ข้อมูลชุมชนและการพัฒนา เขตทวีวัฒนา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลชุมชนและการพัฒนา เขตทวีวัฒนา

                                            ที่ตั้งสภาองค์กรชุมชนเขตทวีวัฒนา

 สถานที่ตั้ง  

207/10 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ หมู่ 8 ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 19  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 2225392

ที่มา   

 ประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน  กลุ่มจดแจ้งมี  33 กลุ่ม จากเวทีการรับรองสถานภาพชุมชน ได้มีคณะทำงานประสานงานองค์กรเข้าร่วมใจการจัดทำเวที 3 ครั้ง  เปิดเวทีความเข้าใจสภาองค์กร 3 ครั้ง

การเมือง   

สมาชิกสภากรุงเทพเขตทวีวัฒนา 1 ท่าน สมาชิกเขต 7 ท่าน

 

กลุ่มจดแจ้ง 33 กลุ่ม

                                 ด้านเศรษฐกิจ รวม 6 กลุ่ม

                                 1. กลุ่มสายใยรักครอบครัว

                          2. กลุ่มกล้วยไม้ทวีวัฒนา 5

                          3. กลุ่มน้ำหมักชีวภาพเจ้าพระยาร่วมใจ

                          4. กลุ่มบางเชือกหนัง

                          5. กลุ่มกล้วยไม้นิววรรณี

                          6. แม่บ้านดอกไม้ร่วมใจ

 

                                 ด้านแผนชุมชน รวม 6 กลุ่ม

                                 1. ชุมชนบางพรมร่วมใจ

                          2. ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

                          3. ชุมชนวัดปุรณาวาส

                          4. ชุมชนหมู่บ้านเปรมวดี

                          5. ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

                          6. ชุมชนบ้านจัดสรรกุลทิพย์

 

                                 ด้านสวัสดิการ  รวม 3 กลุ่ม

                                 1. ชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส (ผู้สูงอายุ)

                          2. ชมรมผู้สูงอายุร่วมเกื้อ

                          3. ชมรมกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน (ร่วมเกื้อ)

 

                                 ด้านยาเสพติด  รวม 7 กลุ่ม

                                 1. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส

                          2. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบางพรมร่วมใจ

                          3. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนพรรณพฤกษา

                          4. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์

                          5. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

                          6. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสินพัฒนาธานี

                          7. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

 

                                 องค์กรการเงิน (กองทุนชุมชน) รวม 6 กลุ่ม

                                 1. กองทุนชุมชนวัดปุรณาวาส

                          2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ร่วมเกื้อ

                          3.  กลุ่มกองทุนเมือง หมู่ 10

                          4.  กลุ่มออมทรัพย์สินพัฒนาธานี

                          5.  กลุ่มออมทรัพยบางพรมร่วมใจ

                          6. ชุมชนเมือง หมู่ 3

 

                                 ด้านสุขภาพ  รวม 5 กลุ่ม

                                 1. ลานกีฬาเจ้าพระยาร่วมใจ

                          2. ลานกีฬาพรรณพฤกษา

                          3. ลานกีฬาชุมชนสินพัฒนาธานี

                          4. ลานกีฬาร่วมเกื้อ

                          5. ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 3

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตทวีวัฒนา  33 คน

 

ชุมชนร่วมเกื้อ              

1.นายชูเกียรติ             สุวรรณรังษี      254 ม.8  แขวงทวีวัฒนา         081 986-1487

2.นางสาวชุติมา            สายสิทธิ์         249 ม.8แขวงทวีวัฒนา           089 991-5631

3.นางเนียร                  บุญรัตน์          90 ม.8แขวงทวีวัฒนา                      086 757-3169

4.นางปรียา                 วงษ์ประยูร          33/15   ม.8 แขวงทวีวัฒนา            085 800-0851

5.นายวุฒิชัย               ภูศรี              251 ม.8 แขวงทวีวัฒนา          086 314-7880

6.นางสมจิต                ปรึกษากิจ       3/28 ม.8แขวงทวีวัฒนา          084 007-3346

 

ชุมชนพรรณพฤกษา            

7.นางชูจิตร                ศิริจานุกุล        211 ม.10 แขวงทวีวัฒนา        085 018-6522

8.น.ส.วณี                  วิชัยศิริพันธ์      333  10 แขวงทวีวัฒนา          081 538-1971

9.นางกรภัทร์               สุทธิ์              118 ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์ 087 500-1037

 

ชุมชนสกุลทิพย์           

10.นายนิพนธ์              ประวัติวิถีสุข     80/19 ม.9 แขวงศาลาธรรมสพน์          081 382-9927

11.นางศุภลักษณ์          เข็มทอง         80/7 ม.9 แขวงศาลาธรรมสพน์  089 773-1702

 

ชุมชนบางมพรหมร่วมใจ         

12.นายเฉลียว              คงคืน            22 ม.11 แขวงทวีวัฒนา          087 510-0657

13.นางนงเยาว             รุ่งแสง            54/2 ม.7 แขวงทวีวัฒนา         086 788-7633

14.นายสมศักดิ์            เพ็งจันทร์        16 ม.7 แขวงทวีวัฒนา            087 700-9723

 

ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ            

15.นางกมลทิพย์      โชคมงคลเสถียร    312 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์   081 311-5520

16.นางนิดหน่อย           ยวงทอง         59/28 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์          02 441-2442

17.น.ส.วรรณี              สิขันธกบุตร      88 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์    02 889-6150

18.นางจอมขวัญ           จันทร์รู           18 ม.1 แขวงศาลาธรรมสพน์    02 889-6643

 

 

 

ชุมชนวัดปุรณาวาส      

19.นางอารีย์               แก้วดี            25/9 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์           089 613-6492

20.นางใกล้รุ่ง              ฉายาลักษณ์    14/23 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์          085    194-3734

21.นางพรทิพย์            ลบล้ำเลิศ        14/13 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์          085     999-4238

22.เรือตรีบุญช่วย          เทศพงษ์        211 ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์          081 962-5186

 

ชุมชนสินพัฒนา        

23.นางศิริอร                หนูเวียง                    63/82 ม.5 แขวงทวีวัฒนา                 086 015-0914

24.นางอารีย์                ศาลาศรัย        66/127ม.5 แขวงทวีวัฒนา                  089 784-3952

25.นางครองเพชร         ประดับกุล        59/70 ม.5 แขวงทวีวัฒนา                 086 998-7114

 

 ชุมชนเปรมวดี          

26.นายสมชาย             รอดสนาม        67/46 แขวงศาลาธรรมสพน์                081 985-9227

 

กลุ่มชุมชนดั้งเดิม   

27. นางวัชรา               กล่ำคำ           960 ม.7 แขวงศาลาธรรมสพน์   081 137-7179

28.นางละมัย               เฮงวิวัฒนชัย    198 ม.3 แขวงทวีวัฒนา                    02 889-0424

29.นายชาญชัย            พูนผล           63/2 ม.5 แขวงทวีวัฒนา                  089-156-7977

30.นายสมชาติ             รุ่งแสง            33/10 ม.9 แขวงทวีวัฒนา                 081 826-7145

31.นายสมิน                บำรุงพืช         61/1 ม.6 แขวงทวีวัฒนา                  083 700-6697

32.นางจำเนียร             อุ่นเสน่หา        11/77 ม.8 แขวงทวีวัฒนา                 02 889-0794

33.นางพรพิมล             สุญญาจารย์     3/14 ม.3 แขวงทวีวัฒนา                  089 669-6795

 

 

วันที่ ทำบันทึกข้อมูล  12  สิงหาคม  2554