การขับเคลื่อนงานภัยพิบัติดุสิต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การขับเคลื่อนงานภัยพิบัติดุสิต

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.