ข้อมูลพื้นฐาน เขตบางกะปิ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน เขตบางกะปิ

 

สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางกะปิ
189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2375-5573,0-2375-5574
โทรสาร 0-2375-5574ต่อ5757
E-Mail : katebangkapi@hotmail.com: http://katebangkapi.hi5.com

 

คำขวัญเขตบางกะปิ

บางกะปิถิ่นขวัญเรียม ยอดเยี่ยมแหล่งอุดมศึกษา เคหะ  ชุมชนพัฒนา ล้ำค่าแสนแสบคลองของถิ่นเรา

วิสัยทัศน์เขต   บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนพึงพอใจในการบริการ"

เขตบางกะปิ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตบูรพา ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนใต้)

ที่ตั้งและอาณาเขต

เขตบางกะปิตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 

ประวัติศาสตร์

พื้นที่บริเวณเขตบางกะปิในอดีตเป็นป่าทึบ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดกบฏที่เมืองนครจำปาศักดิ์และเมืองหลวงพระบาง จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพไปปราบจนสำเร็จ และได้กวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองรายทางมาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมคลองแสนแสบและคลองกุ่ม

เมื่อมีผู้คนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้รับการจัดตั้งเป็น อำเภอบางกะปิ ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนคร ซึ่งในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลบางกะปิและตำบลห้วยขวางไปจัดตั้งเป็นอำเภอพญาไท

ในช่วงปี พ.ศ. 2514-2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กล่าวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่เป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางกะปิจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตบางกะปิ แบ่งออกเป็น 9 แขวง (ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้โอนแขวงสามเสนนอกไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง)

เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวาง และต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้น ท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต เพื่อสะดวกแก่การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงแบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตลาดพร้าวและเขตบึงกุ่ม ในปี พ.ศ. 2532 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ก็ได้รวมพื้นที่แขวงวังทองหลางและบางส่วนของแขวงคลองจั่นไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง


พื้นที่

28.523 ตร.กม.

ประชากร

150,166 คน (พ.ศ. 2552)

ความหนาแน่น

5,264.73 คน/ตร.กม.

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2552
เขตบางกะปิมีประชากรทั้งสิ้น 150,311 คน  ชาย    68,762 คน   หญิง 81,549 คน
แขวงคลองจั่น 84,496 คน ชาย=38,607 หญิง=45,881
แขวงหัวหมาก 65,814 คน ชาย=30,155 หญิง=35,659

บ้านเรือน จำนวน 84,501 หลัง  แขวงคลองจั่น 41,940 หลัง แขวงหัวหมาก 42,561 หลัง

     

แหล่งท่องเที่ยว

ปัจจุบันเขตบางกะปิมีหน่วยการปกครองย่อย 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่
1. คลองจั่น (
Khlong Chan)
2. หัวหมาก (
Hua Mak)
มี
คลองแสนแสบฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างสองแขวงดังกล่าว

วัดศรีบุญเรือง

    ตั้งอยู่เลขที่ 594 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  วัดตั้งอยู่ติดกับคลองแสนแสบ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญ คือพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยยุดกลางปางมารวิชัย สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งมีอยู่ 3 องค์เท่านั้นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปยืน 2 องค์ ปางทรมานพระยาชมพูเป็นไม้แกะสลักปิดทอง

คลองแสนแสบ

      เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีความยาว  53.5  กม.  เริ่มตั้งแต่ คลองตันไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง  จุดมุ่งหมายในตอนแรกขุดคือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์  สำหรับลำเลียงไพร่พลเสบียงอาหาร และสรรพวุธในการทำสงครามปกป้องเขมรระหว่างไทยกับญวน  เมื่อก็กลับกลายมาเป็นเสมือนสายโลหิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนในแถบนี้  นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ  ชื่อคลองแสนแสบเป็นที่รู้จักกันดีจากนิยายและภาพยนตร์ยอดนิยม แผลเก่า”  จากปลายปากกาสงครามสงบแล้วคลองแสนแสบของ  “ไม้เมืองเดิม


   

 

สถานที่ราชการในพื้นที่

•  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 10

ที่ตั้ง 184 หมู่ 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  หมวดการทางบางกะปิ แขวงการทางกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง 184/7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง 2088 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะปิ

ที่ตั้ง 8938 ซอยลาดพร้าว 148/1/150 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ

ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่เขตบางกะปิ

ที่ตั้ง 277/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบึงทองหลาง

ที่ตั้ง 2564 – 2566 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

•  ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น

ที่ตั้ง 74 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเขตการเดินรถที่ 8

ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สำนักงานประชาสงเคราะห์เขตพื้นที่ 5 (คลองจั่น)

ที่ตั้ง 912 หมู่ 2 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีวิทยุท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  ที่ทำการไปรษณีย์เขตวังทองหลาง ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีไฟฟ้าย่อยคลองจั่น การไฟฟ้านครหลวง

•  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง 487 ซอยเทพลีลา ซอยราม 39 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ แห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง 53/187 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 7 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  สำนักงานบริการโทรศัพท์หัวหมาก

ที่ตั้ง 305 หมู่ 2 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สำนักงานบริการโทรศัพท์

ที่ตั้ง 3105 อาคารน้อมจิตต์ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  ที่ทำการไปรษณีย์รามคำแหง

ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  การเคหะแห่งชาติ

ที่ตั้ง 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพ

•  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35

ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาส

ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานพยาบาลและบำบัดผู้ติดยาเสพติดวังทองหลาง

ที่ตั้ง 56/1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  ศูนย์สุขภาพชุมชนอนันต์สุขสันต์

ที่ตั้ง 39 ซอยชุมชนสุขสันต์ 26 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

 

สถานีตำรวจในพื้นที่

•  สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว โทร. 0-2377-4313

ที่ตั้ง 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โทร. 0-2314-0696

ที่ตั้ง 2090 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก โทร. 0-2314 – 0696

ที่ตั้ง 2090 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

•  สถานีตำรวจนครบาลประเวศ โทร. 0-2321-6035

ที่ตั้ง 215 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

•  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย โทร. 0-2538-3897

ที่ตั้ง 171 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.

 

ของดี เขตบางกะปิ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวาดบนพื้นทราย
กลุ่มทรายประดิษฐ ์
(คุณวีระชัย เสมานิล) 384 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร. 0-2375-2626,08-9180-6426

 

 

 

 

ตะกร้าสานจากสมุดโทรศัพท์
กลุ่มจักสานร่วมกันสร้างจากวัสดุเหลือใช้
(คุณลีเซี้ยม แซ่อุย)  29 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร.0-2370-2539,08-4626-1453

 

 

 

สบู่สมุนไพรภูภัสรา
คุณศรัณย์ นาคะประทีป 146 ซอยลาดพร้าว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร.0-2731-0085,08-1932-7283

 

 

น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า,
สบู่เหลวสมุนไพร ฯลฯ
กลุ่มแม่บ้านเคหะชุมชนคลองจั่น
(คุณจันทิมา พรประยูรชัย) 1/49 ตรอกการเคหะ หลังที่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. โทร.0-2377-4776

 

 

ชุดรายอเด็กชาย-หญิง , หมวกแต่งมุก ,ญาบสี่เหลี่ยม ฯลฯ
กลุ่มอาภรณ์มุสลิม
(คุณนฤมล หีมมิน๊ะ) 11 สามัคคีแยก 15 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
โทร.0-2735-0336,08-9499-1677

 

 

ตัดเย็บผ้าฝ้ายเสื้อคลุม,
เสื้อสำเร็จรูป ฯลฯ
กลุ่มอาชีพสุขสันต์ 26 ก้าวหน้า
(คุณกิตติมา วิลามาศ) 21 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร.0-2519-0153,08-9995-2717

 

 

ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ชุดลำลองผ้าไหมไทย ฯลฯ
ห้องเสื้อกาย
(คุณเรไร เกิดบัณฑิตย์)  3091 ถนนลาดพร้าว 111/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร. 0-2374-0742-3 ,08-9173-7752

 

 

ขนมจีนน้อมจิตต์ เส้นสด
(คุณชัชวาล มัททวีวงศ์) 56 ซอยลาดพร้าว 113 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร. 0-2704-7357 ,08-9897-0474

 

 

ไวน์เพื่อสุขภาพ,ไวน์ผลไม้ตามฤดุกาล ฯลฯ
กลุ่มแม่บ้านเทพทวีพัฒนา
(คุณปราณี รุจิราวิวัฒนกุล) 2738 ซอยลาดพร้าว 101  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โทร. 0-2376-0396,08-1771-5667