โครงสร้างสภาฯประเวศ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างสภาฯประเวศ

กลไกคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
-การจัดตั้งสภาองค์กร เขตประเวศ ชุมชนที่เข้าร่วม 12 ชุมชน 32 กลุ่ม/องค์กร
-ประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 7
กลไกการบริหารงานสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศ
• ประธานสภาฯ นายธนิก เหมือนแม้น
• รองประธาน คนที่ 1 นายอามีน อยู่เป็นสุข
• รองประธาน คนที่ 2 นางกนกวรรณ อำไพวรรณ์
• เลขานุการสภาฯ นายกฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง
• กองเลขาฯ นายสิทธิพร กองงามมงคล (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
นางเย็นตา ไชยถา (ตรวจสอบ)
นางบุษรา ถนอมธรรม (เหรัญญิก)
นางผุสดี สาสดี (บัญชี)
นายสมบุญ เนียมจันทร์ (ปฏิคม)

ประเด็นงานที่ขับเคลื่อน 8 ประเด็น
1. ประเด็นสวัสดิการชุมชน
2. ประเด็นที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)
3. ประเด็นแผนแม่บทชุมชน
4. ประเด็นสุขภาพ/อสส.
5. ประเด็นสื่อ/ยาเสพติด/เยาวชน
6. ประเด็นองค์กรการเงิน
7. ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน/อาชีพ
8. ประเด็นสิ่งแวดล้อม

• คณะทำงาน
ประเด็นสวัสดิการ นางผุสดี สาสดี
ประเด็นที่อยู่อาศัย นายธนิก เหมือนแม้น
ประเด็นองค์กรการเงิน นางกนกวรรณ์ อำไพวรรณ
ประเด็นแผนแม่บทชุมชน นายกฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง
ประเด็นสุขภาพ /อสส. นายสิทธิพร กองงามมงคล
ประเด็นสื่อ/เยาวชน/ยาเสพติด นางเย็นตา ไชยถา
ประเด็นสิ่งแวดล้อม นางบุษรา ถนอมธรรม
ประเด็นเศรษฐกิจ/อาชีพ นายสมบุญ เนียมจันทร์