ข้อมูลพื้นที่ เขตหนองแขม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นที่ เขตหนองแขม

 เขตหนองแขม

คำขวัญของเขตหนองแขม -        ถิ่นฟูเฟื่องแดนกล้วยไม้   งามหลากหลายพุทธรักษา

ยอดวิชาสำนักดาบพุทไธสวรรย์  รวมพลังรวมปัญญา  พัฒนาประชาคมเขตหนองแขม

   วิสัยทัศน์ -   เขตในสวน  พุทธรักหลากสี        คุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนมีความสุข

เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขต

สภาพพื้นที่และที่มาของชื่อ หนองแขมชื่อเขต หนองแขม สันนิษฐานว่ามาจากสภาพพื้นที่ในบริเวณที่ตั้งอำเภอหนองแขมในอดีต ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี และมีหนองน้ำที่มีต้นแขมขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยในปี พ.ศ.2413 พระวินัยธร(คำ) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มาสร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำแห่งนี้และตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองแขม ตามลักษณะของหนองน้ำ นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ขุดบ่อไว้ริมหนองน้ำแห่งนี้เพื่อกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ เรียกกันว่า บ่อหนองแขมจนกระทั่งเป็น เขตหนองแขมในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำสำคัญอีกแห่งคือ หนองค้างพลู ซึ่งปัจจุบันเป็นชื่อแขวงหนึ่งของเขตหนองแขม โดยหนองค้างพลูนั้นอยู่บนเส้นทางลำเลียงพลูในสมัยก่อนซึ่งชาวบ้านจะเดินทางหาบพลูจากแถบนครไชยศรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกพลูแหล่งใหญ่ไปขายแถบบางกอกน้อยและเป็นจุดแวะพักหรือค้างคืน จึงเป็นที่มาของชื่อ หนองค้างพลู” (จากคำบอกเล่าของนายเสงี่ยม นาควัชระ อายุ 94 ปี อดีตกำนันตำบลหลักสอง)

จากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำเหมาะแก่การปลูกข้าว ในอดีตจึงมีการทำนากันทั่วไปในเขตหนองแขม โดยเฉพาะตามสองฝั่งคลองภาษีเจริญและคลองทวีวัฒนาและยังมีการขุดคลองซอยหลายสายเพื่อชักน้ำจากคลองหลักทั้งสองเข้าไปสู่พื้นที่นาที่อยู่ห่างออกไป แต่ในปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองแขมถูกเปลี่ยนเป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมหลายแห่ง แต่งยังมีการทำสวนบ้างประปรายตามแนวคลองย่อย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตหนองแขมเป็นที่ราบลุ่ม เศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปัจจุบันสภาพพื้นที่ และการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไป เขตชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน ต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร

ประวัติศาสตร์

ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ่งมีคลองภาษีเจริญตัดผ่าน มีความเจริญและมีผู้คนเพิ่มขึ้น

ในปีพ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้มากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณเหมือนกับในนานาอารยประเทศที่พระองค์ไปพบเห็นมา โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า พื้นที่ราบลุ่มบริเวณหนองแขมมีความอุดมสมบูรณ์ น่าจะใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯได้ จึงทรงโปรดเกล้าให้มีการสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นอำเภอหนองแขมขึ้นตรงต่อกระทรวงนครบาล(ปัจจุบันคือกระทรวงมหาดไทย) โดยแต่งตั้งให้ นายยอด อ่อนโอภาส เป็นนายอำเภอคนแรกซึ่งจากประวัติของอำเภอหนองแขม ระบุว่าใช้สถานที่บริเวณหน้าบ้านพักคนงานของโรงสีเหลียงเฮงฮวดในปัจจุบัน เป็นสถานทีทำการ โดยตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสถานีตำรวจหนองแขม

ในช่วงแรกของการสถาปนาอำเภอหนองแขม ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลหนองแขม มีขุนขจรหนองแขมเขตร์ เป็นกำนันปกครอง ตำบลหนองค้างพลู มีขุนประเทศหนองแขมขันธ์ เป็นกำนันปกครอง ตำบลหลักสอง มีขุนภิบาลเขตร์นคร เป็นกำนันปกครอง และตำบลหลักหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลบางแคมีขุนหนองแขมกนิษฐศร เป็นกำนันปกครอง

สมัยก่อนเส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ จะใช้คลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางหลักและยังเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ชาวหนองแขม และย่านใกล้เคียงได้ใช้ในการเพาะปลูกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และไม่เพียงเท่านั้น คลองภาษีเจริญยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เสด็จประพาสไปยังจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้สองฝั่งคลองได้รับการพัฒนาให้เจริญอย่างรวดเร็ว มีทั้งโรงสีข้าง ตลาด และแหล่งชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการตั้งที่ว่าการอำเภอหนองแขม ถือว่ามีความเจริญมากกว่าแหล่งอื่น เนื่องจากทำเลเหมาะแก่การค้าขายอละแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะมีทั้งตลาดวัดชุมชน โรงสีสถานีตำรวจ และที่ทำการอำเภอหนองแขม ว่ากันว่าอำเภอหนองแขมในสมัยนั้นเปรียบเสมือนประตูที่จะเชื่อมระหว่างหัวเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ กับเมืองหลวงเลยทีเดียว ปัจจุบัน สำนักงานเขตหนองแขมตั้งอยู่เลขที่ 28 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

อีก 7 ปีต่อมา คือปี พ.ศ.2452 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอึกครั้งหนึ่งโดยผู้ใหญ่ช้าง นาควัชระ ซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมื่นประสารธุระราษฎร์ ได้มอบที่ดินบริเวณปากคลองมหาศร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือให้กับทางราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหนองแขม และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จอำเภอหนองแขมก็ย้ายมาอยู่ในที่ทำการใหม่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุถึงเหตุผลในการย้ายที่ทำการอำเภอมาอยู่ที่บริเวณปากคลองมหาศรเพราะเห็นว่าการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการตัดถนนหนทางกันมากขึ้น โดยเฉพาะถนนเพชรเกษมที่ถือเป็นเส้นทางหลักในการขนถ่ายสินค้าจากชานเมืองฝั่งตะวันตกเข้าสู่กรุงเทพฯ กระทำได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ความนิยมในการเดินทางด้วยเรือในคลองภาษีเจริญลดน้อยลง

ปีพ.ศ.2481ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอที่มีขนาดเลือกและมีปริมาณงานไม่มากนักเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและเพื่อความเหมาะสมในแต่ละท้องที่ ซึ่งอำเภอหนองแขมก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยถูกยุบเป็นกิ่งอำเภออยู่ในความปกครองของอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี

บริเวณรอบนอกของอาคารสำนักงานเขตหนองแขม ด้านติด ถ.เพชรเกษม เวลาผ่านไปราว 20 ปี ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอหนองแขมให้ กลับมามีฐานะเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง ขึ้นตรงกับจังหวัดธนบุรีเหมือนเดิมมาถึงปี พ.ศ.2515 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่การปกครองของกรุงเทพฯ ใหม่ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ให้ยุบรวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 เขต อำเภอหนองแขม จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเขตหนองแขมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเขตหนองแขมก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยปี พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ทำการเดิมจากปากคลองมหาศร ไปอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน 20 ไร่ มาจากนายล้อม ฟักอุดม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเขตหนองแขมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

จำนวนประชากร

จำนวนทั้งสิ้น  145,360 คน  ประกอบด้วยแขวงหนองแขม  71,042  คน           แขวงหนองค้างพลู  74,042  คน    จำนวนบ้านเรือนทั้งหมด           54,481  หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพ  - อาชีพหลัก ได้แก่ รับราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ รับจ้าง

การแบ่งเขตการปกครอง

เขตหนองแขมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่

1.

หนองแขม

 

(Nong Khaem),           มี 16 หมู่บ้าน  36 ชุมชน

 

2.

หนองค้างพลู

 

(Nong Khang Phlu)    มี 15 หมู่บ้าน  35 ชุมชน

 

 สถานที่สำคัญ ศูนย์ศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว

 • วัดหนองแขม

วัดหนองแขมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ เพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุพการี สถานศึกษาและบำเพ็ญบุญของชาวบ้านหัวย่าน จังหวัดนครปฐม ที่อพยพมาอยู่แถบหนองแขม ตั้งชื่อว่า วัดหนองแขม เนื่องจากมีหนองน้ำปกคลุมด้วยต้นแขมอยู่ใกล้วัด และต่อมากลายเป็นชื่อตำบลหนองแขม สิ่งสำคัญในวัดหนองแขมได้แก่ พระมหากัจจายนะ (หลวงพ่อโต) รูปหล่อพระครูวิทยาวรคุณ (หลวงพ่อพร) ขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ และยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานในมณฑป โดยมีการจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ในช่วงเดือนสามของทุกปี

 • วัดศรีนวลธรรมวิมล

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ พระครูสุนทรธรรมวิมล หรือ หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร ได้เดินทางมาปักกลดใต้ต้นไม้ริมหนองน้ำใหญ่ในอำเภอหนองแขมเพื่อปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญธรรม ต่อมานายธนิตย์ มาศรีนวล ชาวบ้านในละแวกนั้นมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้จำนวน 44 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ของวัด ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา เป็นที่สร้างวัดชื่อ วัดศรีนวลธรรมวิมล ตามชื่อสกุลของผู้บริจาค โดยที่ดินส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างเป็น โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ปัจจุบัน พระครูสุนทรธรรมวิมล เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ชายขอบของอำเภอหนองแขมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและ เจริญมากขึ้น ท่านเป็นผู้บริจาคและก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และได้บริจาคที่ดินและก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมทักษะ ให้กับบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพทำกินอย่างสุจริต

 • วัดทองเนียม

วัดทองเนียม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เดิมที่ดินผืนนี้เป็นพื้นที่ทำสวนและทำบ่อกุ้งมาก่อนโดยมีนายม้าน-นางเหว่า ทองเนียม เจ้าของที่ดิน ได้มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าวทำเป็นสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จึงได้อุทิศที่ดินผืนนี้เพื่อจัดสร้างเป็นวัดในบวรพระพุทธศาสนาให้ประชาชนทั่วไปในเขตหนองแขมและบริเวณใกล้เคียงได้บำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม ซึ่งในวันที่ 17 มีนาคม 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า วัดทองเนียมตามชื่อสกุลของนาย ม้าน-นางเหว่า ทองเนียมอยู่ในสังกัดคณะธรรมยุตมีพื้นที่จำนวน 6 ไร่ 3 งาน

 • วัดหลักสาม

วัดหลักสาม เดิมชื่อ สำนักสงฆ์พระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. พ.ศ.2515 นายชวลิต เงินล้าน กับเพื่อน ได้มีจิตศรัทธาตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น มีเจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูสังฆรักษ์แก้ว สัจจวโร วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "วัดหลักสาม" โดยมีพระครูสังฆรักษ์แก้ว สัจจวโร เป็นเจ้าอาวาส

 • วัดอุดมรังสี

เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2501 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2508 เกี่ยวกับนามวัดใช้คำว่า "อุดม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุลผู้สร้างวัด และถวายที่ดินให้ ประกอบกับคำว่า "รังสี" หมายถึง วัดอันเป็นแดนให้รัศมี หรือแสงสว่างมาก วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 8 ต.ค. 2508 ได้ประกอบพิธีผูกพันธสีมาเมื่อ 6 พ.ค. 2516 ตั้งอยู่ 11 ม.7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม ติดกับ ถ.เพชรเกษม ใกล้เคียงกับคลองมหาศร การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะ มีอุโบสถกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 กุฎิสงฆ์จำนวน 18 หลัง ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว 44 เมตร สำหรับปูชนียวัตถุ มีประประธานนามว่า "พระพุทธรังสี" หลวงพ่อขาว และ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รอยพระพุทธบาทจำลอง

 • วัดวงษ์ลาภาราม

ก่อสร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2524 โดยการนำของพระเดชพระคุณเทพ สิทธิมุนี (โชดก์) วัดมหาธาตุฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอก (พิเศษ) สาลี่ ปาลากุล เจ้าของห้างขายยาโพธิพิสากล โอสถ ประธานฝ่ายฆราวาส มีพระจำรัสสุทธิเตโช เป็นผู้สร้าง สำหรับที่ดินในการจัดสร้างวัดครั้งนี้น มีนายแพทย์วินิจ วงษ์ดนตรี และผู้ร่วมสกุลวงษ์ดนตรีท่านอื่นอีก ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 11 ไร่ และทางวัดจัดซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน 19 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ วัดได้รับประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ได้ชื่อว่า "วัดวงษ์ลาภาราม" ตามสกุลของผู้อุปถัมป์ถวายที่ดิน ที่ตั้ง 6 ซ.108 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร


·        

วัดไผ่เลี้ยง

 ตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู มีท่านพระครูวิมลอรรถวาที เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

สวนยอดแขม เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กพื้นที่ 3 ไร่ 39 ตารางวา ตั้งอยู่บนที่ ๆ เคยเป็นสถานีสูบน้ำ เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยเป็นจุดที่คลองทวีวัฒนาเชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญ ต่อมาสถานีสูบน้ำแห่งนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ จึงกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ทางกรุงเทพมหานครจึงทำการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สวนนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้พื้นที่ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่มาของชื่อสวนยอดแขมได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอคนแรกของเขตหนองแขม ประกอบกับชื่อเขตซึ่งแต่เดิมพื้นที่ในบริเวณนี้มีต้นแขม (Phragmites karka) ขึ้นอยู่ริมหนองน้ำเป็นจำนวนมาก

 

 • สวนพุทธรักษ์

สวนพุทธรักษ์ ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 77 ตรงข้ามไทยทีวีสีช่อง 3 มีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 64.33 ตารางวา เดิมสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และยังใช้เป็นสถานที่จัดงาน ลานคนเมือง กิจกรรมของสำนักงานเขต และปัจจุบันได้สร้างสวนสุขภาพ มีลู่วิ่งออกกำลังกาย ลานแอโรบิค ลานกีฬา และในอนาคต จะมีการปลูกต้นไม้ดัดเป็นรูปสัตว์

 • สำนักดาบพุทธไธสวรรย์

โรงเรียนสำนักดาบพุทธไธสวรรย์ ตั้งอยู่ที่สมาคมศิษย์เก่าสำนักดาบพุทธไธสวรรย์ เลขที่ 5/1 เขตหนองแขม กทม. 10160 ติดถนนเพชรเกษม ระหว่างซอยเพชรเกษม 106 108 เป็นโรงเรียนประเภทศิลปศึกษาตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวิชาอาวุธไทยโบราณ กระบี่กระบอง นับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของบรรพบุรุษ ด้วยอาวุธไทยโบราณไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดสำนักดาบพุทธไธสวรรย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 • ต้นไม้ประดิษฐ์

ต้นไม้ประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่ 44/37 หมู่ 10 ชุมชนประดิษฐ์เจริญ ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 แต่เดิมเจ้าของคือ คุณสมฤทัย น้อยเศรษฐ์ มีอาชีพทำกระเป๋าส่งลูกค้า พอดีไปเจอต้นไม้ประดิษฐ์ที่วางขายตามห้างเห็นว่าสวยดีและแปลกตาดี คิดว่าน่าจะทำได้ จึงลองซื้อมาเป็นตัวอย่าง และก็เริ่มทำส่งลูกค้ามาเรื่อยๆ ประมาณ 1 ปีแล้ว ตอนนี้การทำต้นไม้ประดิษฐ์ ก็เลยกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัว และเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชน เพราะการทำต้นไม้ประดิษฐ์ขั้นตอนเยอะมาก จำเป็นต้องจ้างคนในชุมชน ทำให้มีรายได้เสริมไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆ สนใจจะซื้อไปขายหรือไปตกแต่งบ้าน ซึ่งจำหน่ายในราคาถูก

 • อู่เรือจิ๋ว อนันต์ชัย

เรือไทยจำลอง เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาวของเขตหนองแขม ที่เกิดขึ้นจากความคิดของคุณ อนันต์ชัย ชุนนิตินันท์ สถาปนิกหนุ่มชาวกรุง ผู้มีความชอบและสนใจเรือ จึงได้ ประดิษฐ์เรือไทยโบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น เรือป๊าบ เรือฉลอม เรือเอี๊ยมจุ๊น เรือหมู เรือเข็ม เรือฉลอมท้ายญวน เรือมาดเก๋ง เรือบด เรือหางแมงป่อง เรือผีหลอก เรือแหวด เรือสำปั้น เรือกระแชง เรืออีโปง ฯลฯ ในรูปแบบเรือจำลองขนาดจิ๋วฝีมือประณีต

 • ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ ดร.อิสระ บุญยัง (สวนผักปลอดสารพิษวัดศรีนวล) เยื้องบริเวณวัดศรีนวลธรรมวิมล ปรากฏ สวนผักศรีนวลแปลงผักบนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ อวดตัวเป็นแถวแนวได้ระเบียบ บางแปลงอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมดิน แต่แปลงส่วนใหญ่กำลังให้ผลผลิตที่งอกงามหลากหลายสายพันธ์พืช ทั้งคะน้า กวางตุ้ง ผักขมไทย ผักกาดหอม คึ่นฉ่าย และอีกหลายชนิด รวมไปถึงผักพื้นบ้านอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ผักหวาน ขี้เหล็ก ใบยอ ที่ปลูกกระจายตัวไปตามแนวคันร่องริมรั้ว คนงานนับสิบชีวิตทำหน้าที่ของเขาด้วยความตั้งใจ คนงานชายส่วนหนึ่งลงมือเตรียมดิน ในขณะที่คนงานหญิงเลือกเก็บผักจากแปลงผักที่เติบงามจนได้ขนาดแล้วลำเลียงไปยังมุมหนึ่งของศาลาริมน้ำ ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดสุดท้ายแล้ว ผลผลิตสีเขียวทั้งหลายก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส ภายใต้ชื่อทางการค้าระเบียงผัก ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 • สวนกล้วยไม้ในซอยเพชรเกษม 110

เขตหนองแขมถือเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ แม้ปัจจุบันปริมาณพื้นที่การปลูกเลี้ยงจะลดน้อยลงไปมากเนื่องจากสภาวะน้ำและอากาศไม่เอื้ออำนวย แต่ยังคงเหลือพื้นที่สวนกล้วยไม้อยู่ไม่น้อย อย่างเช่นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ในซอยเพชรเกษม 110 ซึ่งถือเป็นสวนขนาดใหญ่ที่สุดของเขตหนองแขม ที่เกิดจากกลุ่มชาวสวนผักเดิมหันมาปลูกกล้วยไม้กันอย่างกว้าง ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่ย้ายเข้ามาปลูกกล้วยไม้กันที่นี่ กล้วยไม้ในซอยเพชรเกษม 110 แห่งนี้สวนใหญ่จะเป็นพันธุ์โจแดงอย่างที่ใช้ไหว้พระกันโดยทั่วไป

 • สวนกล้วยไม้ขาวดิลก

ไวท์ดิลก หรือ ขาวดิลก เป็นกล้วยไม้พันธุ์ขาวจากสวนของคุณสมชาย คุณะดิลก ที่ได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดกล้วยไม้โลกในงาน 16th The World Orchid Conference” ที่ประเทศแคนาดา เมื่อปี ๒๕๔๑ขาวดิลก เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ลูกผสม มีสีขาวสะอาด สวยงาม และคงทน เนื่องจากมีก้านแข็งแรง โคนค่อนข้างใหญ่ ทำให้ดูดน้ำได้ดี เมื่อนำมาปักแจกัน ดอกตูมจะค่อยๆ บาน อยู่ได้นานถึง ๒ สัปดาห์ โดยที่กลีบดอกยังคงแข็ง ก้านยังคงตั้งตรง ช่อที่สมบูรณ์จะให้ดอกขนาดซูเปอร์ได้มากถึง ๑๘-๒๐ ดอก นอกจากนั้นยังเป็นไม้ที่ให้ดอกผลยาวนานและสม่ำเสมอ ถึง ๕ ปี

 • ฟาร์มจระเข้

ฟาร์มจระเข้ คุณไพฑูรย์ ทวีสุข ตั้งอยู่เลขที่ 6/5 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 ประกอบอาชีพเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ เพื่อจำหน่ายและขยายพันธุ์สัตว์


·        

บ้านสวนจำปี

บ้านสวนจำปี ผลิตภัณฑ์จากดอกจำปี  ของคุณพยุง หนูแย้ม ซอยเพชรเกษม 69

 

สถานที่ราชการ

 • สำนักงานเขตหนองแขม

บริเวณรอบนอกของอาคารสำนักงานเขตหนองแขม ด้านติด ถ.เพชรเกษม เวลาผ่านไปราว 20 ปี ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอหนองแขมให้ กลับมามีฐานะเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง ขึ้นตรงกับจังหวัดธนบุรีเหมือนเดิมมาถึงปี พ.ศ.2515 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่การปกครองของกรุงเทพฯ ใหม่ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ให้ยุบรวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 เขต อำเภอหนองแขม จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเขตหนองแขมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเขตหนองแขมก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยปี พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ทำการเดิมจากปากคลองมหาศร ไปอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน 20 ไร่ มาจากนายล้อม ฟักอุดม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเขตหนองแขมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 • สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม เดิมตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เป็นอาคารชั้นเดียว จะสร้างเมื่อใดนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน เพียงแต่ทราบว่า มีหัวหน้าสถานีมาตั้งแต่พ.ศ.2448 การคมนาคมสมัยก่อนจะใช้คลองเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนมากขึ้น ประชาชนก็เปลี่ยนแปลง ไปอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรร และตามริมถนนต่างๆ สถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ เริ่มให้บริการประชาชนไม่สะดวก สถานที่ราชการก็คับแคบ ต้องต่อเติมอาคารด้านข้างสถานีเก่า เป็นห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และทางด้านหลังสถานี สร้างเป็นห้องแถวสำหรับเป็นที่พักอาศัย ของข้าราชการตำรวจ ต่อมา ปี พ.ศ.2520 กรมตำรวจได้จัดซื้อที่ดินริมถนนหนองแขมบางบอน (บางบอน 5) จำนวน 3 ไร่ จากนายชววุฒิสุข เจ้าของที่ดิน และในเวลาเดียวกัน เจ้าของที่ดินรายนี้ได้บริจาคเพิ่มเติมให้อีก1ไร่ โดยไม่คิดมูลค่ารวมที่ดิน 4 ไร่ เพื่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ พ.ศ.2523 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 40 หลัง สำหรับเป็นที่พักของข้าราชการตำรวจ ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดสร้างสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม หลังใหม่ (อาคารปัจจุบัน) 1 พฤษภาคม 2530 ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารหลังเก่า มาดำเนินการในอาคารหลังใหม่จนกระทั่งปัจจุบัน

 • สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู

สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหน่วยงาน เขตอำนวยการรับผิดชอบและเขตพื้นที่ปกครอง ของหน่วยงานราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2539 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2539 โดยให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา จึงนับได้ว่าสน.หนองค้างพลูเริ่มเปิดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2539 เป็นต้นมา โดยแยกพื้นที่บางส่วนของ สน.หนองแขม ออกมา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการ อีกทั้งการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนให้ได้ทั่วถึง

สถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่   โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์)  โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  โรงเรียนประชาบำรุง  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)  โรงเรียนวัดอุดมรังสี

 

สังกัดเอกชน ได้แก่   โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  โรงเรียนจันทศิริวิทยา  โรงเรียนปิยพัฒน์  โรงเรียนเลิศหล้า  โรงเรียนวีรสุนทร  โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์  โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า  โรงเรียนอนุบาลนครธน  โรงเรียนอนุบาลนัยนา  โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์หนองแขม  โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร

ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยธนบุรี  โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม  โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมหมู่บ้านครู  โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซียบริหารธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

        แขวงหนองแขม  3 แห่ง  - สะพาน 1   หลวงพ่อทวีศักดิ์  เลียบคลองหมื่นแช่ม  หมู่ 13

แขวงหนองค้างพลู  6 แห่ง - สามัคคีชุมชนหมู่ 13  เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ซอยกำนันวิจิตร  วัดวงษ์ลาภาราม  บัวแก้ว  เทียนส่องเดย์แคร์

โรงเรียนฝึกอาชีพ  - ร.ร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ( หลวงพ่อทวีศักดิ์ )

ซอยเพชรเกษม 81 ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล  แขวงหนองแขม

โรงพยาบาล สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ที่อยู่ 39 หมู่4 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม (สุดสายรถเมล์ปรับอากาศสาย 80) จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความศรัทธาและร่วมมือร่วมใจจากประชาชน โดยเฉพาะพระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา จากคุณเสาวนีย์ วิไลจิตต์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้ตั้งเป็นโรงพยาบาลและเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2532 จากนั้นเป็นต้นมาโรงพยาบาลก็ได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล จนปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 หนองแขม

ที่อยู่ 15/38-43 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชม. มีโรงพยาบาลในกลุ่ม คือ โรงพยาบาลศรีวิชัย1 โรงพยาบาลศรีวิชัย3 และโรงพยาบาลศรีวิชัย5 กำลังขยายงานเพื่อรองรับการให้บริการ

 

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ

เลขที่ 40 ม.1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

สถานีโทรทัศน์

 • สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีช่อง 3 อยู่ที่กิโลเมตรที่ 19 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2513 โดยบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ต่อมาได้โอนกิจการมาเป็นขององค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทย และดำเนินการโดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด