รายงาน สภาองคืกรชุมชนเขตบางแค | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายงาน สภาองคืกรชุมชนเขตบางแค

  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สภาองค์กรชุมชนตำบล  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร


ส่วนที่ 1 ข้อมุลองคกร

1.1 ประชุมจัดตั้งเมื่อ    วันที่   7  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2553       

1.2 ชื่อประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล นายปรีชา      บัวสาย

1.3 สถานที่ตั้ง/ ที่ติดต่อ     เลขที่  1  ซ.บางแค 4    แขวงบาง  เขตบางแค  กทม.  10160

1.4 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   47     ชุมชน/หมู่บ้าน

      เข้าร่วมจัดตั้งครั้งแรก     32     ชุมชน/หมู่บ้าน

      ปัจจุบันครอบคลุม        32     ชุมชน/หมู่บ้าน

1.5 จำนวนชุมชน (กลุ่ม / องค์กรชุมชน)

       ที่เข้าร่วมจัดตั้งครั้งแรก          62      กลุ่ม

   ปัจจุบันมีจำนวน          62          กลุ่ม

 

ส่วนที่  2  ด้านการประชุม

 

2.1 สถานที่ประชุม ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเขตบางแค

  สถานที่ประชุมที่ใช้เป็นประจำคือ ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเขตบางแค

  ปรับเปลี่ยนสถานที่ประชุมตามที่สามารถประสานได้ ได้

  มีการประชุมสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆ    มีบ้าง เป็นครั้งคราว

 

2.2 ลักษณะการประชุม   

        มีการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปชัดเจนคือ

      ประสานการนัดหมายตามเป็นครั้ง ๆ

       ได้มีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลไปแล้ว   4  ครั้ง ปีพ.ศ. 2553   

       ยังไม่มีการประชุม  

 

2.3 ในปีที่ผ่านมา  

          เรื่องสำคัญที่ได้นำมาหารือในการประชุม ได้แก่

                                  -เรื่องของคณะทำงานสภาฯเขตบางแค

                             -เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อม

                             -ยาเสพติดในชุมชน

                             -สุขภาพชุมชน (สปสช.)

       การนำข้อมูลองค์กรชุมชนที่จดแจ้งมาดูร่วมกัน / วิเคราะห์ข้อมูลองค์กร หารือเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาของชุมชน / ชาวบ้านในพื้นที่ ได้แก่

                             -เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อม

                             -ยาเสพติดในชุมชน

                             -สุขภาพชุมชน (สปสช.)

นำเรื่องงานพัฒนาที่ทำอยู่ในพื้นที่หารือในเวทีสภาเพื่อประสานการ  ทำงานต่อ เช่น

         การจัดโครงสร้างการทำงาน แบ่งหน้าที่การทำงานร่วมกันของ 

         สภาองค์กรชุมชนตำบล/ชุมชนเขตบางแค

  การวางกติกา ข้อตกลงร่วมในการทำงานของสภาองค์กรชุมชน

  การวางแผนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล ในเรื่องต่าง

  การหารือเรื่องใหม่ๆที่เกิดจากการคิดริเริ่มของสมาชิกสภาฯ   

         ได้แก่ เรื่อง เยาวชน,สวัสดิการ,การศึกษา

 

ส่วนที่ 3  ด้านการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล

 

3.1 งานที่ได้ดำเนินการตามภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามมาตรา 21 ได้แก่*

                   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ  ได้แก่                       

-ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร

-ด้านการสอนโยคะ
              ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านความร่วมมือกับ อปท.และหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่

                                      -ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

                                      -ฝ่ายรักษา
                                      ยังไม่ได้ดำเนินการ

(3) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ได้แก่

จัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง ตามโครงการพระราชดำริ
                              ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                   (4) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข และการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่

-การพัฒนาศักภาพผู้นำชุมชน
           ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                   (5) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

          มีการเปิดเวทีในการเสนอปัญหาและแนวทาวแก้ปัญหาร่วมกัน
                              ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                   (6) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปชช.ในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการของ อปท.หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีผล หรือ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตชุมชน ได้แก่
         

สำนักงานเขตให้ความอนุเคราะห์สถานที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจของภาคประชาชน

ของเขตบางแค การดำเนินงานดังนี้

                   1. เรื่องสภาองค์ชุมชน เขตบางแค ในประเด็นต่างๆ ( ภาพกิจกรรม )

                   2. เรื่องของโครงการสุภาพ ( สปสช.)  ภาพกิจกรรม

 

* กรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสาร ภาพกิจกรรม ไฟล์ข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงาน

        แต่ละเรื่องให้แนบมาด้วย

                                       ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

      (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน      ในตำบลเกิดความเข้มแข็ง และสมาชิกองค์กรชุมชนรวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่

เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารทะเลสด  ที่ไม่มีสารเคมีเจือปน

                              ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                             (8) ประสานการทำงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลอื่น ได้แก่

          โซนธนบุรีใต้ 8  เขต บางแค, คลองสาน, ธนบุรี,ทุ่งครุ,บางขุนเทียน,จอมทอง,ราษฎ์บูรณะ

          บางบอน
                                                 ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                   (9) รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในตำบลอันเนื่องจากการดำเนินงาน ของ อปท.หรือหน่วยงานของรัฐ  ต่อ อปท.และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สำนักงานเขตบางแค
                                       ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                             (10)วางกติกาในการดำเนินกิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้แก่

                                          ต้องดำเนินการขอยื่นจดแจ้งที่สำนักงานเขตบางแค
                                                ยังไม่ได้ดำเนินการ

 
                              (11) จัดทำรายงานประจำปีของสภา รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ    

       ที่เกิดขึ้นในตำบล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ได้แก่

                                  รายงายการสรุปการทำงานประจำปี และรายงานการประชุมของ       

         สภาฯ  1 ปี  ประชุม   4  ครั้ง


          ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

(12) เสนอรายชื่อผู้แทนไปร่วมประชุมระดับจังหวัด  ได้แก่

1) นางสาวธิญาดา      อยู่พุ่ม

                                      2) นายไพศาล           บังคมเนตร

3.2 งานอื่นๆที่สภาองค์กรชุมชนตำบลได้ดำเนินการในตำบล ได้แก่

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลปัญหาของประชาชนในตำบล

การร่วมรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนในตำบลจำนวน   62  กลุ่ม/องค์กร

     การสนับสนุนให้เกิดสภาหมู่บ้าน   เชื่อมโยงการทำงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยการ  จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เขตบางแค

     การหนุนให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม/ชุมชนในตำบล

     การนำงานพัฒนาที่ทำอยู่แล้วในตำบลมาดำเนินการต่อโดยผ่านเวทีสภา เช่น

เรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์คูคลอง   การร่วมกันจัดทำแผนชุมชนในระดับ หมู่บ้าน/ตำบล เขตบางแค

การประชาสัมพันธ์งานสภาองค์กรชุมชน ในเรื่องการทำข้อมูลสภาฯ  เพื่อลงในเว็บไชว่ามีอะไรบ้าง

      อื่นๆ  -

ส่วนที่ 4  ด้านการประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ

 4.1 หน่วยงานในระดับท้องถิ่น


  เรื่องที่ประสานการทำงาน


  สาระสำคัญ/ผลการประสาน


 


 


 


1.1สนง.เขตบางแค


การพัฒนาชุมชน


การพัฒนาชุมชน


1.2ศูนย์สาธารณสุข 40


ศูนย์สุขภาพชุมชน


ด้านสุขอนามันในชุมชน


1.3สน.หลักสอง


ดูแลความสงบเรียบร้อย


ดูแลชุมชน


1.4สน.เพชรเกษฒ


ดูแลความสงบเรียบร้อย


ดูแลชุมชน


1.5 สน.ศาลาแดง


ดูแลความสงบเรียบร้อย


ดูแลชุมชน


 

4.2 หน่วยงานอื่นๆ27.        

 


 


2.1   พอช.


จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เขตบางแค และยุทธศาสตร์การบริหาร


เปิดเวทีประชาคม


2.2   สปสช.


โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ชุมชนเขตบางแค


เปิดเวทีประชาคมละจัดอบรมให้ความรู้


2.3  ปปส.


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด


จัดฝึกอบรมแลแข่งขันระดับเขต

50  เขตกทม.

 


2.4    มูลนิธิต่างๆ


โครงการประกันสังคมมาตรา 40

โครงการเยาวชน/สตี


จัดฝึกอบรมแลแข่งขันระดับเขต

 50   เขตกทม.

 

 

 

ส่วนที่  5  ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน


5.1 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

 ชื่อหน่วยงานที่สนับสนุน


จำนวนงบประมาณ


วัตถุประสงค์


  1. จัดตั้งสภาฯ พอช.


                              20,000


เพิ่มความเข็มแข็งองค์กรชุมชนท้องถิ่น


  2. ยุทธศาสตร์ พอช.


งวดแรก 60%            84,000


การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการพัฒนา


   3. สปสช.


                              33,000


ส่งเสริมให้ความรู้ดูแลสุขภาพชุมชน


   4. ปปส.


                            100,ooo


ป้องกันเยาวชนและคนในชุมชนห่างไกลยาเสพติด


 

รวม ปี 54


                           237,000


 


5.2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

 กิจกรรมที่ดำเนินการ


จำนวนงบประมาณ


ผลที่ได้รับ


  1. จัดตั้งสภาฯ


                    20,000


การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


 


                    84,000


  ได้ขับเคลื่อนงานต่างๆ


  3. สปสช.


                    33,000


  ชาวบ้านได้มีความรู้ และ

  ป้องกันโรคได้มาก


  4. ปปส.


                  100,000


  ยาเสพติดไม่มากกว่าเดิม


 

รวม


                             

                  237,000


 

 

ส่วนที่  6  ด้านปัญหาข้อติดขัดในการทำงาน / การแก้ไข


1) เรื่องยาเสพติด

2) เรื่องเยาวชน

3) เรื่องการศึกษา
4) เรื่องสิ่งแวดล้อม


5)    

เรื่องสวัสดิการ


6)    

ที่อยู่อาศัย


7)    

เรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำ

 

ส่วนที่  7  ด้านแผนงานที่สภาองค์กรชุมชนตำบลจะดำเนินการต่อ

 

 

 


กิจกรรมที่จะดำเนินการ


ช่วงเวลา


1.เรื่องพัฒนาศักยภาพแกนนำ

(เปิดมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตบางแค)                                                                                        


ตุลาคม พฤศจิกายน ปี 54  


2.เรื่องสวัสดิการ                                                                                  


,มกราคม ปี53  553


3.เรื่องเยาวชน/การศึกษา


,มกราคม ปี53  553


4.เรื่องสิ่งแวดล้อม


,มกราคม ปี53  553


5.เรื่องยาเสพติด


,มกราคม ปี53  553

 

ส่วนที่  8  ด้านข้อมูลรายชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับต่างๆ

 

 

 

 


ผู้แทนต่างๆ


รายชื่อ

 

 

 


 

1. ผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับ

    จังหวัดของสภาองค์กร 

    ชุมชนตำบล 2 คน


 

1. ชื่อ-สกุล นางสาวธิญาดา   อยู่พุ่ม

2. ชื่อ-สกุล นายไพศาล  บังคมเนตร

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  9  ปัญหาของ  ประชาชนในตำบล และข้อเสนอแนวทางการแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 


ปัญหาของประชาชนในตำบล

(เรียงลำดับปัญหาจากมากไปน้อย)


 


ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไข

 

 

 


 1.ขาดองค์ความรู้


 


 

 

 


 2.การประสานงานและการสื่อสาร


 


 

 

 


 3.


 


 

 

 


 4.


 


 

 

 

               


ส่วนที่ 10 เอกสารประกอบ      

          รายงานการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล 4  ครั้ง ปี พ.ศ.  2553
          รายงานการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล 2  ครั้ง ปี พ.ศ.  2554

           รายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามภารกิจสภาองค์กรชุมชนตำบลเขตบางแค  เรื่อง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน เช่น โครงสร้างการทำงาน    กติกาชุมชนตำบล  ข้อมูลกลุ่มที่จดแจ้งเพิ่ม  ฯลฯ

        ข้อมูลต่างๆเกี่ยวชุมชนในตำบล เช่น ข้อมูลปัญหาของชุมชนในตำบล  แผน ชุมชน  ฯลฯ
        แผนงานของสภาองค์กรชุมชนเขตบางแค      

รายงานประจำปีสภาองค์กรชุมชนตำบล เขบางแค เอกสาร  1  เล่ม/  ภาพ  

 

กิจกรรม  ข้อมูลทางไฟล์ข้อมูล  

 

ลงชื่อ      นางสาวธิญาดา    อยู่พุ่ม       ผู้สรุปข้อมูล

                           โทรศัพท์  083-306-8217

                   อีเมล์   thiyada1999@gmail.com

                   วันที่  10  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2554