สภาองค์กรเขตลาดกระบังและศูนย์เฝ้าระวังน้ำเทคโน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สภาองค์กรเขตลาดกระบังและศูนย์เฝ้าระวังน้ำเทคโน

 สภาองค์กรเขตลาดกระบังได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในพืื้นที่เขตลาดกระบังในปีที่ผ่า่นมา หลายหน่วยงานไม่ให้ความช่วยเหลือทำให้พี่น้องชาวลาดกระบังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก