ข้อมูลพื้นฐานเขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐานเขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของกรุงเทพมหานคร มีคลองสายหลักและสายรองรวมทั้งลำรางต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน 65สายคลอง จำนวนประชากรทั้งกมดมีประมาณ 200,000คน ประชากรแฝงประมาณ 60,000 คน    แบ่งการปกครองเป็น 6 แขวง ดังนี้

  1 แขวงคลองสามประเวศ    2 แขวงลำปลาทิว  3 แขวงคลองสองต้นนุ่น

  4 แขวงทับยาว                   5 แขวงลาดกระบัง  6 แขวงขุมทอง