ภัยพิบัติที่เกิดกับกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภัยพิบัติที่เกิดกับกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

แผนฟื้นฟู การเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554  ส่งผลกระทบของความเสียหายรวมถึง 875 ชุมชนใน  32 เขต ก่อความยากลำบากใสการดำรงชีวิต  องค์กรภาคประชาชนระดมให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน แสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกันในยามยากลำบาก  แต่การช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง และชุมชนยังไม่สามารถช่วยตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น  เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนอันสำคัญจากภาครัฐ  เขตตลิ่งชันแบ่งเป็น 6 แขวง  43  ชุมชน  เป็นเขตที่มีน้ำท่วมโดยเฉลี่ย 95%  แขวงฉิมพลีน้ำท่วม  100%   แขวงบางระมาด  100%  แขวงบางพรมท่วม 100%  แขวงบางเชือกหนัง 100%   แขวงคลองชักพระท่วม  95%  และแขวงตลิ่งชัน  90%  ภาครัฐโดย กทม.ไม่สามารถดูแลชุมชนที่น้ำท่วมทั่วถึง ฉะนั้นชุมชนจำต้องมีขบวนการจัดการตนเองโดยมีสภาองค์กรชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องกันชาวชุมชนเพื่อชุมชนได้จัดตั้งศูนย์พักพิงและเสนอแผนเฉพาะหน้า

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ