ข้อมูลพื้นที่และการคมนาคม เขตประเวศ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นที่และการคมนาคม เขตประเวศ

ข้อมูลเขตประเวศ
เขตประเวศ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์ชุมชนชานเมือง แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ขนาดพื้นที่ จำนวน 52.49 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 แขวง
มีพื้นที่ชุมชน จำนวน 48 ชุมชน (รวมชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 7 ชุมชน)
แขวงประเวศ 22.81 ตารางกิโลเมตร (25 ชุมชน)
แขวงหนองบอน 14.51 ตารางกิโลเมตร (9 ชุมชน)
แขวงดอกไม้ 15.17 ตารางกิโลเมตร (7 ชุมชน) (รวมไม่ได้จดทะเบียน 7 ชุมชน = 14 ชุมชน)
เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มี ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ฟากเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จัน คลองตาพุฒ คลองสิงห์โต และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลีและเขตบางนา มีคลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองวัด และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกในเขตประเวศ
ถนนสายหลัก ได้แก่
• ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี
• ถนนกาญจนาภิเษก
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
• ถนนพัฒนาการ
• ถนนศรีนครินทร์
• ถนนอุดมสุข
• ถนนอ่อนนุช

ถนนสายรอง ได้แก่
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (วัดทุ่งลานนา)
• ถนนรามคำแหง 2
• ถนนสุขาภิบาล 2
ทางรถไฟ ได้แก่
• ทางรถไฟสายตะวันออก (สถานีรถไฟทับช้าง)
• โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือ แอร์พอร์ตลิงก์)

การคมนาคมทางน้ำในเขตประเวศ ที่สำคัญ ได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์
เขตประเวศมีคลองจำนวน 34 สายคลอง (ชุมชนที่อยู่ริมคลอง 25 ชุมชน)
-แขวงประเวศ จำนวน 12 คลอง (ชุมชนริมคลอง 17 ชุมชน)
1. คลองหนองบอน (คลองประเวศ-คลองปลัดเปรียง) ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์, ชุมชนบ้านบึง
2. คลองจระเข้ขบ (คลองสองห้อง-คลองประเวศ) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
3. คลองจระเข้ขบ (คลองประเวศ-คลองมะขามเทศ) ชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ
4. คลองสองห้อง (คลองประเวศ-คลองมะขามเทศ) ชุมชนมัสยิดดอกไม้
5. คลองมอญ (คลองประเวศ-มอเตอร์เวย์) ชุมชนคลองมอญ
6. คลองทับช้างล่าง (คลองทับช้าง-ถนนมอเตอร์เวย์) ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
7. คลองทับช้างบน (คลองทับช้าง-ถนนมอเตอร์เวย์) ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
8. คลองบ้านม้า (คลองประเวศ-ถนนมอเตอร์เวย์) ชุมชนบ้านม้า
9. คลองแม่จันทร์ (คลองประเวศ-ถนนมอเตอร์เวย์) -
10. คลองตาพุก (คลองประเวศ-คลองขันแตก) -
11. คลองกระทุ่มเสือปลา (คลองประเวศ-คลองสองห้อง) ชุมชนกระทุ่มเสือปลา
12. คลองประเวศบุรีรมย์ (คลองหนองบอน-คลองตาพุก) ชุมชนหลัง สน.เก่าประเวศชุมชนกระทุ่มเสือปลา, ชุมชนคลองมอญ, ชุมชนสุเหร่าทางควาย, ชุมชนริมคลองประเวศ, ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ, ชุมชนปากคลองสองห้อง, ชุมชนเกาะกลาง

-แขวงหนองบอน จำนวน 9 คลอง (ชุมชนริมคลอง 7 ชุมชน)
1. คลองหนองบอน (คลองประเวศ-คลองปลัดเปรียง) ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์, ชุมชนบ้านบึง
2. คลองปลัดเปรียง (คลองมะขามเทศ-คลองต้นตาล) ชุมชนมัสยิดดอกไม้, ชุมชนซอยร่มเย็น
3. คลองตาช้าง (คลองหนองบอน-คลองเคล็ด) ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม
4. คลองเคล็ด (คลองตาสาด-คลองสาหร่าย) ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด
5. คลองสาหร่าย (คลองปลัดเปรียง-คลองเคล็ด) -
6. คลองวัดตะกล่ำ (คลองดอกไม้) (คลองหนองบอน-คลองสาหร่าย) -
7. คลองตาสาด (คลองคู้) (คลองเคล็ด-คลองหนองบอน) -
8. คลองขุนสกล (คลองตาสาด-สุดปลายคลอง) ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6
9. คลองขวาง (คลองหนองบอน-คลองขุนสกล) -

-แขวงดอกไม้ จำนวน 14 คลอง (ชุมชนริมคลอง 6 ชุมชน)
1. คลองกระทุ่งแจ้ (คลองอาจารย์พร-เลยคลองตาเปีย 70 ม.) ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา
2. คลองต้นตาล (คลองปลัดเปรียง-สุดเขตประเวศ) -
3. คลองอาจารย์พร (คลองปากน้ำ-คลองต้นตาล) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
4. คลองปากน้ำ (คลองอาจารย์พร-คลองสิงโต) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
5. คลองขันแตก (ถ.วงแหวนตะวันออก-คลองสิงโต) ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
6. คลองสิงห์โต (คลองขันแตก-คลองปากน้ำ) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
7. คลองจรเข้ขบ (คลองประเวศ-คลองมะขามเทศ) ชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ
8. คลองสลุด (คลองปากน้ำ-สุดเขตประเวศ) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
9. คลองปักหลัก (คลองจระเข้ขบ-คลองปากน้ำ) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
10. คลองอ้ายสลุด (คลองอาจารย์พร-คลองสลุด) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
11. คลองมะขามเทศ (คลองสองห้อง-คลองหนองบอน) ชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา
12. คลองตาเปีย (คลองกระทุ่มแจ้-คลองสองห้อง) ชุมชนมัสยิดดอกไม้
13. คลองโรงแถว (คลองอาจารย์พร-แยกคลองอาจารย์พร) -
14. คลองแยกอาจารย์พร (คลองอาจารย์พร-คลองโรงแถว) -