ผู้ประสพอุทกภัย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสพอุทกภัย

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน