โครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร.ภาคประชาชน) | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร.ภาคประชาชน)

 

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร. ภาคประชาชน)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2555 เวลา 10.00 .

ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

นิด้าร่วมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นของคนไทยทุกคน จึงควรให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วน แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการทำให้ทางนิด้าสามารถสนับสนุนให้เกิดเวทีสสร.ภาคประชาชนได้เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งหากทางสภาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ มีตัวแทนเครือข่ายหรือภาคีภาคส่วนอื่นที่สะดวกมาประชุมในกรุงเทพฯได้ก็ยินดี โดยทางนิด้าสามารถสนับสนุนในเรื่องสถานที่ประชุมและอาหารเครื่องดื่ม 

                                                       เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

เครือข่ายที่สนใจร่วมกิจกรรมและมีงบประมาณในส่งตัวแทนของท่านมาร่วมเวที สสร.ภาคประชาชนที่ กรุงเทพฯ

โปรดส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์มาที่ ทีมข้อมูลสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมจัดทำ ทำเนียบผู้สนใจร่วมงานนี้  แล้วแจ้งข่าวความคืบหน้าเป็นระยะๆ ต่อไป ส่งอีเมล์แจ้งมาที่ thaiinfo@yahoo.com คุณตาล

 

 

 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป