เยาวชนซ่อมสร้าง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เยาวชนซ่อมสร้าง

เยาวชนในเขตคลองสามวาได้มีการรวมตัวกันซ่อมสร้างพื้นที่สาธารณในชุมชน เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนในชุมชนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับงบประมานจาก สำนักงานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ   

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน