ข้อมูลพื้นฐานเขตทวีวัฒนา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐานเขตทวีวัฒนา

                                             ข้อมูลเขตทวีวัฒนา

 

1. ประวัติความเป็นมาเขตทวีวัฒนา

          ทวีวัฒนาเป็นชื่อคลองที่ได้รับพระราชทานขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน

เดิมมีฐานะเป็นตำบลทวีวัฒนาอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี จนเมื่อมีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองนครหลวงขึ้นใหม่เป็น กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 อำเภอตลิ่งชันจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเขตตลิ่งชัน และตำบลทวีวัฒนา เปลี่ยนฐานะเป็นแขวงทวีวัฒนา และโดยเหตุผลที่พื้นที่ของเขตตลิ่งชันมีอาณาเขตกว้าง มีสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้ บริการและความสะดวกของประชาชนจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน และตั้งเขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป

          เขตทวีวัฒนา ถือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชานกรุง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผล พืชผักเกษตรกรรมที่เต็มรูปแบบการทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ปลูกผลไม้แทรกด้วยพืชผักในรูปแบบผสมผสานอย่างลงตัว ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร หรือฝั่งธนบุรี

 

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

 

ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร  หรือฝั่งธนบุรีติดต่อเรียงตามเข็นนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับอำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  มีคลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน  มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้            ติดต่อกับเขตบางแค  และเขตหนองแขม  มีคลองบางเชือกหนัง คลองทวีวัฒนา และคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

 

1.2  จำนวนพื้นที่

 

          เขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 50.219 ตร.กม. แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

- แขวงทวีวัฒนา

- แขวงศาลาธรรมสพน์

 

1.3  สภาพพื้นที่

          เนื่องจากสภาพดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ เขตทวีวัฒนาจึงเหมาะแก่การเกษตรที่ทำชื่อเสียงและนำรายได้ให้มาก ได้แก่ การปลูกกล้วยไม้ นอกจากนี้ตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวม เขตทวีวัฒนายังถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จึงทำให้พื้นที่เป็นแหล่งที่พักอาศัย ซึ่งประชากรส่วนหนึ่งเดินทางเข้าไปทำงานในเขตพื้นที่อื่น ๆ และมีประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

 

1.4  วิสัยทัศน์

          เขตทวีวัฒนา เป็นเขตน่าอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

1.5  คำขวัญเขตทวีวัฒนา

          ธรรมชาติสดสวย                   กล้วยไม้หลากสี

          สวนผักมากมี                       คูคลองมากมาย

          ใกล้แดนธรรมพุทธมณฑล        ถนนสวยหลายสาย

          คมนาคมสะดวกสบาย             สุขสมหมาย...ทวีวัฒนา

  

2.  จำนวนประชากร และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

 แขวง


ประชากร (คน)


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)


ชาย


หญิง


ชาย


หญิง


ทวีวัฒนา


        10,269


        11,345


          7,660


          8,838


ศาลาธรรมสพน์


        24,048


        27,944


        18,313


         22,404


     รวม (คน)


73,606


57,215

 

2.1  ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้ว ปี 2554  จำนวน   5,617 คน

2.2  ผู้พิการที่ลงทะเบียนแล้ว   จำนวน 484 คน มีผู้พิการที่ลงทะเบียน ปี 2554 เพิ่มจะได้รับเงินสวัสดิการเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 69 ราย 

2.3  จ่ายเงินสวัสดิการค่าจัดการศพผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2553 มกราคม 2554  รวม 36 ราย

  

3.  หน่วยราชการสถานที่สำคัญ 

3.1  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1. โรงเรียนคลองต้นไทร เลขที่ 87/2 หมู่ 19  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เลขที่ 155 คลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

3. โรงเรียนคลองบางพรม  เลขที่ 53 คลองบางพรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ 4 คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส เลขที่ 3 คลองมหาสวัสดิ์  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

6. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เลขที่ 9/3 หมู่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

 

3.2  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

1. โรงเรียนทวีวัฒนา  คลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

2. โรงเรียนนวมินทราชินูปถัมภ์ (สตรีวิทยา 3) ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา

 

3.3  วิทยาลัยและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1. วิทยาลัยทองสุข เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

2. เทคโนโลยีปิ่นมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

 

3.4  โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

2. โรงเรียนอนุบาลจารุเวศ หมู่บ้านชวนชื่น แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

3. โรงเรียนอนุบาลกอบแก้ว หมู่บ้านกอบแก้ว แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

4. โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค หมู่บ้าน ป.ผาสุข แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

5. โรงเรียนอนุบาลโชติกาญจน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

6. โรงเรียนอนุบาลจิรโชติ หมู่ 1 แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา

7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส หมู่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

 

 

3.5  วัดในเขตทวีวัฒนา  มี 3 วัด


1.   

วัดปุรณาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา


2.   

วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา


3.   

วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา

 

3.6  สถานปฏิบัติธรรม 2 แห่ง


1.   

มูลนิธิหลวงพ่อเทียน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา


2.   

สถานปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน (หมออุดม ธรรมวิมุติ) แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

 

 


3.7       

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งของดีของเขต

 

          3.7.1  ตลาดนัดธนบุรี  

ตลาดนัดธนบุรี เป็นตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่

ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาบนพื้นที่ 110 ไร่ มีแผงค้ากว่า 4,000 แผงค้า ส่วนค้าขายเป็นโซนต่าง ๆ ให้ซื้อหาสินค้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย สินค้าที่จำหน่ายมีหลากหลาย ทั้งต้นไม้ อุปกรณ์ การจัดสวนและปลูกต้นไม้ สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ พระเครื่อง พระบูชา เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า งานหัตถกรรม เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก เครื่องแก้ว เซรามิก พลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งตลาดสดจำหน่ายอาหารสดและอาหาร แห้งครบครัน จุดเด่นของตลาดคือเป็นศูนย์จำหน่าย กล้วยไม้และปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งขายปลีกและขายส่ง นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดนิทรรศการ การฝึกสอนวิชาชีพต่าง ๆ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถจับจ่าย ซื้อหาสินค้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.0-2421-4523

 

3.7.2 บ้านพิพิธภัณฑ์ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมกิจวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวเมืองในยุค 2500 โดยการจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์จะเลียนแบบรูปแบบจริงในอดีต เริ่มจากชั้นล่างซึ่งจัดเป็นร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของเล่น ร้านตัดผม ตัดเสื้อ ร้านขายกาแฟ ร้านขายยา ฯลฯ แต่ละร้านเต็มไปด้วยข้าวของเก่าแก่ที่เคยเห็นกันในอดีต บนชั้นสองเป็นที่จัดแสดงของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคเข้ามาตั้งแต่กิ๊บติดผมของผู้หญิงไปจนถึงภาพแผนที่เมืองไทยเก่าแก่รวมถึงเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่วนหนึ่งจัดเป็นร้านถ่ายรูปจำลองชื่อร้าน ฉายาคลองโพ ส่วนชั้น 3 จัดเป็นย่านกลางเมืองประกอบด้วยที่ทำงานและร้านค้า ห้องเรียน ห้องนายอำเภอ ร้านขายทอง และร้านสรรพสินค้า ข้าวของที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนธรรมดา ๆ ซึ่งจะไม่ได้เห็นในพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ

          บ้านพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่ 170/17 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซอยคลองโพ 2 ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา เปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-1257-4508 (วรรณา  นาวิกมูล) 0-9200-2803 (อเนก  นาวิกมูล) หรือ 0-2457-2603 และ 0-2869-6281 กด 0 หรือ 1

 

3.7.3   คลองมหาสวัสดิ์  

เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  เพื่อเป็นเส้นทางลัดไปพระปฐมเจดีย์   โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) เป็นคลองที่เป็นเส้นตรง  ปัจจุบันมีถนนเลียบสองฝั่งคลองเป็นช่วง ๆ สองข้างคลองเต็มไปด้วยสวนผัก  สวนดอกไม้ ทุ่งนา และนาบัวมากมาย

 

3.7.4  ถนนอุทยาน

ถนนอุทยาน เป็นถนนที่สวยที่สุดสายหนึ่งของประเทศ เชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ขนานไปกับถนนบรมราชชนีและถนนเพชรเกษม มีระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มีเขตทางกว้าง 90 เมตร และจัดแบ่งทางเป็น 10 ช่องทางจราจร อันประกอบด้วยช่องทางหลักข้างละ 3 ช่องทาง และช่องทางคู่ขนานอีกข้างละ 2  บริเวณเกาะกลางถนนกว้าง 18 เมตร ประกอบด้วยสวนหย่อมและสระบัว โคมไฟประดับด้วยหงษ์จำนวน 979 ต้น เรียงรายตลอดสองฟากถนน  บาทวิถีสองข้างเป็นทางเดินออกกำลังกายในช่วงเวลาเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก เมื่อมองไปยังองค์พระประธานพระศรีศากยมุนีในบริเวณพุทธมณฑ่ลจะสวยงามมาก

 

   3.7.5  สวนทวีวนารมณ์ 

สวนทวีวนารมณ์ เป็นสวนสาธารณะขนาด 60 ไร่ พร้อมลานนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวอันร่มรื่น ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับตลาดนัดธนบุรี