2554   

การจัดตั้ง

สภาองค์กรชุมชนใน กทม.จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 21 ส.ค.2551 ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พศ.2551   จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน  จัดตั้งได้แล้ว 32 เขต ( ถือเขตเป็นตำบล)  จำนวนองค์กรที่จดทะเบียนรวมประมาณ 2,600 กลุ่ม   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน (รวมเขตระหว่างจดทะเบียน) รวมประมาณ  50,000 คน มีนายณัชพล เกิดเกษม เป้นประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม.

 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน

 1. ฝึกอบรมพัฒนาแกนนำชุมชนยกระดับความสำนึกเป็น “พลเมือง” มีแกนนำเข้าผ่านการอบรมจำนวน 450 คน
 2. การต่อต้านทุจริต  ได้ทำบันทึกความร่วมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวน 320 คน และร่วมกับหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
 3. มีบทบาทร่วมคลี่คลายสถานการณ์ชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ด้วยการเสนอแนวทางสันติ รวมทั้งเยี่ยวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  โดยร่วมกับ ทีวีไทย และ เสถียรธรรมสถาน เยี่ยมเยียนบริจาคของ
 4. ร่วมกับคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ  จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์ในทุกสำนักงานเขตของกทม. กทม.
 5. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทยพีอีเอส.และเครือข่ายทั่วประเทศ  รณรงค์เสนอนโยบายประชาชนในช่วงเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554  นำเสนอนโยบายต่อรัฐบาล ต่อมาขยายผลร่วมโครงการ“ปฎิรูปประเทศไทย” และโครงการ “จังหวัดจัดการตนเอง
 6. ใช้ “สภาองค์กรชุมชน” เป็นเวทีประสานงานแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ เช่น  ปัญหาไล่ที่   จัดการสิ่งแวดล้อม  ระงับการเปิดห้างซุปเปอร์สโตรที่ก่อสร้างผิดกฎหมายผังเมือง
 7. เป็นองค์กรนำในการ เตรียมเสนอร่างแก้ไข โครงสร้าง กทม.ฉบับประชาชน
 8. จัดทำประเด็นนโยบายสาธารณะ 9 เรื่อง เพื่อปฎิบัติการและนำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร

 

ข้อจำกัด และอุปสรรค

 1. การสนับสนุนจาก กทม.ยังมีน้อย   ระบบราชการและโครงสร้าง กทม.ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 2. การสนับสนุนจาก พอช.ยังไม่เพียงพอ ทั้งงบประมาณ ข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร (มาตรา 34) กำลังเสนอแก้ พรบ.
 3. แกนนำสภาองค์กรชุมชนทำงานหลายเรื่อง  ขาดทีมงาน   แกนนำยังไม่ชัดเจนเจตนารมณ์และหลักการของสภาองค์กรชุมชน ทำให้ขยายผลหน่วยงานอื่นได้น้อย
 4. ขาดระบบข้อมูลที่ดี ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ

 

ทิศทางสภาองค์กรชุมชน กทม. พ.ศ.2554-2555

 

จุดยืนสภาองค์กรชุมชน กทม. : ไม่เป็นองค์กรอำนาจ  เป็นเวทีเปิดกว้าง

                               เป็นความหวังของชุมชน ประสานงานได้ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ

 วัตถุประสงค์

 1. เป็นเวทีประสานงาน การพัฒนา  การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2. สร้างประชาธิปไตยในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวทางสมานฉันท์
 3. รณรงค์ชุมชนและ กทม.  จัดระบบสังคมและพัฒนากลไก เตรียมพร้อมรับเปิดประชาคมอาเชี่ยน

กิจกรรมยุทธศาสตร์

 1. ขยายการจัดตั้งให้ครบ 50 เขต  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพผุ้นำ  และคุณภาพองค์กร
 2. ดำเนินการตามกิจกรรมยุทธศาสตร์ 9 เรื่อง   
 3. สร้าง กทม.เป็นรูปแบบตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในแนวทาง “จังหวัดจัดการตนอง” เตรียมรับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน

องค์กรภาคี – สภาพัฒนาการเมือง(สพม.)   สำนักงานปฎิรูป  สถาบัณบัณฑิบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงาน – ชั้น 9  อาคารมาลัย หุวะนันท์  สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                  ข้อมูลประกอบ : http://coc.nida.ac.th   e-mail: sapabangkok@hotmail.com