เวทีติดตามพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีติดตามพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร

นโยบายเพื่อเป็นการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ไปสู่ระดับชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ พื้้นที่ใน กทม. มีทั้งหมด 50 เขต พื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้ง จำนวน 33 เขต ยังคงเหลืออีก 17 เขตที่ยังไม่ได้จ้ดตั้ง  และได้มีการขออนุมัติสมทบกองทุน แล้ว จำนวน 21 เขต ซึ่งได้รับการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 11 เขต  ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วยังไม่ถึง 50% ของระดับชาติ จึงทำให้เกิดการรวมกันเพื่อผักดันทุกชุมชนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ได้ทุกชุมชนทั่ว กทม.

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.